قانون برقراری ماهی پانزده تومان درباره بازماندگان میرزامحمد حسین

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری ماهی پانزده تومان درباره بازماندگان مرحوم میرزا محمد حسین - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ پنج تومان علاوه بر ده تومانی که مطابق قانون شهریه پرداخت می‌شود در حق ورثه مرحوم میرزامحمدحسین رییس سابق عدلیه تربت تأدیه نماید که جمعاً ماهی پانزده تومان از محل اعتبار مصوبه برای مستمریات و شهریه به بازماندگان آن مرحوم‌به طور شهریه پرداخت نماید.