قانون برقراری ماهی هشتاد تومان خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد میرزا محمدصادق طباطبایی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری ماهی هشتاد تومان خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد میرزا محمدصادق طباطبایی - مصوب ۲۳ جوزا ۱۳۰۲

به موجب ماده ۲۷ قانون ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۳ ماده ۱۳ نامبرده مادام که به وسیله قانون دیگری ملغی نشده‌است به قوت خود باقی است.

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است ماهی هشتاد تومان خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقای آقا میرزا محمد صادق طباطبایی از تاریخ تصویب تامدت ده سال بالسویه پرداخت نماید.

ماده دوم - ماهی هشتاد تومان شهریه آقای طباطبائی از این تاریخ ضبط دولت می‌شود.

  • پاورقی: به موجب ماده ۱۳ قانون ۲۶ اسفند ۱۳۱۲ با قید این که هشتصد ریال خرج

تحصیل به یک نفر از پسرهای آقای طباطبایی تعلق می‌گیردپرداخت خرج تحصیل از خرداد ۱۳۱۲ تا آخر ۱۳۱۳ تمدید شده‌است.