قانون برقراری ماهی دوهزار ریال وظیفه درباره آقای اسدالله کیانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون برقراری ماهی دو هزار ریال وظیفه درباره آقای اسدالله کیانی - مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۲۹ مجلس سنا


ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۹ ماهی دو هزار ریال وظیفه برای آقای اسدالله کیانی کارمند وزارت دارایی که‌نابینا شده علاوه بر ۴۹۴ ریال که فعلاً دریافت می‌دارد از محل اعتبار شهریه و وظیفه بپردازد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه چهاردهم بهمن ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا تأیید شده‌است