قانون برقراری فوق‌العاده درباره آقای ملک‌الشعرا بهار و ترمیم حقوق بازنشستگی آقای نظام‌الدین وفا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون برقراری فوق‌العاده درباره آقای ملک‌الشعراء بهار و ترمیم حقوق بازنشستگی آقای نظام‌الدین وفا - ‌مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۲۹ مجلس سنا ‌

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است علاوه بر حقوق و کمک استادی آقای ملک‌الشعراء بهار استاد دانشگاه به پاس خدماتی که ایشان به ادبیات‌و فرهنگ کشور نموده و می‌نمایند ماهانه مبلغ ده هزار ریال به عنوان فوق‌العاده مخصوص که ضمن بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ منظور شده از‌اول فروردین ۱۳۲۹ پرداخت نماید. ‌

تبصره - حقوق وظیفه آقای نظام‌الدین وفا کارمند بازنشسته وزارت فرهنگ به میزان جمع کل آخرین حقوق و کمک دریافتی در موقع اشتغال ترقی‌داده و پس از وضع آنچه از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارد بقیه را از اعتبار بودجه وزارت نامبرده پادار و مادام‌الحیات به مشارالیه پرداخت نماید. ‌ این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه چهاردهم بهمن ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا تأیید شده است.

منبع

قانون برقراری فوق‌العاده درباره آقای ملک‌الشعراء بهار و ترمیم حقوق بازنشستگی آقای نظام‌الدین وفا