قانون برقراری شهریه در حق ولد میرزا حسین‌خان مستخدم مجلس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری شهریه در حق اولاد بهادرالسلطنه و یک نفر پسر مرحوم میرزا حسینخان مستخدم مجلس - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱

ماده واحده - الف وزارت مالیه مجاز است از اول حمل هذه‌السنه ماهی بیست تومان تا سن بیست سالگی به دو نفر اولاد بهادرالسلطنه متساویاً‌کارسازی دارد.

ب - وزارت مالیه مجاز است از اول حمل هذه‌السنه ایت ئیل ۱۳۰۱ تا سن بیست سالگی ماهی ده تومان به عنوان خرج تحصیل به جهت یک نفر پسرمرحوم میرزا حسین خان مستخدم سابق مجلس شورای ملی تأدیه و پرداخت نماید.