New Server

قانون برقراری شهربه درباره میرزا مهدی اشتهاردی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری شهریه در حق آقا میرزا مهدی اشتهاردی - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که از شانزدهم برج سنبله ۱۳۰۱ تا موقعی که قانون استخدام معلمین از مجلس شورای ملی بگذرد ماهی‌پنجاه (۵۰) تومان شهریه درباره آقای آقا میرزا مهدی اشتهاردی بپردازد.