New Server

قانون برقراری شصت و یک تومان و ۹ قران و پانزده شاهی شهریه درباره چهار نفر ورثه مرحوم عمادالدوله از تاریخ فوت آن مرحوم تا آخر حوت ایت‌ئیل

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری شصت و یک تومان و نه قران و پانزده شاهی شهریه درباره چهار نفر ورثه مرحوم عمادالدوله - مصوب ۲۰ حوت ۱۳۰۰

ماده واحده - در مورد عیال و یک پسر صغیر و دو نفر صبایای صغیره مرحوم عمادالدوله ماهی مبلغ شصت و یک تومان و نه قران و پانزده شاهی‌علاوه بر حقوق دیوانی مشارالیهم به تقسیمی که قانون وظایف در حق ورثه مقرر داشته تصویب می‌شود که از تاریخ فوت آن مرحوم تا آخر حوت ایت‌ئیل ۱۳۰۱ به طور شهریه پرداخته شود.