قانون برقراری شصت و پنج تومان شهریه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری شصت و پنج تومان شهریه - مصوب ۲۴ جوزا ۱۳۰۲

‌ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است ماهی شصت و پنج تومان درباره اشخاص ذیل به طور شهریه تأدیه و پرداخت نماید.

‌میرزا ابوالقاسم خان از اول قوس ۱۳۰۱ تا سن بیست و یک سالگی ۱۰ تومان ‌زهرا خانم عیال میرزا علیخان پیشخدمت‌باشی مجلس از اول قوس مادام که شوهر اختیار نکرده. ۱۰ تومان

‌شیرین خانم مادر دبیرالوزاره از اول قوس مادام که شوهر اختیار نکرده ۷۵ قران ‌همای خانم خواهر دبیرالوزاره از اول قوس مادام که شوهر اختیار نکرده ۷۵ قران ‌شفاخانم مادر عمیدالایاله از اول قوس مادام که شوهر اختیار نکرده ۳۷ قران و پانصد دینار.

‌حاجیه خانم زوجه عمیدالایاله از اول قوس مادام که شوهر اختیار نکرده ۳۷ قران و پانصد دینار.

‌ستاره خانم زوجه عمیدالایاله از اول قوس مادام که شوهر اختیار نکرده ۳۷ قران و پانصد دینار

‌اکبر پسر عمیدالایاله از اول قوس تا سن بیست و یک سالگی ۳۷ قران و پانصد دینار؟