نمایش مبدأ برای قانون برقراری شصت تومان شهریه به عنوان تقاعد در حق امام‌الحکما

پرش به: گشتن، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

الگوی به‌کاررفته در این صفحه:

بازگشت به قانون برقراری شصت تومان شهریه به عنوان تقاعد در حق امام‌الحکما.