قانون برقراری ده فقره شهریه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون برقراری ده فقره شهریه - مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود وظیفه وراث اشخاص ذیل را:

  • الف - ماهی یک هزار ریال وظیفه بانو ایران غفاری دختر مرحوم کمال‌الملک که به علت ازدواج ۲۵ روزه قطع گردیده از تاریخ ۱۳۲۷٫۷.۱۵(‌تاریخ تفریق) مادام که شوهر اختیار ننموده‌است.
  • ب - ماهی شش هزار ریال به عنوان هزینه تحصیل درباره (‌فرهاد و بهرام) دو نفر فرزندان مرحوم دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه استاد دانشگاه ووزیر اسبق وزارت فرهنگ متساویاً (‌علاوه از مبلغی که از صندوق بازنشستگی به بازماندگان آن مرحوم تعلق می‌گیرد) مادام که به تحصیل اشتغال دارنداز محل بودجه وزارت فرهنگ و از تاریخ اول فروردین ۱۳۳۰.
  • ج - ماهی یک هزار ریال وظیفه درباره وراث مرحوم سرهنگ دو محمود متین از تاریخ اول فروردین ۱۳۳۰ و از محل بودجه شهربانی کل کشور.
  • د - ماهی هفت هزار و دویست و نود ریال درباره سه نفر فرزند مرحوم دکتر حسن شهید نورایی استاد سابق دانشگاه تهران و مستشار اقتصادی‌سابق دولت در اروپای غربی از تاریخ فوت متساویاً به نام خرج تحصیل مادام که به تحصیل اشتغال دارند از محل اعتبار بودجه وزارت فرهنگ.
  • ه - ماهی شش هزار و هشتصد و چهل ریال درباره چهار نفر وراث مرحوم محمدعلی عظیمی کارمند سابق وزارت فرهنگ متساویاً به شرح ذیل:
۱ - بانو بدرالشریعه عظیمی همسر کارمند متوفی.
۲ - سیروس و ناهید و زهره عظیمی فرزندان کارمند متوفی.

از تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۳۰ مادام که فرزندان آن مرحوم به تحصیل اشتغال دارند و عیال و دختران آن مرحوم که شوهر نکرده‌اند از محل اعتبار بودجه‌وزارت فرهنگ.

  • و- ماهی چهار هزار و هفتصد و سی و پنج ریال وظیفه از اول فروردین ۱۳۳۰ درباره وراث مرحوم محمدعلی ملک کارمند سابق دفترنخست‌وزیری از محل اعتبار شهریه و مستمریات.
  • ز - ماهی سه هزار ریال درباره ورثه مرحوم محمد سادات دربندی کارمند سابق اداره تلگراف بی‌سیم پهلوی که در تاریخ ۲۲ شهریور ۲۹ براثرسقوط هواپیما در نزدیکی کرج سوخته‌است از تاریخ فوت و از محل بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن.
  • ح - ماهی یک هزار و یکصد و ده ریال درباره وراث مرحوم احمد روغنکشان پیک اداره پست تهران که در قطار راه آهن مسموم و مقتول گردیده ازتاریخ فوت و از محل اعتبار بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن.
  • ط - از تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۲۹ ماهی چهار هزار ریال وظیفه از محل منظور ضمن اصلاح بودجه وزارت فرهنگ در حق پنج نفر وراث‌مفصلت‌الاسامی:
۱ - بانو ملیحه مجذوب همسر.
۲ - آقایان: محمود - عباس - حمید پسران و دوشیزه بدیعه دختر مرحوم بدیع‌الله مجذوب.
  • ی - علاوه بر یک هزار و هفتاد ریال و بیست دینار که به موجب قانون بازنشستگی به عنوان وظیفه از صندوق بازنشستگی به وراث مرحوم‌محسن مهرداد پرداخت می‌شود ماهیانه مبلغ یک هزار و هفتصد و سی ریال دیگر نیز که مجموع نصف آخرین حقوق و کمک دریافتی آن مرحوم‌می‌باشد از بودجه وزارت کشور با رعایت ماده ۶ قانون وظایف در وجه وراث قانونی.

از محل اعتباری که در هر یک از بندها ذکر گردیده از تاریخهای مذکور فوق برقرار و طبق مقررات پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه پنجشنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۳۰ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است