قانون برقراری حقوق وظیفه درباره وراث قانونی دو نفر از مأمورین وزارت راه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون برقراری حقوق وظیفه درباره وراث قانونی دو نفر از مأمورین وزارت راه ‌- مصوب ۱۳۵۰٫۲.۲۶

‌ماده واحده - میزان حقوق وظیفه وراث قانونی مرحوم مرتضی متولدی‌نوبر رییس سابق بخش راه چالوس و مرحوم جمال‌الدین پاک‌نژاد رییس‌سابق بخش راه هراز که در راه انجام وظیفه جان خود را فدا نموده‌اند معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی ماهانه آنان که در مورد مرحوم مرتضی‌متولدی‌نوبر سی و سه هزار و یکصد و چهل (۳۳۱۴۰) ریال و در مورد مرحوم جمال‌الدین پاک‌نژاد بیست و سه هزار و دویست و هشتاد (۲۳۲۸۰) ریال‌بوده است تعیین می‌شود که تا میزان مقرر در ماده ۸۳ قانون استخدام کشوری از محل صندوق بازنشستگی و مازاد بر آن از محل اعتبار وزارت راه قابل‌پرداخت خواهد بود.

‌تبصره - به جای هزینه تحصیلی مذکور در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به هر یک از فرزندان مرحومان مرتضی متولدی‌نوبر و‌جمال‌الدین پاک‌نژاد شهریه تحصیلی به میزانی که به دبستان و دبیرستان و دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی پرداخت می‌نمایند برابر گواهی مؤسسه‌آموزشی مربوط از محل اعتبارات وزارت راه قابل پرداخت خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۰ در جلسه روز یکشنبه بیست و‌ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی