قانون برقراری حقوق تقاعد درباره عباس‌قلی خان منتظم‌الملک

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری حقوق تقاعد درباره عباسقلی خان منتظم‌الملک - مصوب ۰ جدی ۱۳۰۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که ماهی بیست و پنج تومان درباره عباسقلی خان منتظم‌الملک از تاریخ تصویب برقرار وپرداخته شود تا موقعی که قانون استخدام به موقع اجرا گذاشته شود و پس از آن مشمول قانون تقاعدی مستخدمین دولت خواهد بود.