قانون برقراری اضافه شهریه در حق بازماندگان مرحوم آقا سیدحسین اردبیلی و مستشارالدوله

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون برقراری اضافه شهریه در حق بازماندگان آقا سید حسین اردبیلی و مرحوم مستشارالدوله - مصوب ۲۹ دلو ۱۳۰۱

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که دوازده تومان اضافه بر سیزده تومان شهریه ورثه مرحوم آقا سید حسین اردبیلی از اول برج عقرب ۱۳۰۱ وشش تومان اضافه بر دوازده تومان صبیه مرحوم مستشارالدوله از اول برج قوس ایت ئیل به طور شهریه کارسازی دارد.

هما سلطان خانم صبیه مرحوم میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله ماهیانه ۱۸ تومان خانم آقا عیال مرحوم آقا سید حسین اردبیلی تا موقعی که شوهراختیار نکرده ماهیانه ۹ تومان فاطمه خانم صبیه مرحوم اردبیلی تا موقعی که شوهر اختیار نکرده ماهیانه ۸ تومان سید جلال پسر مرحوم اردبیلی تا سن بیست سالگی ماهیانه ۸ تومان