قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی - مصوب ۲۰ تیر ماه ۱۳۲۸

ماده واحده - املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید که مطابق فرمان همایونی مورخ بیستم شهریور ماه ۱۳۲۰ به دولت واگذار شده‌است تابه مصارف خیریه برسد (‌به استثناء اراضی که در آنها کارخانه تأسیس شده و ابنیه و ساختمانهای توابع آنها و همچنین املاک و مستغلاتی که به موجب‌حکم دادگاههای مربوطه به استناد قانون املاک واگذاری مصوب خرداد ۱۳۲۱ ملک اشخاص شناخته شده و یا منبعد می‌شود) از این تاریخ به ملکیت‌اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی برمی‌گردد که بنا به تصمیمی که اتخاذ فرموده‌اند به نام موقوفه خاندان پهلوی نامیده شود و عواید آن به‌مصرف امور خیریه برسد.

اداره بهره‌برداری املاک و مستغلات مزبور به عهده سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی خواهد بود و سازمان آنها را به هر نحو که صلاح بداندبهره‌برداری نموده و عواید حاصله را به نحوی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در وقفنامه قید خواهند فرمود به مصرف می‌رساند.

این واگذاری در مورد املاک و مستغلاتی که تا این تاریخ ملک قطعی دولت شناخته شده فوراً و در مورد بقیه بلافاصله پس از صدور حکم قطعی‌دادگاههای مربوطه برله دولت نسبت به هر یک از آنها انجام خواهد گرفت.

برای استفاده مجانی از ابنیه‌ای که مورد استفاده قطعی ادارات دولتی است ترتیب خاصی بین سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و ادارات دولتی‌داده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوشنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نگاه کنید به