قانون ایجاد دوره ستوان‌یاری در ژاندارمری و شهربانی کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون ایجاد دوره ستوان‌یاری در ژاندارمری و شهربانی کل کشور - مصوب ۱۳۴۶٫۱۱٫۳۰

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مقررات تبدیل درجه استوار یکم‌های خلبانی و فنی نیروی هوایی به ستوانیار سومی مصوب ۱۵ دی ماه۱۳۳۸ درباره استوار یکم‌های فنی ژاندارمری و شهربانی کل کشور نیز که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند قابل اجراء است. ‌تبصره - اساسنامه تشکیل دوره ستوانیاری به وسیله ژاندارمری و شهربانی کل کشور تهیه و به تصویب وزارت جنگ و وزارت کشور خواهد رسید. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز پنجشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی