قانون ایجاد درجات موقت درجه‌داری در نیروهای هوایی و دریایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون ایجاد درجات موقت درجه‌داری در نیروهای هوایی و دریایی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۴۶٫۱۰٫۱۸

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون در نیروهای هوایی و دریایی شاهنشاهی علاوه بر درجات ثابت درجه‌داری درجات موقت درجه‌داری نیز‌ایجاد می‌گردد. ‌تبصره - ترتیب برقراری و اعطاء و سلب درجات مذکور در این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت جنگ تدوین و تصویب‌خواهد شد. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه هجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی