قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن -‌ مصوب ۱۳۵۶٫۶٫۸

‌ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون سازمان تربیت بدنی ایران که به موجب قانون مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۰ (۲۵۳۰ شاهنشاهی) ایجاد شده‌است منحل می‌شود و سازمان ورزش ایران تحت سرپرستی و ریاست عالیه والاحضرت همایون ولایتعهد جایگزین آن می‌گردد.

‌ماده ۲ - وظایف و اختیارات سازمان تربیت بدنی ایران به دبیرخانه سازمان ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش واگذار می‌شود.

‌ماده ۳ - سازمان ورزش ایران جهت انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط دارای ارکان زیر خواهد بود:

‌الف - شورای عالی سازمان ورزش ایران.

ب - هیأت اجرایی سازمان ورزش ایران.

ج - دبیرخانه سازمان ورزش ایران.

‌د - شاخه معاونت ورزش آموزش و پرورش.

ه - شورای ورزش استان‌ها.

‌و - مجموعه‌های بزرگ ورزشی.

‌ماده ۴ - اعضاء و وظایف شورای عالی سازمان ورزش ایران به شرح زیر است:

‌الف - اعضاء

۱ - رییس شورای عالی که به فرمان همایونی منصوب می‌شود.

۲ - یکی از وزراء مشاور به انتخاب نخست‌وزیر.

۳ - وزیر آموزش و پرورش.

۴ - وزیر علوم و آموزش عالی.

۵- وزیر کشاورزی و عمران روستایی.

۶ - وزیر کار و امور اجتماعی.

۷ - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.

۸ - رییس ستاد بزرگ ارتشتاران.

۹ - نماینده کمیته ملی المپیک ایران.

۱۰ - یک نفر منتخب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور.

۱۱ - دو نفر از مطلعان در امور ورزش به انتخاب رییس شورای عالی برای مدت دو سال.

ب - وظایف:

۱ - توسعه و تعمیم و گسترش ورزش در سراسر کشور و جلب مشارکت و همکاری مردم.

۲ - تعیین خط‌مشی‌ها و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مختلف ورزش در سطح کشور اعم از سازمانهای دولتی و غیر دولتی.

۳ - تصویب طرح‌ها و برنامه‌ها و بررسی بودجه ورزشی کشور.

۴ - ایجاد هماهنگی و ارزیابی نتایج کلیه فعالیتهای ورزشی مؤسسات دولتی و فدراسیون‌ها و باشگاهها و زورخانه‌ها و سایر مؤسسات ورزشی.

۵ - اتخاذ تدابیر لازم در جهت تهیه و تولید لوازم ورزشی ارزان قیمت.

۶ - بررسی و تصویب سازمان مورد نیاز دبیرخانه که از طرف دبیرخانه به شورای عالی پیشنهاد می‌شود.

۷ - تصویب مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی دبیرخانه.

‌ماده ۵ - اعضاء و وظایف هیأت اجرایی سازمان ورزشی ایران به شرح زیر خواهد بود:

‌الف - اعضاء:

۱ - دبیر کل شورای عالی که (‌ریاست هیأت اجرایی را خواهد داشت.)

۲ - معاون ورزش وزارت آموزش و پرورش.

۳ - معاون وزارت علوم و آموزش عالی.

۴ - معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

۵ - معاون وزارت کار و امور اجتماعی.

۶ - معاون ستاد بزرگ ارتشتاران.

۷ - دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران.

۸ - یک نفر منتخب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور.

ب - وظایف:

۱ - تهیه و تنظیم طرح و برنامه ورزش کشور.

۲ - تعیین و ابلاغ ضوابط تنظیم بودجه ورزش کشور به سازمانهای ذینفع.

۳ - تایید کلیه تشکیلات ورزش سازمانها و مؤسسات دولتی قبل از پیشنهاد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۴ - تعیین ضوابط و شرائط احراز پست مدیران ورزش کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی.

۵ - انجام کلیه اموری که از طرف شورای عالی ورزش محول می‌شود.

۶- بررسی و رسیدگی به مسائل و اموری که از طرف دبیر کل شورای عالی به هیأت اجرایی پیشنهاد می‌شود.

‌تبصره - جلسات هیأت اجرایی ورزش ایران جد اقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۶ - دبیرخانه سازمان ورزش ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به وسیله دبیر کل که به پیشنهاد رییس شورای عالی و فرمان‌همایونی منصوب می‌شود اداره خواهد شد.

‌دبیر کل مسئول اجرای مصوبات شورای عالی و تصمیمات هیأت اجرایی سازمان و حسن اداره امور دبیرخانه بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح‌زیر خواهد بود:

۱ - تهیه و تنظیم بودجه و تقسیم و تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب شورای عالی و هیأت اجرایی.

۲ - ایجاد هماهنگی و رسیدگی به امور فدراسیون‌های ورزشی کشور با توجه به اساسنامه و مقررات عمومی فدراسیون‌های ورزشی ایران.

۳ - رسیدگی به امور باشگاهها و زورخانه‌ها و سایر مؤسسات ورزشی.

۴ - تعیین دبیران دبیرخانه‌های شورای ورزش استانها.

۵ - انجام هر نوع وظیفه‌ای که از طرف شورای عالی ورزش و یا هیأت اجرایی واگذار گردد.

۶ - تأمین خدمات لازم مورد نیاز کمیته المپیک ایران.

۷ - تقسیم و مصرف درآمدهای اختصاصی و عوائد حاصله از محل فروش بلیط مسابقات، نمایشها و جشنواره‌های ورزشی، استخرها و میدانها و‌مراکز ورزشی که برابر ضوابط تعیین شده از طرف شورای عالی سازمان ورزش ایران به مصرف امور ورزش خواهد رسید.

‌تبصره ۱ - انتقال کارکنان سازمان تربیت بدنی سابق به وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه سازمان ورزش ایران و واحدهای وابسته با رعایت‌قوانین استخدامی کشور و ضوابط مقرر از طرف شورای عالی سازمان ورزش ایران با دبیر کل شورای عالی خواهد بود.

‌تبصره ۲ - کارمندانی که به دبیرخانه سازمان ورزش ایران و یا وزارت آموزش و پرورش منتقل می‌گردند طبق مقررات قانون استخدام کشوری با آنان‌رفتار خواهد شد.

‌ماده ۷ - وظایف وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده ۲ این قانون به شرح زیر است:

۱ - توسعه و تعمیم تربیت بدنی و ورزش در کلیه مدارس و آموزشگاهها و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.

۲ - تعلیم و تربیت معلم ورزش برای سراسر کشور.

۳ - تأسیس و تجهیز و اداره و توسعه ورزشگاههای وزارت آموزش و پرورش.

۴ - اداره و استفاده از کلیه تأسیسات و وسائل و میدانهای ورزشی و اردوگاهها و پلاژهای متعلق به سازمان تربیت بدنی به جز مجموعه‌های بزرگ‌ورزشی.

۵ - اجرای برنامه‌های ورزشی و تربیت بدنی و پیگیری و ارزیابی برنامه‌ها در کلیه واحدهای مذکور در بند یک این ماده با توجه به قانون مصوب۱۴ شهریور ماه ۱۳۰۶ (۲۴۸۶ شاهنشاهی).

‌تبصره - وزارت آموزش و پرورش جهت انجام وظایف مربوط سازمان لازم را تنظیم و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد‌کرد.

‌ماده ۸ - اعضاء و وظایف شورای ورزش استان‌ها.

‌الف - اعضاء:

۱- استاندار (‌رییس شورا).

۲ - رییس دانشگاه و در صورت نبودن دانشگاه رییس یکی از واحدهای آموزش عالی به انتخاب استاندار.

۳ - فرمانده نظامی منطقه.

۴ - مدیر کل آموزش و پرورش.

۵ - مدیر کل کار و امور اجتماعی.

۶ - مدیر کل کشاورزی و عمران روستایی.

۷ - دبیر دبیرخانه ورزش استان.

۸- یک نفر منتخب انجمن شهر مرکز استان.

۹ - دو نفر منتخب انجمن استان برای مدت یک سال به نحوی که هر سال به نوبت از شهرستانهای تابع استان انتخاب گردند.

ب - وظایف:

۱- توسعه و تعمیم ورزش در سطح استان۰

۲ - ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های ورزش استان.

۳ - تعیین خط‌مشی‌های اجرایی در سطح استان.

۴ - تنظیم و تصویب طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجه ورزش استان.

۵ - تصویب برنامه استفاده از تأسیسات ورزشی در سطح استان برای عموم.

۶ - تعیین رؤسای هیأت‌های ورزشی و مسئولین ورزش استان‌ها و شهرستانهای تابعه.

ج - شورای ورزش استان جهت انجام وظایف مربوط دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود.

‌تبصره - فعالیت ورزشی شهرستانها و بخشهای تابعه هر استان برابر تصمیمات متخذه در شورای ورزشی استان و با توجه به ماده ۸ این قانون در‌سطح بخش و شهرستان قابل اجرا می‌باشد.

‌ماده ۹ - مجموعه‌های بزرگ ورزشی:

‌الف - مجموعه‌های ورزشی آریامهر، امجدیه، شهبانو فرح و داودیه به صورت مستقل و برابر اساسنامه جداگانه‌ای اداره خواهد شد.

ب - سایر مجموعه‌های بزرگ ورزشی موجود در کشور و آنچه که بعداً به وجود خواهد آمد به نحوی که شورای عالی سازمان ورزش ایران مقتضی‌بداند اداره می‌شود.

‌ماده ۱۰ - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تفکیک و تقسیم‌اعتبارات و دیون و تعهدات و دارایی و اموال و تأسیسات سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری آن به مجموعه‌های موضوع ماده ۹ و دبیرخانه سازمان‌ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

‌ماده ۱۱ - وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه سازمان ورزش ایران می‌توانند طبق تصمیم شورای عالی از مقررات و اختیارات و فعالیتهایی که به‌موجب قانون مصوب ۱۳۵۰ (۲۵۳۰ شاهنشاهی) برای سازمان تربیت بدنی منظور شده است استفاده نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶٫۶٫۵، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم‌شهریور ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی