قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضل‌آب شهر تهران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf

قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضلاب شهر تهران - مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۳۰


ماده واحده - مدت مسئولیت انجام لوله‌کشی آب تهران که طبق تبصره ۲۲ ماده دوم قانون بودجه کل کشور مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به مدیر کل‌لوله‌کشی واگذار شده بود تا پایان لوله‌کشی آب تهران که منتها آخر اسفند ۱۳۳۲ خواهد بود تمدید می‌گردد و به مدیر کل لوله‌کشی آب اجازه داده‌می‌شود فقط در مورد تهیه طرحها و اسناد و مدارک فنی لازم برای لوله‌کشی آب و فاضلاب آب شهر تهران و نظارت در اجرای طرحهای لوله‌کشی باتوجه به صلاح امر و گرفتن تضمین کتبی و مالی با امضای وزیر کشور بدون مراعات اصول مناقصه اقدام نماید.

نسبت به مقررات خاصی که در تبصره ۲۲ ماده دوم قانون بودجه کل کشور مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای انجام لوله‌کشی آب تهران به تصویب رسیده آن‌قسمت از ماده ۳۵ قانون تشکیل انجمنهای شهر مصوب ۴ مرداد ۱۳۲۸ که با قانون مزبور مغایرت پیدا می‌کند در این مورد تا پایان لوله‌کشی آب وفاضلاب بلااثر خواهد بود.


تبصره - مدیر کل لوله‌کشی ترتیب استملاک اراضی مورد احتیاج لوله‌کشی آب و فاضلاب آب تهران را با موافقت وزیر کشور و مدیر کل بانک ملی ایران‌و شهردار تهران خواهد داد. اراضی پس از تصویب این هیأت سه نفری بلافاصله به تصرف اداره لوله‌کشی خواهد آمد و بهای آن و همچنین خسارات‌وارده به املاک مردم در نتیجه حفریات و سایر عملیات ساختمانی لوله‌کشی آب و فاضلاب تهران مطابق مقررات قانون توسعه معابر مصوب اول تیر ماه۱۳۲۰ منتها در مدت سه ماه از تاریخ تصرف تأدیه خواهد شد.

لیکن آنچه زمین برای مسیر لوله‌کشی آب و حریم آن مطابق تشخیص فنی به تصدیق هیأت سابق‌الذکر لازم است مجاناً و بلاعوض برای اداره لوله‌کشی‌و فاضلاب تهران مورد حقوق ارتفاقی قرار خواهد گرفت.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است و در تاریخ پانزدهم آذر ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه سه‌شنبه هفتم خردادماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۷ مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۸