قانون انتقال نیروی پایداری به ژاندارمری کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون انتقال نیروی پایداری به ژاندارمری کل کشور - مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نیروی پایداری با کلیه پرسنل و اعتبارات از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور منتقل می‌شود.

‌کلیه اموال منقول و غیرمنقول و ابنیه و اراضی که از طرف مردم به نیروی پایداری اهداء شده است و یا از طرف دولت به نیروی مذکور واگذار گردیده‌است کماکان در اختیار نیروی پایداری باقی خواهد ماند.

  • ‌تبصره - اعتبار لازم برای تأمین هزینه‌های نیروی پایداری همه‌ساله در بودجه ژاندارمری کل کشور پیش‌بینی خواهد شد و کلیه تعهداتی که به‌موجب قانون تشکیل نیروی پایداری مصوب دی ماه ۱۳۴۷ به عهده وزارت جنگ است ژاندارمری کل کشور انجام خواهد داد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۱/۳/۹ در جلسه روز دوشنبه پانزدهم‌آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد پنجم - ص. ۱۹۶۶