قانون انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۱٫۵

‌ماده واحده - به منظور انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد مقررات زیر تصویب می‌شود:

۱ - بند ۴ ماده ۸۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ لغو می‌شود.

۲ - ماده ۲ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۷ آذر ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

‌ماده ۲ - برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای رسیده راجع به ورود سرمایه‌های خارجی هیأتی به ریاست وزیر اقتصاد یا قائم‌مقام او‌مرکب از معاون وزارت دارایی - معاون وزارت امور خارجه - معاون وزارت اقتصاد - معاون مدیر عامل سازمان برنامه - معاون بانک مرکزی ایران -‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا یکی از نواب او در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت از طرف وزیر اقتصاد به هیأت وزیران‌برای تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد.

‌پیشنهادهایی که برای به کار انداختن سرمایه‌های خارجی در شهرستانها واصل می‌شود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز مورد رسیدگی و صدور‌اجازه قرار خواهد گرفت.

‌وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران ترتیب انتقال وظایف مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد را خواهند داد.

۳ - ماده ۷ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۷ آذر ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۷ - طرح اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۷ مهر ماه ۱۳۳۵ از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از‌تصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارایی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا هنگامی که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است آیین‌نامه سابق‌قابل اجرا خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۶ در جلسه روز دوشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رییس مجلس سنا - عباس مسعودی