قانون انتقال قسمتی از وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون انتقال قسمتی از وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی - مصوب ۱۶ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس سنا


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون قسمتی از وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی با کلیه اعتبارات و تعهدات و تجهیزات و کارکنان‌مربوط موضوع قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور مصوب خردادماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به ترتیب زیر به وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو و بهداری و بهزیستی منتقل می‌شوند.

۱ - ایجاد و توسعه راه از مراکز دهستان و روستا شهرها به شبکه راههای اصلی و فرعی کشور و همچنین ایجاد و نگهداری کلیه راههای روستایی‌منطقه در قالب برنامه جامع راههای فرعی و روستایی استان به وزارت راه و ترابری.
۲ - ایجاد و توسعه و نگهداری و مدیریت شبکه برق روستایی و کشاورزی استان به وزارت نیرو.
۳ - سالم‌سازی محیط روستاها، از قبیل:
- تأمین آب مشروب
- احداث آبریزگاه‌های بهداشتی
- احداث حمامهای بهداشتی و بهسازی حمامهای غیربهداشتی
- احداث غسالخانه و رختشویخانه و کشتارگاه
- و ترتیب نگهداری و نظارت و مراقبت تأسیسات مربوط به وزارت بهداری و بهزیستی.

تبصره ۱ - تفکیک و انتقال اعتبارات مربوط به امور مذکور در این قانون با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه به عمل‌خواهد آمد.

تبصره ۲ - ترتیب انتقال کارکنان توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط داده خواهد شد مستخدمین رسمی‌که در اجرای این قانون به سازمانهای غیر مشمول قانون استخدام کشوری منتقل می‌شوند مشمول ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری و تبصره‌های آن‌خواهند بود هر گاه گروه و پایه این قبیل مستخدمین در سازمان غیر مشمول محل خدمت پایین‌تر از گروه و پایه قبلی آنان باشد کماکان از حقوق گروه وپایه قبلی استفاده خواهند کرد. مهندسین و تکنیسین‌های کشاورزی کماکان در وزارت کشاورزی و عمران روستایی انجام وظیفه خواهند کرد.

تبصره ۳ - وظایف مذکور در این قانون بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده از طرف وزارتخانه‌های مربوط از طریق واحدهای منطقه‌ای واستانی تحت نظر استاندار و با همکاری انجمنهای ملی و مشارکت اهالی روستاها به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.

تبصره ۴ - آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی