New Server

قانون انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۱٫۳

‌ماده واحده - از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۳۴۷ هفت اسواران و کلیه افسران و درجه‌دارانی که به عنوان مأمور از ارتش شاهنشاهی در ژاندارمری‌کل کشور خدمت می‌کنند بدون رعایت مقررات بند ب ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور منتقل می‌شوند این‌قبیل افسران و درجه‌داران می‌توانند بعد از گذشتن یک سال از تاریخ انتقال به ژاندارمری کل کشور تقاضای انتقال به ارتش شاهنشاهی نمایند که در‌صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور بدون رعایت شرایط مندرج در تبصره ۲ بند ب ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی‌به ارتش شاهنشاهی منتقل خواهند شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه دوم دی ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه سوم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی