قانون انتشار اسکناس‌های دویست ریالی بجای اسکناس‌هایی که توسط هیات نظارت نابود می‌شود

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین مالیات مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf

قانون اجازه انتشار اسکناسهای دویست ریالی به جای اسکناسهایی که توسط هیات نظارت نابود می‌شود - ‌مصوب ۱۴ آذر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۳ دی ۱۳۲۹ مجلس سنا ‌

ماده واحده - بانک ملی ایران مجاز است به جای اسکناسهایی که توسط هیأت نظارت اندوخته اسکناس باطل و نابود می‌شود اسکناس دویست‌ریالی نیز به جریان بگذارد بدون اینکه میزان فعلی اسکناس منتشره افزایش یابد. ‌ این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه‌شنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه سیزدهم دی ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است