قانون امور گمرکی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون امور گمرکی – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فصل اول - تعاریف

ماده ۱ - مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاریهای گمرکی بروکسل‌به صورت مجموعه برای کشورهای عضو، منتشر شده یا می‌شود.

ماده ۲ -

الف - حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود.

ب - سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیأت وزیران برقرار می‌گردد.

ج - هزینه‌های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیأت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری، انبارداری، آزمایش وتعرفه‌بندی، بدرقه کالا و خدمات فوق‌العاده تعیین می‌شود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

د - عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود.

ه - منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف‌و و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز گردد.

ماده ۳ - وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود به‌وسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.

تبصره - در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر ریال یک ریال محسوب می‌شود.

ماده ۴ - از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای‌انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می‌گردد مگر این که حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا ازحقوق گمرکی بخشوده باشد که در این صورت بر حسب مورد حقوق گمرکی آن به نرخهای مقرر از ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهدشد.

تبصره ۱ - به کالای بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده می‌شود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتباً عدم امکان تعمیر یاتکمیل در داخل کشور را گواهی کند.

تبصره ۲ - قطعات و قسمتها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومی واردات می‌باشد.

ماده ۵ - هر گاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات به هر صورت تبعیض یا محدودیت ایجاد کند هیأت وزیران می‌تواند در هر موقع‌بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

ماده ۶ - هر گاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آن چه که در جدول‌تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقتنامه‌های مزبور به قوت خود باقی می‌باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده‌در موافقتنامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می‌گردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا ازحقوق گمرکی بخشوده شده باشد.

ماده ۷ - هر گاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود ( دمپینگ Dumping) و این عمل برای‌اقتصاد کشور رقابت ناسالم تلقی گردد هیأت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی‌ویژه‌ای برقرار کند.

ماده ۸ - در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن‌تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع ظرف در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

هر گاه کالا در ظروف تجملی و غیر عادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که برای آن ظرف تعیین گردیده زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق‌متعلقه به هر یک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت می‌شود مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یاافتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.

در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن‌دریافت می‌گردد.

تبصره ۱ - صاحبان کالا می‌توانند ظروف و تکیه‌گاه کالای وارداتی خود را اعم از این که از گمرک خارج شده یا نشده باشد به خارج از کشوربرگردانند.

تبصره ۲ - در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض ورود کالا از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا به حال ووضع عادی در گمرک مأخذ محاسبه خواهد بود.

تبصره ۳ - منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه لفاف و نظایر آن می‌باشد.

ماده ۹ - محفظه‌هایی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام کونتینر (Container) یا نظایر آن که در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شدمورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج از کشور برگشت داده می‌شود به عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود.

ماده ۱۰ - ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف "‌بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل وباربندی" و کلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه‌مربوط به کالا و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالاتعیین و بر اساس نرخ ارز و برابریهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

ماده ۱۱ - در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بایدارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشورمبداء منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند.

در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده‌فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبداء در بازار داخلی در زمان‌ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه‌های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالامأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.

تبصره - ضوابط این ماده در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲ - ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیردقطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۵۱ خواهد بود.

ماده ۱۳ - در صورتی که صاحب کالا ظرف سی روز از تاریخ قطعی شدن تشخیص گمرک یا از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون رسیدگی به‌اختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورودکالا گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط ماده ۲۵ به فروش رسانده و وجوهی را که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد براساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.

ماده ۱۴ - کالایی که ترخیص قطعی نشده‌است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب‌کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض می‌باشد.

گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.

تبصره ۱ - صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهرشده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده‌باشد.

تبصره ۲ - گمرک می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی‌سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارایی‌اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

ماده ۱۵ - توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضایی به استناد ماده ۵ قانون مجازات عمومی‌دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به‌ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض مازاددر حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.

تبصره - گمرک مجاز است هر گونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرایی طبق‌آیین‌نامه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم وصول کند.

ماده ۱۶ - هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد بیشتر یا کمتر از آن چه مقرر بوده دریافت‌گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا این که اشتباهی دریافت گردیده‌است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص‌کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک هزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.

رد اضافه دریافتها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ - کسر دریافتهای ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل‌چهارم این قانون خواهد بود.

تبصره ۲ - اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می‌شود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز ازتاریخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلایل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراض‌نامه واصله دقیقاً رسیدگی می‌کند و درمواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می‌کنددر صورتی که مؤدی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به‌اختلافات گمرکی ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرایی شروع می‌شود و اگر بعد از انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض‌خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

فصل دوم - شرایط عمومی ترخیص

ماده ۱۷ - مؤسسات حمل و نقل زمینی و دریایی و هوایی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی را به‌ضمیمه فهرست کل بار مانیفست (Manifeste) و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند.

ماده ۱۸ - تسلیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد در اولین گمرک مجازانجام می‌شود. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در ماده ۱۹ نام گمرکهای مجاز را منتشر کند.

تبصره ۱ - گمرک مکلف است کالایی را که در بارنامه آن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده‌است به شرط این که در شهر مزبور گمرک مجاز ومجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد به تقاضای حمل‌کننده یا صاحب کالا برای حمل یکسره به قصد پروانه ترانزیت‌داخلی "‌حمل کالا از یک گمرک به گمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی) با شرایطی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود صادر کند.

تبصره ۲ - اداره کل گمرک می‌تواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک به گمرک دیگر (‌ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.

ماده ۱۹ - کالای وارده به کشور را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

۱ - ورود قطعی.

۲ - ورود موقت.

۳ - اعاده به خارج از کشور (‌مرجوعی).

۴ - ترانزیت خارجی.

۵ - ترانزیت داخلی.

تبصره ۱ - عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهاراین ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده می‌شود.

تبصره ۲ - مقررات مربوط به بسته‌های پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بین‌المللی در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ - طرز عمل نسبت به ورود کالایی که منحصراً در فروشگاه آزاد فرودگاهها به مسافرین خروجی فروخته می‌شود در آیین‌نامه گمرکی تعیین‌می‌گردد.

ماده ۲۰ - انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جز در مواردی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود منوط به تسلیم اظهارنامه به گمرک‌می‌باشد. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و پیوستهای آن و ترتیب ممیزی و بازبینی کالا در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

ماده ۲۱ - در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود (‌جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا)‌و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آن چه اظهار شده‌است باشد اظهارکننده می‌تواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی وعوارض را بر اساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده‌های نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی تودیع و کالا رامرخص کند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند می‌تواند کلیه وجوه پرداختی مربوط را مسترددارد در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی ونهایی گمرک به نامبرده معاف است و همچنین کالای وارده به گمرک مدتی را که مقررات یا دستورهای دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع ازترخیص آن شده یا می‌شود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از پرداخت حق انبارداری معاف خواهد بود.

فصل سوم - کالای متروکه

ماده ۲۲ - حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹ چهار ماه‌خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهارکننده‌است اقدام نشود کالا متروکه‌محسوب می‌گردد.

تبصره ۱ - کالای فاسدشدنی که ضوابط و طبقه‌بندی آنها در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد و همچنین کالایی که نگهداری آن ایجاد خطر یاهزینه (‌غیر از انبارداری متعارفی) می‌کند از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول مقرراتی است که در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ - در موارد استثنایی که به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۵۱ این قانون عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا ازگمرک ظرف ۴ ماه مذکور در این ماده معلول علل موجهی باشد اداره کل گمرک می‌تواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثرتا ۴ ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تا تاریخ ابلاغ موافقت تمدید کند.

در این قبیل موارد بعد از انقضاء مهلت اداره کل گمرک می‌تواند بدن رعایت اخطار و آگهی مقرر برای کالای متروکه موضوع ماده ۲۴ این قانون آن را به‌فروش برساند.

تبصره ۳ - مهلت توقف کالای مورد نیاز مؤسسات تولیدی که به انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال داده شده محدود به مدت‌چهار ماه مقرر در این ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارایی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آن را تمدید کند.

تبصره ۴ - تا زمانی که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را برای یکی از منظورهای پنجگانه مندرج در ماده ۱۹ این‌قانون تسلیم کرده به اظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر این که اظهار اول با رعایت مفاد ماده ۳۱ مستلزم ضبط کالا نباشد و در صورتی که اظهار اول‌مستلزم پرداخت جریمه باشد اجازه تبدیل عنوان وقتی داده می‌شود که اظهارکننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق گمرکی و سودبازرگانی و عوارض از بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد گردید.

ماده ۲۳ - هر گاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت و کابوتاژ (Cabotage) و انتقالی و همچنین از آب گرفته از تاریخ تحویل‌به گمرک ظرف مدت چهار ماه انجام نشود و کالایی که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا به فروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تاانقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب می‌گردد مگر آن که بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ برای آنها تقاضای تمدید مهلت شده باشد.

ماده ۲۴ - پس از متروکه شدن کالا گمرک مکلف است در مورد واردات به صاحب کالا و در مورد صادرات و کابوتاژ (cabotage) و انتقالی و ازآب گرفته به کسی که کالا را اظهار کرده و در مورد کالای بفروش‌رفته از طرف گمرک به کسی که سند فروش به نام او صادر شده‌است اخطار کند که هرگاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تشریفات گمرکی کالا را انجام ندهد یا از تحویل گرفتن کالا خودداری کند به ترتیب مقرر در آیین‌نامه گمرکی کالابه فروش خواهد رسید.

تبصره ۱ - در صورتی که نام و نشانی اشخاص مذکور در این ماده معلوم نباشد یا این که مقیم خارج از کشور باشند اخطاریه مزبور به تحویل‌دهنده‌یا متصدی حمل کالا ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ - در مورد کالای بفروش‌رفته از طرف گمرک در صورتی که نشانی خریداری و در مورد تبصره ۱ در صورتی که نشانی تحویل‌دهنده یامتصدی حمل کالا شناخته نشود مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی خواهد شد در این صورت ۲۰ روز پس از انتشار آگهی کالا به فروش‌خواهد رسید.

ماده ۲۵ - کالای متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر:

۱ - حراج.

۲ - مزایده کتبی.

۳ - خرده‌فروشی.

به ترتیبی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد فروخته خواهد شد و از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه فروش و حمل وبیمه داخلی و کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا به گمرک برداشت و بقیه به حساب سپرده منظورخواهد شد و اگر صاحب کالا ظرف مدت دو سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد و مدارک به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور برای اقدام قانونی دراختیار دادستان شهرستانی که کالا در آن جا به فروش رفته گذارده می‌شود.

تبصره - هر گاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از آن که گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای ورود قطعی یاموقت صدور قطعی یا موقت، اعاده به خارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ (Cabotage) اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه به نوع اظهار آن کالاتعیین می‌شود و همچنین هزینه‌های حراج و سایر هزینه‌های مربوط به آن را بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد.

فصل چهارم - تخلفات و قاچاق گمرکی

ماده ۲۶ - وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا درلنگرگاههای مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله‌ها یا لنگرگاهها خارج شود.

هواپیمایی که از خارج وارد کشور می‌شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول‌فرودگاه‌ها حق ندارد قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند.

وسایط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.

تبصره ۱ - اسکله‌ها و لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می‌شود.

تبصره ۲ - تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در مواد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، درمورد وسایط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آیین‌نامه گمرکی خواهد بود (تعلق این جریمه مانع اجرای سایرمجازاتهای قانونی نخواهد بود) و در مورد وسایط نقلیه حامل کالا طبق ماده ۲۹ رفتار می‌شود.

ماده ۲۷ - تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست به گمرک (‌به استثنای یا سیاهه جعلی که مشمول قوانین‌مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه ازوصول مابه‌التفاوت موجب پرداخت جریمه‌ای است که میزان آن در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد و در هر حال نباید از یک برابر مابه‌التفاوت مبلغ‌اظهار شده با آن چه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین مواد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن درآیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

تبصره - در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده مربوط به نوع جنس بوده و توأم با تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست باشد تا یک سال بعد از خروج‌کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه‌التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجراییه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرایی طبق تبصره ۲ ماده۱۶ خواهد بود.

ماده ۲۸ - هر گاه در ضمن کالایی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (‌مانیفستManifeste) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بر عکس کالایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست Manifeste) یا بارنامه‌ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلافات ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه‌نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم‌وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‌گیرد مشروط بر این که از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز جریمه‌معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.

اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک‌می‌تواند در مورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال که حداکثر از ۵ هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هر عدل یا بسته ۵۰ ریال که حداکثراز ۲۰ هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.

تبصره ۱ - در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی ازپارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده‌است از اخذ جریمه صرف نظر می‌شود.

تبصره ۲ - مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگیهای مزبور خواهند بود ودر مورد وسایل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم را اخذ کند.

ماده ۲۹ - موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

۱ - وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یامجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

۲ - خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی برخروج وسایط نقلیه و کالا.

۳ - بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج ازگمرک یا بعد از خروج کشف شود.

هر گاه خارج‌کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس ازدریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

۴ - تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

۵ - اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.

۶ - وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.

کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

۷ - خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان‌ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یاورود کالا سوء نیتی نبوده‌است.

۸ - واگذاری کالای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض‌مربوط.

۹ - اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده ازاسناد خلاف واقع.

۱۰ - بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.

ماده ۳۰ - اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازاتهای مربوط از عضویت اتاق‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستانها به طور موقت یا دائم محروم شده و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود و در صورتی که‌موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران‌و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند در هر حال این اقدام مانع از تعقیب‌مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره - محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش‌اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.

ماده ۳۱ - کالایی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیر مجاز باشد هر گاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام‌و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه باانجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب‌آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد.

صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غیر این صورت کالا به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.

تبصره ۱ - کالایی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماه مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.

تبصره ۲ - کالایی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات آن غیر مجاز و برای ترانزیت خارجی یا ورود موقت در اظهارنامه ترانزیت داخلی واسناد ضمیمه آن قید شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده ۳۲ - در مورد کالای موضوع ماده ۳۱ که اشتباهاً به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ‌ترخیص بیش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

۱ - در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض دریافتی طبق مقررات ماده ۳۱ رفتار خواهد شد.

۲ - در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقداربه دست‌نیامده (‌در صورت تعلق) دریافت می‌شود.

ماده ۳۳ - گمرک می‌تواند در موارد مخصوصی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود کالایی را که ضبط شده و به ملکیت قطعی دولت در آمده‌است‌معدوم نماید و یا بر اساس مقررات مربوط به فروش کالای متروکه، به فروش برساند و یا با تشخیص وزیر دارایی به طور رایگان به مؤسسات عام‌المنفعه‌و خیریه تحویل نماید.

ماده ۳۴ - در مورد کالای فاسدشدنی و همچنین کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه (غیر از هزینه متعارف انبارداری) می‌کند و همچنین کالایی که ازتاریخ ضبط آن ۱۸ ماه گذشته ولی تکلیف نهایی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده باشد گمرک می‌تواند آن را طبق ماده ۲۵ این قانون به فروش‌رسانیده حاصل فروش آن را تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگاهداری کند مگر آن که مرجع صلاحیتدار ادامه نگاهداری عین کالا را تا تعیین‌تکلیف نهایی لازم بداند.

ماده ۳۵ - اشتغال کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق‌العمل‌کاری و هر نوع حرفه دیگر که به انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع‌است متخلفین به حکم دادگاه اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد.

ماده ۳۶ - به تخلفات حق‌العمل‌کاران از گمرک در مورد مقررات این قانون و آیین‌نامه آن در کمیسیون مذکور در ماده ۳۰ رسیدگی و در صورت ثبوت‌تخلف کمیسیون رأی به ابطال موقت یا دائم پروانه حق‌العمل‌کاری متخلف خواهد داد.

تصمیم کمیسیون مانع تعقیب مرتکب در مراجع قانونی صلاحیتدار نخواهد بود.

فصل پنجم - معافیتها و ممنوعیت‌ها

ماده ۳۷ - علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین خاص یا بر طبق قراردادهای‌مصوب مجلسین برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف می‌باشد ولی هزینه گمرکی بایدپرداخت شود.

۱ - کالا و اشیایی که وزیر دربار شاهنشاهی یا شخصی که از طرف مشارالیه مجاز باشد کتباً تقاضای ترخیص آن را بنماید و همچنین کالای متعلق‌به پادشاهان و رؤساء کشورهای خارجی و همراهان آنها.

۲ -

الف - اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و اشیاء و کالای مورد استفاده مأمورین سیاسی و خارجی و بستگان آنها درحدود مقررات کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل‌گمرک در هر مورد.

ب - اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سرکنسولها و کنسولها و کنسولیاران رسمی مشروط برآن که طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنها به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه واداره کل گمرک در هر مورد.

ج - اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان ملل‌متحد مأمور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون (Convention) مربوط به مزایا و مصونیتها ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه۱۹۴۶ باتشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.

د - اشیاء و کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بین‌المللی‌به ایران اعزام می‌شوند برابر مقرراتی که در آیین‌نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ کمیسیونهای دارایی مجلسین‌پیش‌بینی شده‌است با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.

۳ - اسلحه و مهمات و وسایل نقلیه (‌به استثنای اتومبیل سواری) و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامی که از بودجه دولت یا ازمحل هر اعتبار دیگری که برای این کار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصراً برای مصارف ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی‌کل کشور و سازمان اطلاعات و امنیت کشور خریداری و مستقیماً به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده باشد.

۴ - کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض بخشوده‌است ولی مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی خواهد بود، شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالا در آیین‌نامه‌گمرکی تعیین می‌شود.

۵ - اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به طور کلی و اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی‌همراه به شرط آن که جنبه تجاری نداشته و قیمت آن در مورد هر مسافر از مبلغی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود تجاوز نکند و در صورت تجاوزنسبت به مازاد مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.

۶ - لوازم خانه و اشیاء شخصی ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم‌خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند مشروط بر این که:

الف - یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد مگر در موارد فورس‌ماژور به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی.

ب - لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

ج - ظرف ۵ سال قبل از آن از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره ۱ - کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله و یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یکساله‌از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نخواهند بود.

تبصره ۲ - منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه‌اشیایی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد.

۷ - آلات و افزار دستی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران می‌آیند.

۸ - اشیاء شخصی و اثاثه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌شوند با ارائه گواهی تحریر ترکه تنظیم از طرف‌مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی (‌به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأمورین کنسولی دولت‌شاهنشاهی در کشور محل فوت نباشند) مشروط بر این که گواهی تحریر ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.

تبصره - معافیتهای موضوع بندهای ۵ تا ۸ این ماده شامل وسایط نقلیه نخواهد بود.

۹ - هدایایی که از طرف دولتها رسماً به اتباع ایران داده می‌شود همچنین هدایای دولتها و اشخاص و مؤسسات به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌و وابسته به دولت و شهرداریها و دانشگاهها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه.

۱۰ - الف - دارو و لوازم بیمارستانی مورد احتیاج جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با گواهی وزارت بهداری و لوازم امدادی جمعیت مزبور با گواهی‌وزارت دارایی.

ب - دارو و لوازم طبی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با گواهی وزارت بهداری.

ج - کاغذ مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جهت کتب دبستانی مجانی.

تبصره - مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول بندهای ۹ و ۱۰ به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

۱۱ - آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی و اتومبیلهای باری که توسط هیأتهای علمی باستانشناسی کشورهای‌عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (‌یونسکو) وارد شود به شرط آن که صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد با تشخیص وتأیید وزارت فرهنگ و هنر.

۱۲ - اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از این که قبلاً به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور به دست آمده باشدبا تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.

۱۳ - اشیایی که به منظور تشکیل آرشیوها و موزه‌ها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری و کتابخانه‌ها و آموزش سمعی و بصری و هنری و مبادلات‌فرهنگی و تعمیر و مرمت آثار باستانی به وسیله وزارت فرهنگ و هنر وارد کشور می‌شود.

۱۴ - اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد و یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور شود به تشخیص و تأییدوزارت فرهنگ و هنر.

۱۵ - ظروف عادی و لفافهای متعارفی بیرونی کالای وارده و همچنین قرقره و تکیه‌گاههای همانند مربوط به کالای وارده که ارزش آنها جداگانه درسیاهه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار می‌شود و کالای صادر شده که به هر علت عیناً بازگشت داده‌می‌شود با رعایت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی و کارخانه‌های داخلی مصوب ۱۳۴۵.

۱۶ - مقدار سوخت و روغن مصرفی وسایط نقلیه در ورود و خروج از کشور.

۱۷ - نتاج دامهایی که برای تعلیف از کشور خارج و یا به کشور وارد شده و پس از تعلیف باز می‌گردند.

18 - نمونه‌های تجاری بی‌بها با رعایت کنوانسیون (Convention) مربوط.

۱۹ - مدال و نشانهایی که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین‌المللی رسماً به اتباع ایران اعطاء می‌شود.

۲۰ - کلیه سموم و مواد گندزدایی برای نباتات و حیوانات مورد مصرف در کشاورزی و یا تأمین بهداشت عمومی مشروط بر این که در هر موردطبق گواهی وزارت کشاورزی یا وزارت بهداری حسب مورد و با توجه به احتیاجات کشور برای منظورهای فوق وارد گردد.

تبصره - کالای موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ که طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعیت ومحدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.

ماده ۳۸ - کالایی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ با معافیت مرخص‌می‌شود در صورتی که قبل از انقضاء پنج سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان واگذار شود باید حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.

هر گاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال‌گیرنده قبل از اخذ مدارک مربوط‌به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و عوارض آن را تصرف کند آن کالا قاچاق محسوب و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده باید جریمه متعلق رامتضامناً پرداخت کنند.

در مورد اتومبیلهای سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجی مقیم ایران با معافیت وارد و به دیگری واگذار شود به شرط رعایت معامله متقابل این‌مدت سه سال خواهد بود.

ماده ۳۹ - حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یادستگاهها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.

در صورتی که این قبیل کالا به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب می‌شود.

تبصره - به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین آلات‌صنعتی و کشاورزی و دستگاههای الکتریک و الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یاسوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند.

ماده ۴۰ - کالای مشروحه زیر ممنوع‌الورود می‌باشد:

۱ - کالایی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص ممنوع‌الورود شناخته شده یا بشود.

۲ - کالایی که به موجب تصویب‌نامه‌های متکی به قانون غیر مجاز شناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویب‌نامه‌ها.

۳ - اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت‌وزارت جنگ در هر مورد.

۴ - مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هر مورد.

۵ - دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.

۶ - دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.

۷ - صفحه گرامافون و نوار پر شده فیلم و کتاب که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی یا مذهب‌رسمی کشور باشد.

۸ - مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت و یا مذهب رسمی‌کشور باشد.

۹ - کالایی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی ویا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.

۱۰ - اسکناسهای خارجی که در کشور مبداء از جریان قانونی خارج شده‌است همچنین اسکناس و تمبر و نوار چسب (‌باندرول) تقلبی وساختگی.

۱۱ - بلیط بخت‌آزمایی ۱۲ - کالایی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده‌را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند.

تبصره - ورود موقت - ترانزیت داخلی - ترانزیت خارجی و عمل انتقال (‌ترانسبوردمان Transbordement) در مورد اشیاء مذکور در بند ۳‌بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشیاء مذکور در بند ۴ بدون موافقت وزارت بهداری در هر مورد ممنوع است.

ماده ۴۱ - دولت می‌تواند با صدور تصویبنامه، ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یاامنیت عمومی ممنوع یا مقید به شرایطی کند.

ماده ۴۲ - دربار شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به ممنوعیتهای ورود گمرکی نیست.

ماده ۴۳ - رؤساء مأموریتهای سیاسی به شرط معامله متقابل می‌توانند اشیایی را که به موجب مقررات صادرات و واردات هر سال غیر مجاز یامشروط شناخته شده برای مصارف خود یا اعضاء سیاسی مأموریت با تشخیص و گواهی وزارت امور خارجه مستقیماً به نام خود وارد کنند.

ماده ۴۴ - صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر.

فصل ششم - مسئولیت گمرک برای حفظ کالا

ماده ۴۵ - اداره کل گمرک مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به‌صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، انفجار، اشتعال بیمه کرده و حق بلیه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول‌کند در صورتی که کالای تحویلی به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه‌نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک‌نسخه معتبر از بیمه‌نامه به گمرک مربوط تسلیم شده باشد و تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت‌نخواهد شد.

تبصره - ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری بهایی است که در اسناد خرید تعیین گردیده‌است در مواردی که اسناد ارائه نشودهمچنین در سایر موارد ارزش کالا طبق آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

ماده ۴۶ - در غیر از موارد مذکور در ماده ۴۵ و موارد قوه قهریه (‌فورس‌ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بسته‌بندی آن در صورتی که کالادر مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری از بین برود یا خسارتی بدان وارد آید معادل میزان آن چه از بین نرفته یا آسیب دیده ازمحل درآمد انبارداری و در صورت عدم تکافو از سایر درآمدهای گمرکی بر اساس تبصره ماده ۴۵ پرداخت خواهد شد.

تبصره - پرداخت غرامت از طرف شرکت بیمه یا گمرک رافع مسئولیت انباردار و سایر مأموران مربوط نمی‌باشد.

ماده ۴۷ - اداره کل گمرک می‌تواند طبق آیین‌نامه گمرکی درخواست واردکنندگانی را که می‌خواهند کالای وارده خود را به انبار اختصاصی (‌ملکی یااستیجاری) و یا به انبارهای عمومی رسمی و سردخانه‌ها انتقال دهند قبول کند انتقال کالا به انبارهای مزبور و سردخانه‌ها منوط به انجام تشریفات‌ترانزیت داخلی و رعایت کلیه مقررات مربوط و پرداخت هزینه و تضمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.

ماده ۴۸ - مسئولیت از بین رفتن یا کاهش یا آسیب‌دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی یا در انبارهای عمومی رسمی یا سردخانه‌ها وهمچنین حمل یکسره یا ترانزیت داخلی غیر اداری متوجه گمرک نیست و صاحب کالا مکلف است در صورت فقدان یا کاهش یا آسیب‌دیدگی در مواردمزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط را به طور کامل بپردازد.

ماده ۴۹ - اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی می‌توانند اماکن و انبارهای ملکی خود را برای ایجاد انبارهای عمومی یا سردخانه یا انباراختصاصی به موجب آیین‌نامه گمرکی به اجاره واگذار کنند.

ماده ۵۰ - در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی‌اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند که کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های گمرکی به خارج از کشور اعاده دهد یابدون پرداخت هزینه‌های گمرکی آن را بلاعوض به گمرک واگذار کند و یا قسمت آسیب‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و فقط حقوق گمرکی و سودبازرگانی و عوارض قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع گمرک صرف نظر کند در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک‌موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود اداره گمرک می‌تواند به تقاضای صاحب کالا به نسبت آسیب‌دیدگی و فساد در حقوق گمرکی و سودبازرگانی و عوارض و هزینه‌های گمرکی (به استثنای باربری) مقدار آسیب‌دیده یا فاسد شده را تخفیف دهد.

تخفیف موضوع این ماده شامل کالای متروکه نخواهد بود.

فصل هفتم - مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده ۵۱ - مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای‌مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به‌انتخاب رییس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارایی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط‌تشکیل می‌شود.

رأی کمیسیون در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ مورد قبول مؤدی ۲۵۰ هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است وزائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدید نظر است و طرفین‌می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدید نظر نمایند.

ماده ۵۲ - کمیسیون تجدید نظر از رییس کل دیوان محاسبات و رییس یا یکی از معاونان کل گمرک و یکی از قضات عالیرتبه به انتخاب وزیردادگستری و یک نفر کارمند عالیرتبه از طرف وزیر اقتصاد یک نفر از اعضاء هیأت‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب رییس اتاق‌تشکیل می‌شود. رأی این کمیسیون قطعی و برای طرفین لازم‌الاجراء است. رأی کمیسیون تجدید نظر در موارد مشابه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره - ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مزبور و تجدیدنظر و همچنین نحوه رسیدگی به اختلافات و صدور آراء به موجب آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

فصل هشتم - مقررات مختلف

ماده ۵۳ - در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده درصورتی که تغییری در محل داده شود باید فوراً محل جدید را با مشخصات کامل به گمرک اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند کلیه‌اخطاریه‌ها و دعوتنامه‌ها و احکام کمیسیونها و اجراییه‌های مربوط به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می‌شود.

ماده ۵۴ - حق انحصار قند، شکر، گلوکز اعم از محصول داخلی یا وارده به کشور همچنین مواد قنددار وارداتی به شرح زیر دریافت خواهد شد:

۱ - حق انحصار قند و شکر و گلوکز هر کیلوگرم ۱٫۲۵ ریال.

۲ - حق انحصار مواد قندداری که بیش از چهل درصد قند داشته باشد هر کیلوگرم ۲ ریال.

ماده ۵۵ - در مواردی که در عبارت جدول تعرفه این قانون ابهام وجود داشته باشد متن فهرست طبقه‌بندی ( نمانکلاتور Nomenclature)بروکسل و یادداشت‌های توضیحی آن ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵۶ - اداره کل گمرک مکلف است طبق قانون قرارداد الحاق دولت ایران به فهرست طبقه‌بندی (‌نمانکلاتور Nomenblature) بروکسل‌اصلاحاتی که بعداً در طبقه‌بندی کالا و یادداشتهای توضیحی آن به عمل می‌آید و از طرف شورای همکاریهای گمرکی بورسکل تصویب و اعلام‌می‌شود در تعرفه و یادداشتهای توضیحی آن منظور و برای اطلاع عامه آگهی کند.

در صورتی که اصلاحات مزبور مؤثر در مأخذ حقوق گمرکی باشد کالاهای موجود در گمرک و کالایی که قبل از وصول نظر نظریه شورای همکاریهای‌گمرکی برای آن گشایش اعتبار شده‌است مشمول مأخذ تعرفه کمتر خواهد بود.

ماده ۵۷ - یک و دو دهم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی عوارض (‌به استثنای حق بیمه و عوارض شهرداری ویک و نیم درصد شیر و خورشید سرخ ایران) که به وسیله گمرک وصول می‌شود ماهانه از درآمدهای وصولی برداشت و به تشخیص رییس کل گمرک براساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارایی می‌رسد برای آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و معلومات و پرداخت هزینه‌های درمانی و کمک به‌صندوق تعاون کارکنان و کارگران و سایر اموری که در پیشرفت گرک مؤثر باشد و حق‌الزحمه و پاداش کسانی که به نحوی برای پیشرفت امور گمرکی‌خدماتی انجام می‌دهند پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ - وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۲ - اداره کل گمرک مجاز است از محل یک و دو دهم درصد این ماه حق‌الزحمه مناسبی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دارایی برسد به‌کارشناسان و متخصصان همچنین کسانی که در کمیسیونهای مربوط گمرکی شرکت می‌کنند پرداخت کند، پرداخت این حق‌الزحمه به کارکنان سازمانهای‌دولتی و وابسته به دولت مشروط بر این است که کمیسیونها در ساعات غیر اداری تشکیل شود.

ماده ۵۸ - در نقاطی که امور تخلیه و بارگیری و انبارداری به دستور وزارت دارایی به سازمان بنادر و کشتیرانی یا هر سازمان دیگری اعم از دولتی یاخصوصی محول گردد وظایف و مسئولیتهای گمرک از جهات مذکور به عهده آن سازمان خواهد بود تفکیک و تشخیص وظایف و مسئولیتهای گمرک وسازمانهای مذکور از یکدیگر و اتخاذ روشهای اجرایی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب وزیر دارایی می‌رسد.

ماده ۵۹ - آیین‌نامه اجرایی این قانون و همچنین مقررات و شرایط مربوط به حق‌العملکاری در گمرک از طرف اداره کل گمرک تهیه و به پیشنهادوزارت دارایی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید.

این قانون از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از تاریخ مزبور قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷‌به استثنای جدول ضمیمه آن لغو می‌شود.

ماده ۶۰ - جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون موضوع بند الف ماده ۲ بر اساس فهرست طبقه‌بندی (‌نمانکلاتور Nomenclature) بروکسل ازابتدای سال بعد از تصویب آیین‌نامه مذکور در ماده ۵۹ این قانون به مرحله اجراء گذارده خواهد شد و از تاریخ مزبور جدول ضمیمه قانون اصلاح تعرفه‌گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷ لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و چهل و چهار تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۰٫۳.۱۷ درجلسه روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب‌رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

توضیحات قانونی

۱ - خط فاصل - (‌تیره) - در متن تعرفه خط فاصل به سه منظور استعمال شده‌است:

الف - در مواردی که شماره یا حروف مواد و فقرات باید از متن مطلب جدا شود مثل خطوط فاصلی که در همین توضیحات بعد از حروف الف و ب وج قبل از شروع مطلب گذارده شده و به همان نحوی است که در متن فرانسه نومانکلاتور نیز استعمال شده‌است.

ب - در مواردی که چند شیء داخل یک حکم یا استثناء از یک حکم پست سرهم شمرده شده به جای ویرگول (‌و) یا پوان ویرگول (;) متن فرانسه یاواو (‌و) فارسی به کار برده شده‌است مانند: نمک معدنی - نمک نمکزار - نمک دریایی - نمک آماده برای سر سفره - کلرور سدیم - خالص آب دریا درشماره ۲۵٫۰۱

ج - در مواردی که یک صفت یا یک شرط بعد از شمردن چند چیز می‌آید و نظر بر این است که معلوم گردد صفت یا شرط مزبور شامل کلیه آن چه‌شمرده شده‌است می‌باشد و تنها مربوط به شیء آخری نیست اگرچه چند صفت برای چند شیء یا یک شیء ذکر شده باشد آنها هم با خط فاصل به‌جای ویرگول جدا شده‌است مانند:

۱ - دانه‌های سخت - پوستهای سخت - جوزها - تراش‌پذیر در شماره ۱۴٫۰۴ - در این مثال که اشیاء مختلفی شمرده شده و صفت تراش‌پذیر بودن‌شامل تمام آنها است با خط فاصل از آنها جدا شده که معلوم گردد صفت مزبور تنها به جوزها نیست بلکه شامل کلیه اشیایی است که قبلاً شمرده شده‌است.

۲ - چوب - رنده شده - گودانداخته - خط‌انداخته - زبانه شده - مغار شده - پخ شده یا همانند در شماره ۴۴٫۱۳ که تمام آنها صفاتی است برای یک‌شیء یعنی چوب.

۳ - نباتات و اجزاء نباتات دانه و میوه از نوعی که بیشتر در عطرسازی و داروسازی به مصرف می‌رسد یا برای حشره‌کشی و انگل‌کشی و همانند به کارمی‌رود - تازه یا خشک - حتی بریده شده - خرد شده - یا به شکل گرد در شماره ۱۲٫۰۷ در این مثال صفات تازه یا خشک صفات دیگری که در دنبال‌آن با خط فاصل ذکر شده شامل کلیه اشیایی است که قبلاً شمرده شده‌است.

۲ - عبارات یا کلماتی که به حروف لاتین نوشته شده‌است:

قید عبارات یا کلمات فرانسه به حروف لاتین به دو منظور زیر انجام یافته‌است:

اول - در مواردی که در مقابل عبارت یا کلمه فرانسه کلمه فارسی روشن و گویا و مطمئنی به مطابقت معنی پیدا نشده و برای احتراز از هر گونه ابهام‌علاوه بر معنی فارسی که مناسب به نظر رسیده در مقابل آن لغت فرانسه عیناً با حروف لاتین در داخل پرانتز ذکر شده‌است و در این قبیل موارد اگر کلمه‌فارسی نارسا باشد مفهوم لغت فرانسه معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

دوم - در مواردی که برای کلمات فرانسه به هیچ وجه معنی فارسی به دست نیامده‌است عین لغت فرانسه با حروف فارسی ذکر و برای آن که این کلمات‌خوانده نشود عین کلمه بدون آن که داخل پرانتز قرار داده شده باشد در مقابل آن به حروف لاتین نوشته شده‌است.

۳ - حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه مربوط به کالای وارده بوده و نرخهای مقرر بر اساس ارزش کالا موضوع ماده ۱۰ قانون امور گمرکی می‌باشدولی در هر صورت حقوق گمرکی کمتر از میزانی که در ستون آخر جدول معین شده نخواهد بود.

قواعد عمومی برای تفسیر نمانکلاتور تعرفه برای تفسیر نمانکلاتور اصول ذیل ملاک عمل قرار می‌گیرد:

۱ - عناوین قسمتها و فصلها و بخشها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهیل امر مراجعه نمی‌باشد زیر طبقه‌بندی در متن شماره‌ها و یادداشتهای‌مقدماتی قسمتها و فصلها و در قواعد زیر (‌تا آن جایی که این قواعد با مندرجات شماره‌ها و یادداشتها مغایرت نداشته‌اند) قانوناً تعیین گردیده‌است.

۲ - هر ذکری از یک ماده که در هر شماره معین نمانکلاتور شده‌است مربوط به همان ماده می‌باشد خواه خالص خواه مخلوط و خواه جور شده با سایرمواد باشد و همچنین هر ذکری که از مصنوعات یک ماده مشخص شده‌است شامل مصنوعاتی می‌گردد که کلاً یا جزئاً از آن ماده تشکیل شده باشد.طبقه‌بندی این اشیاء مخلوط یا مرکب به موجب اصول مقرر در قاعده ۳ به عمل می‌آید.

۳ - در مواردی که خواه در اجرای مقررات بند ۲ بالا یا به هر صورت دیگر کالایی قابل طبقه‌بندی در ۲ یا چند شماره به نظر برسد طبقه‌بندی آن به نحوزیر انجام می‌یابد:

الف - شماره‌ای که کالا را با صورت مشخص‌تری توصیف نماید بر شماره‌هایی که صورت عمومی‌تری را بیان می‌کند مرجح خواهد بود.

ب - طبقه‌بندی محصولات مخلوط و همچنین مصنوعاتی که از مواد مختلف تشکیل شده و یا از به هم متصل کردن اشیاء مختلف اشیاء مختلف به‌دست آمده باشد ولی طبقه‌بندی آنها را با اجرای مقررات بند الف بالا نتوان تعیین نمود طبقه‌بندی باید با توجه به ماده یا شیء باشد که صفت و خاصیت‌اساسی Caractere essentiel خود را به آن محصول می‌دهد به عمل آید به شرط این که تشخیص این امر میسر باشد.

ج - در مواردی که با قواعد مندرج در بندهای الف و ب بالا نتوان طبقه‌بندی کالایی را تعیین نمود آن کالا باید تحت شماره‌ای که حقوق گمرکی آن بیشتراست طبقه‌بندی شود.

۴ - در مواردی که یادداشت قسمتی یا فصلی پاره اشیاء را مستثنی کرده باشد و به قسمتها یا فصول دیگر یا به شماره‌های معینی مراجعه داده باشد این‌استثناء جز در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد شامل تمام اشیایی خواهد بود که مشمول این قسمتها یا فصلها یا شماره‌ها باشد ولو آن که اشیاءمزبور به طور ناقص ذکر شده باشد.

۵ - کالاهایی که مشمول هیچ یک از شماره‌های نمانکلاتور نشود باید در شماره مربوط به کالایی که بیشتر به آن شبیه‌است طبقه‌بندی گردد.

قسمت اول

حیوانات زنده و محصولات حیوانی

فصل ۱

حیوانات زنده

یادداشت

این فصل شامل تمام حیوانات زنده‌است به استثنای ماهیها و قشرداران و صدفداران و کشتهای موجود ذره‌بینی (Cultures micro -organismes) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۵<

فصل ۲

یادداشت گوشت و احشاء (Abats) خوراکی مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - در مورد شماره‌های ۰۲٫۰۱ تا ۰۲٫۰۴ و ۰۲٫۰۶ محصولات غیر قابل مصرف انسان.

ب - روده و بادکنک و شکمبه حیوانات (‌شماره ۰۵٫۰۴) و همچنین خون حیوان (‌شماره ۰۵٫۱۵)

ج - چربیهای غیر از محصولات شماره ۰۵٫۰۲ (‌فصل ۱۵)

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۶ الی ۷<

فصل ۳

ماهی‌ها و قشرداران و صدفداران

یادداشت:

مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - پستانداران دریایی (‌شماره ۰۱٫۰۶) و گوشت آنها (‌شماره ۰۲٫۰۴ یا ۲۰٫۰۶) ب - ماهیها (‌و همچنین جگر و تخم مرغ و منی ماهی نرLaitances) - قشرداران Crustaces و صدفداران Mollusqees(و همچنین صدفهای پر Copuillages - مرده که نوعاً یا به حالتی که عرضه‌می‌شود برای خوراک انسان قابل مصرف نباشد. (‌فصل ۵) ج - خاویار و بدل خاویار (Suceedanes de caviar) شماره 16.04 >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۸<

فصل ۴

شیر و لبنیات - تخم پرندگان - عسل طبیعی

یادداشت 1 - شیر حتی خامه گرفته - شیر چرخ‌کرده (Babeurre) یا شیر زده (Lait battu) - لاکتوم سرم. - شیربریده - کفیر - ماست و اقسام دیگر شیر که‌به همان نحو تخمیر شده باشد شیر تلقی می‌شود.

۲ - به مفهوم شماره ۰۶٫۰۲ شیر و خامه عرضه شده در قوطیهای فلزی کاملاً مسدود (Hermetiquement fermees محفوظ (Conserves)تلقی می‌شود و بر عکس شیر و خامه که فقط استریلیزه یا پاستوریزه یا پیتونیزه شده باشد و در قوطیهای کاملاً مسدود عرضه نشود محفوظ به مفهوم این‌شماره تلقی نمی‌گردد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۹< فصل ۵ سایر محصولات حیوانی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول عنوان دیگر تعرفه نشود.

یادداشت:

۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - محصولات خوراکی غیر از خون حیوان (‌مایع یا خشکیده) و روده و بادکنک و شکمبه حیوانات - کامل یا بریده.

ب - چرم و پوست و پوستهای نرم غیر از محصولات شماره‌های ۰۵٫۰۵ و ۰۵٫۰۶ و ۰۵٫۰۷ (فصل ۴۱ یا ۴۳).

ج - مواد اولیه نسجی حیوانی غیر از موی یال و دم و آخال آن (‌قسمت یازدهم) د - موی خوک و گراز و موهای آماده شده برای سر برس و فرچه و نظایر آن (‌شماره ۹۶٫۰۳)

۲ - موی انسان که به دراز ۱ دسته شده ولی در یک جهت جور نشده باشد موی خام محسوب می‌شود (‌شماره ۰۵٫۰۱)

۳ - در تمام قسمتهای این نمانکلاتور ماده به دست‌آمده از دندان فیل و ماموت و شیر ماهی و نیزه‌ماهی و کرگدن و گراز و دندانهای تمام حیوانات مانندعاج تلفن می‌شود.

۴ - منظور از موی یال و دم که در این نمانکلاتور ذکر شده موی یال و دم حیوانات از جنس اسب یا گاو می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۱ الی ۱۲<

قسمت دوم

محصولات نباتی فصل ۶ نباتات زند و محصولات گلکاری یادداشت:

۱ - این فصل منحصراً شامل محصولاتی است که معمولاً به وسیله درختکاران و نهالکاران و گلکاران به منظور کشت یا زینت فراهم می‌شود ولی‌سیب‌زمینی - پیاز خوراکی - موسیر و سیر از این فصل مستثنی می‌باشد. (‌فصل ۷) ۲ - دسته گل و سبد و تاج گل و سایر اشیاء همانند جزء گلها یا برگهای مذکور در شماره ۰۶٫۰۳ یا ۰۶٫۰۴ تنظیم می‌گردد و متفرعاتی از مواد دیگر که درآن به کار رفته در نظر گرفته نمی‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۴< فصل ۷ سبزیجات و نباتات و ریشه و غده‌های زیر خاکی - خوراکی یادداشت.

شماره ۰۷٫۰۴ شامل موارد زیر نمی‌شود:

الف - سبزیجات غلافدار خشک که غلاف آنها برداشته شده باشد (‌شماره ۰۷٫۰۵) ب - فلفل فرنگی یا فلفل شیرین (Capicicum grossum) کوبیده (‌شماره 09.04) ج - آرد سبزیجات غلافدار خشک مندرج در شماره ۰۷٫۰۵ (‌شماره ۱۱٫۰۳) د - آرد و اماج (Semolules) و برگه سیب‌زمینی (‌شماره 11.05) با رعایت مقررات فوق برای اجرای شماره‌های ۰۷٫۰۱ تا ۰۷٫۰۴ تعریف سبزیجات و نباتات جالیزی (Potagers) شامل قارچهای خوراکی و دنبلان وزیتون و کورز (Capers) و گوجه فرنگی و سیب زمینی و چغندر سالاد و انواع خیار و انواع کدو و بادمجان و فلفل فرنگی یا فلفل شیرین(Capsicum grossum) و شبت و مرزه و جعفری و گشنیز و ترخون و تره تیزک (شاهی) و مرزنجوش (Margolaine) و ترکب کوهی(Raifort) و سیر نیز می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۶ الی ۱۹< فصل ۸ میوه‌های خوراکی

...............

فصل ۹

قهوه - چای - ماته Mate یادداشت:

۱ - محصولات مذکور در شماره ۰۹٫۰۴ تا ۰۹٫۱۰ که با هم مخلوط شده باشد به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شود:

الف - محصولات مخلوط شده با هم که از یک نوع بوده و مشمول یک شماره تعرفه باشد در همان شماره طبقه‌بندی می‌شود.

ب - محصولات مخلوط که مشمول شماره‌های مختلف تعرفه باشد در شماره ۰۹٫۱۰ طبقه می‌شود.

اگر محصولات شماره‌های ۰۹٫۰۴ تا ۰۹٫۱۰ (‌و همچنین اختلاطهای مذکور در فقرات الف و ب بالا) مواد دیگری افزوده شده باشد در طبقه‌بندی آن‌تأثیری ندارد مشروط بر این که مخلوطهایی که بدین ترتیب به دست آمده‌است خاصیت اساسی هر یک از محصولات مورد نظر در این شماره‌ها راحفظ کرده باشد در غیر این صورت این مواد مخلوط از این فصل خارج می‌شود و اگر ادویه و چاشنی‌های ترکیبی تشکیل بدهد تحت شماره ۲۱٫۰۴‌قرار می‌گیرد.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - بعضی از اقسام فلفل از نوع کاپسیکوم گروسوم که مزه تند ندارد و به حالت نکوبیده عرضه شود (‌فصل ۷) ب - فلفل موسوم به کبابه (Cubebe) از نوع کوبیا اوفیسینالیس میکل (Cubcba officinalis Miquel) - یا پیپرکوبیا (Piper cubeba)(شماره 12.07) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۰< فصل ۱۰ غلات یادداشت این فصل فقط شامل دانه‌هایی است که مقشر نشده باشد (Non mondes) و یا به نحو دیگری که آماده نشده باشد ولی برنج (‌شلتوک پوست‌کنده) وبرنج سفید کرده یا خرده برنج مشمول شماره ۱۰٫۰۶ می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۱< فصل ۱۱ محصولات آردسازی - مالیت - نشاسته و فکول Fecules - گلوتن - اینولین یادداشت:

محصولات از این فصل مستثنی می‌باشد:

الف - مالت بوداده آماده شده برای مصرف به جای قهوه (‌شماره ۰۹٫۰۱ یا ۲۱٫۰۱ بر حسب مورد) ب - آرد آماده شده (‌مثلاً به وسیله حرارت) برای تغذیه کودکان یا برای مصرف پرهیزداران (‌شماره ۱۹٫۰۲) ولی آردهایی که فقط برای افزایش استعدادپخت به وسیله حرارت به عمل آورده شده باشد در همین فصل طبقه‌بندی می‌شود.

ج - ذرات بوداده (Corm - flakes) و سایر محصولات شماره 19.05 د - محصولات دارویی (‌فصل ۳۰) ه - نشاسته و فکولهای دارای خاصیت محصولات آماده عطرسازی و آرایش شماره ۳۳٫۰۶.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۳< فصل ۱۲ دانه و میوه‌های روغندار - دانه و بذر و میوه‌های گوناگون - نباتات صنعتی و دارویی - کاه و علوفه یادداشت ۱ - بادام زمینی - دانه سویا - دانه خردل - دانه بزرگ و دانه خشخاش - کپراه (Coprah) (مغز نارگیل پوست‌کنده و خشک‌کرده) - دانه‌های روغندارمحسوب می‌شود (شماره ۱۲٫۰۱) - نارگیل جزء شماره ۰۸٫۰۱ می‌باشد - زیتون بر حسب طرز تهیه در فصل ۷ یا فصل ۲۰ قرار می‌گیرد.

۲ - تخم چغندر - تخم چمن - تخم گلهای زینتی - تخم سبزیهای جالیزی - تخم درختان میوه و جنگلی - دانه ماش (Vesces) و تخم ترمس(Lupins) جزء بذرهای شماره 12.03 محسوب می‌شود و بر عکس بذرهای سبزیهای غلافدار شماره (۰۷٫۰۵) و بذرهایی که به عنوان ادویه مصرف‌می‌شود و سایر محصولات فصل ۹ و بذرهای غلات (‌فصل ۱۰) و دانه و میوه‌های روغندار (‌شماره ۱۲٫۰۱) و دانه و میوه‌های شماره ۱۲٫۰۷ مشمول‌شماره ۱۲٫۰۳ نمی‌گردد.

۳ - شماره ۱۲٫۰۷ ضمناً شامل نباتات و اجزاء نباتات از انواع زیر می‌باشد:

ریحان - گاوزبان - زوفا - انواع مختلف نعناع و پونه - ناخنک یا اکلیل‌الجبل (۹ Romarin - سداب (Rue) - بهمن سرخ (Sauge) - افسنتین.

بر عکس محصولات زیر از شماره ۱۲٫۰۷ مستثنی است:

الف دانه و میوه‌های روغندار شماره ۱۲٫۰۱.

ب - محصولات داروسازی فصل ۳۰.

ج - اشیاء عطرسازی و لوازم آرایش فصل ۳۳.

د - گندزداها - حشره‌کشها - قارچ‌کشها - علف‌کشها و محصولات همانند (‌شماره ۳۸٫۱۱) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۵ الی ۲۷< فصل ۱۳ مواد اولیه نباتی برای رنگرزی و یا دباغی - انگم‌ها - صمغ‌ها و سایر شیوه‌ها و عصاره‌های نباتی یادداشت عصاره شیرین‌بیان - عصاره بابونه گاوی (Pyrethre) عصاره رازک - عصاره صبر زرد و تریاک مانند شیره و عصاره‌های نباتی محسوب می‌شوند(‌شماره ۱۳٫۰۳) مواد زیر مشمول شماره ۱۳٫۰۳ نمی‌باشد:

الف - عصاره شیرین‌بیان که بر حسب وزن بیش از ده درصد قند داشته باشد یا به شکل شیرینی عرضه شود ( شماره ۱۷٫۰۴) ب - عصاره‌های مالت (‌شماره ۱۹٫۰۱) ج - عصاره قهوه یا چای یا ماته (‌شماره ۲۱٫۰۲) د - شیره و عصاره‌های نباتی که به آن الکل اضافه شده و تشکیل نوشابه دهد و همچنین ترکیبات الکلی مرکب از عصاره نباتات (‌موسوم به عصاره‌های‌غلیظ شده) برای ساختن نوشابه (‌فصل ۲۲) ه - کافور طبیعی شماره ۲۹٫۱۳) و گلیسریزین (‌شماره ۲۹٫۴۱) و - داروها (‌شماره ۳۰٫۰۳) ز - عصاره برای رنگرزی یا دباغی (‌شماره ۳۲٫۰۱ و ۳۲٫۰۴) ح - روغنهای اسانسی و رزینوئیدها Resinoides شماره ۳۳٫۰۱ و آبهای مقطر خوشبو و محلول آبکی روغنهای اسانسی (‌شماره ۳۲٫۰۵) ط - کائوچو - بالاتا - گوتاپرکا و صمغ‌های طبیعی مشابه (‌شماره ۴۰٫۰۱) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۸< فصل ۱۴ مواد قابل بافت و تراش‌پذیر و سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول عنوان دیگر تعرفه نشود یادداشت ۱ - مواد و الیاف نباتی از انواعی که بیشتر برای تهیه منسوجات به مصرف می‌رسد به هر نحوی که آماده شده باشد و همچنین مواد نباتی که موردعملیات مخصوص قرار گرفته تا منحصراً به عنوان مواد نسجی به مصرف برسد از این فصل خارج و در قسمت یازدهم طبقه‌بندی می‌شود.

2 - ترکه‌های دو نیم شده اوزیه (Eclisses Dosier) و نی و بمبو و امثال آن - مغز خیزران (Rotin) و رشته آن Rotin file در شماره ۱۴٫۰۱ قرارمی‌گیرد ولی ورقه و تراشه و نوارهای چوبی مشمول این شماره نبوده و در شماره ۴۴٫۰۹ طبقه‌بندی می‌شود.

3 - پشم چوب (Laing de bois) در شماره ۱۴٫۰۲ قرار نمی‌گیرد و مشمول شماره 44.12 می‌باشد.

۴ - سرهایی که برای برس‌سازی آماده شده در شماره ۱۴٫۰۳ قرار نمی‌گیرد و مشمول شماره ۹۶٫۰۳ می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۰< قسمت سوم چربی و روغن (‌حیوانی و نباتی) - فرآورده‌های حاصل از تجزیه آنها - چربیهای خوراکی آماده موم حیوانی یا نباتی فصل ۱۵ چربی و روغن (‌حیوانی و نباتی) - فرآورده‌های حاصل از تجزیه آنها - چربیهای خوراکی آماده موم حیوانی یا نباتی یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - پیه خوک (Lard) و چربی خوک و چربی پرندگان - فشرده نشده و آب نکرده (‌شماره ۰۲٫۰۵) ب - کره کاکائو (‌شماره ۱۸٫۰۴) ج - تفاله‌های پیه (Cretons) (شماره ۲۳٫۰۱) - کنجاله‌ها - تفاله زیتون و سیار تفاله‌هایی که از استخراج روغن از مواد نباتی باقی می‌ماند (‌شماره۲۳٫۰۴).

د - اسیدهای چرب مفرد (Isoles) - مومهای آماده - اجسام روغنی تبدیل شده به محصولات دارویی یا به رنگ یا به ورنی یا به صابون یا به‌محصولات عطرسازی یا به لوازم آرایش و لوازم بزک (Cosmetiques) یا به روغنهای سولفونه و یا به سایر محصولات مشمول قسمت ششم.

ه - شبه کائوچو (Factice pour caoutchouc) مشتق از روغن (‌شماره 40.02) 2 - خمیرهایی که از خنثی کردن روغن باقی می‌ماند (Soap - stocks) - لرد یا درد روغن - سقز استه آریک (Brai stearique) و سقز چربی‌پشم و قطران (Poix) - گلیسیرین مشمول شماره ۱۵٫۱۷ می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۲ الی ۳۴< قسمت چهارم محصولات صنایع غذایی - نوشابه‌ها - آبگونهای الکلی و سرکه - توتون و تنباکو فصل ۱۶ فرآورده‌های گوشت و ماهی و قشرداران و صدفداران یادداشت:

این فصل شامل گوشت و ماهی و قشرداران و صدفداران و همچنین صدفهای پر (Coquillages) آماده یا محفوظ به طرق مذکور در فصلهای ۲ و ۳‌نمی‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۵< فصل ۱۷ قند و شکر و شیرینی یادداشت.

۱ - مشمول این فصل نمی‌شود.

الف - شیرینیهای دارای کاکائو (‌شماره ۱۸٫۰۶) ب - قندهایی که از نظر شیمیایی خالص باشد (‌شماره ۲۹٫۴۳) - این استثناء شامل ساکاروز و گلوکز و لاکتوز که از نظر شیمیایی خالص باشد نخواهدبود.

ج - فرآورده‌های دارویی قنددار (‌فصل ۳۰) ۲ - ساکاروز که از نظر شیمیایی خالص باشد تحت شماره ۱۷٫۰۱ طبقه‌بندی می‌شود قطع نظر از ماده‌ای که این ساکاروز از آن به دست آمده‌است.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۶< فصل ۱۸ کاکائو و فرآورده‌های آن یادداشت ۱ - این فصل شامل فرآورده‌های کاکائو یا شکلات که در شماره‌های ۱۹٫۰۲ و ۱۹٫۰۸ و ۲۲٫۰۲ و ۲۲٫۰۹ و یا ۳۰٫۰۳ منظور شده‌است نمی‌باشد.

۲ - شماره ۱۸٫۰۶ شامل شیرینیهای دارای کاکائو می‌باشد و با توجه به مقررات یادداشت شماره ۱ همین فصل شامل فرآورده‌های خوراکی دارای کاکائونیز می‌گردد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۷< فصل ۱۹ فرآورده‌هایی که اساس آن غلات یا آرد یا نشاسته یا فکول باشد - نانهای شیرینی یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان یا برای مصارف پرهیزی یا طباخی که اساس آن آرد یا نشاسته یا فکول یا عصاره مالت باشد و بر حسب‌وزن ۵۰ درصد و بیشتر کاکائو داشته باشد (‌شماره ۱۸٫۰۶) ب - محصولاتی که اساس آن آرد یا نشاسته یا فکول باشد (‌بیسکویت و غیره) و مخصوصاً برای خوراک حیوانات تهیه شده باشد (‌شماره ۲۳٫۰۷) ج - فرآورده‌های داروسازی (‌فصل ۳۰) ۲ - فرآورده‌های مذکور در این فصل که اساس آن آرد میوه یا آرد سبزی باشد مانند مواد مشابهی که اساس آن آرد غلات است طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۹< فصل ۲۰ فرآورده‌های سبزی و نباتات جالیزی و میوه‌های و سایر نباتات یا اجزای آن یادداشت مشمول این فصل نمی‌شود الف - سبزی و نباتات جالیزی و میوه‌هایی که با عملیات مذکور در فصلهای ۷ و ۸ نگاهداری شده‌است.

ب - ژله و خمیر و میوه دارای قند که به شکل شیرینی (۱۷٫۰۴) یا شکلات (‌شماره ۱۸٫۰۶) عرضه شود.

۲ - سبزی و نباتات جالیزی منظور در شماره‌های ۲۰٫۰۱ و ۲۰٫۰۲ آنهایی است که به حالت دیگری تحت شماره‌های ۰۷٫۰۱ تا ۰۷٫۰۵ طبقه‌بندی شده‌است و همچنین نباتاتی که در بند آخر یادداشت فصل ۷ منظور گردیده‌است.

۳ - نباتات و اجزای نباتات خوراکی که در شهد قند و شکر نگهداری شده مانند زنجیل و گلپر (Angelique) جزء شماره ۲۰٫۰۶ قرار می‌گیرد - بادام‌زمینی (‌آراشید) بوداده نیز تحت شماره ۲۰٫۰۶ طبقه‌بندی می‌شود.

4 - آب (Jus) گوجه فرنگی که مقدار عصاره (Extrait) خشک آن بر حسب وزن ۷ درصد و بیشتر باشد تحت شماره ۲۰٫۰۲ قرار می‌گیرد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۴۱< فصل ۲۱ فرآورده‌های خوراکی گوناگون یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود الف - مخلوط سبزیهای شماره ۰۷٫۰۴ ب - بدل قهوه بوداده دارای قهوه به هر نسبت (‌شماره ۰۹٫۰۱) ج - ادویه و سایر محصولات شماره ۰۹٫۰۴ تا ۰۹٫۱۰ د - مخمرهای دارویی (‌لوور) شماره ۳۰٫۰۳ 2 - عصاره (Extrait) بدل قهوه مذکور در قسمت ب از یادداشت (۱) بالا مشمول شماره ۲۱٫۰۲ می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۴۲< فصل ۲۲ نوشابه‌ها - آبگونه‌های الکلی و سرکه یادداشت

الف - آب دریا (‌شماره ۲۵٫۰۱) ب - آب مقطر و آب قابل هدایت برق و گرما (Eau de conductibilite) (شماره 28.58) ج - محلولهایی که بر حسب وزن بیش از ده درصد جوهر اسید سرکه (‌اسید استیک) داشته باشد. (‌شماره ۲۹٫۱۴) د - داروهای شماره ۳۰٫۰۳) ه - فرآورده‌های عطریات یا لوازم آرایش (‌فصل ۳۳) ۲ - برای اجرای شماره‌های ۲۲٫۰۸ و ۲۲٫۰۹ نسبت میزان الکل همان است که به وسیله الک‌سنج‌گی لوساک در حرارت ۱۵ درجه سانتیگراد معلوم‌شود.

عرقهای (Eaux de vie) تقلیبی یا الکلهای اتیلیک تقلیبی تحت شماره ۲۲٫۰۸ طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۴۴ الی ۴۶< فصل ۲۳ آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی خوراکی‌های آماده برای حیوانات

==

قسمت پنجم محصولات معدنی نمک - گوگرد - خاک و سنگ - گچ - آهک و سیمان یادداشت ۱ - یا حفظ مستثنیات صریح یا ضمنی که از متن عبارات این فصل معلوم می‌شود محصولات شسته (‌حتی با کمک مواد شیمیایی که کثافات را دفع‌می‌کند بدون این که خود محصول را تغییر بدهد) خرد شده - ساییده - به دست آمده از راه رسوب و ته‌نشین شدن (Levigation) - غربال شده والک شده حتی غنی شده به وسیله عمل ریگ‌شویی (Flottation) - تفکیک مغناطیسی و سیار عملیات مکانیکی یا فیزیکی (‌به استثنای تبلور) نیز درهمین فصل قرار می‌گیرد ولی محصولات تفت‌داده شده (Grilles) و آنهایی که تحت عملیاتی بیش از آن چه که در ضمن هر شماره تعیین شده‌است‌قرار گرفته باشد مشمول این فصل نمی‌باشد.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود.:

الف - گل گوگرد (‌گوگرد سوبلیمه) - گوگرد مرسوب (‌گوگرد پرسپیتیه) و گوگرد کوئیدال (‌شماره ۲۸٫۰۳) ب - خاکهای زنگ‌کننده که اساس آن خاک سرخ (‌اکسیددوفر) بوده و بر حسب وزن به حساب Fe2 O3 هفتاد درصد و بیشتر مخلوط داشته باشد(‌شماره 28.23) ج - محصولات داروسازی (‌فصل ۳۰) د - محصولات عطرسازی یا آرایش (toilette) - یا بزک (Cosmetiques) (شماره 33.06) ه - سنگهای سنگ فرش و جدول پیاده‌روها و لوح برای سنگ‌فرش (‌شماره ۶۸٫۰۱) - سنگهای مکعب بزرگ و کوچک برای موزاییک‌کاری (‌شماره۶۸٫۰۲) - سنگ لوح (Ardoise) برای پشت بام و پوشش نمای عمارات (‌شماره ۶۸٫۰۳) و - سنگهای گرانبها (Pierres gemmses) (شماره 71.02) ز - بلورهای بارآورده (Cristaux cultures) کلرور سدیم (‌غیر از عناصر (Elements) اپتیک) که وزن واحد آن ۲٫۵ گرم یا بیشتر باشد (‌شماره۳۸٫۱۹ اپتیک) عناصر اپتیک از کلرور سدیم (‌شماره ۹۰٫۰۱) ح - گچ برای نوشتن و ترسیم - گچ برای خیاط و برای بیلیارد (‌شماره ۹۸٫۰۵) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۴۸ الی ۵۳< فصل ۲۶ کلوخه فلزات - جوش و خاکستر یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

کربنات منیزیم طبیعی (‌مانیزیت) حتی مکلس (‌شماره ۲۵٫۱۹).

ب - جوشهایی که بعد از گرفتن فسفر از مواد فسفردار باقی می‌ماند (۳۱٫۰۳) ج - پشم مذاب مواد معدنی (Laines de laitirs) - پشم جوش - پشم جوش - پشم صخره و سایر پشمهای معدنی همانند (۶۸٫۰۷) د - محصولات مشمول شماره ۷۱٫۱۱ (‌خاکستری زرگری) ه - ماتهای (Mattes) مس - مات‌های نیکل و ماتهای کبالت که از نخستین ذوب کلوخه فلز به دست می‌آید ( قسمت پانزدهم) ۲ - به مفهوم شماره ۲۶٫۰۱ منظور از کلوخه فلزات کلوخه‌های معدنی گوناگونی است که عملاً در فلزسازی برای استخراج جیوه یا استخراج فلزهای‌شماره ۲۸٫۵۰ یا استخراج فلزهای قسمتهای چهاردهم و پانزدهم به کار می‌رود گو این که برای منظورهایی غیر از فلزسازی به مصرف برسد ولی به این‌شرط که به جز عملیاتی که معمولاً در مورد کلوخه‌های صنایع فلزسازی اعمال می‌شود عملیات دیگری در آن انجام نشده باشد.

۳ - مشمول شماره ۲۶٫۰۳ نمی‌شود مگر خاکستر و آخال دارای فلز یا ترکیبات فلزی از نوعی که در صنایع برای استخراج فلز یا ساختن ترکیبات فلزی‌به کار می‌رود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۵۴ الی ۵۶< فصل ۲۷ سوختهای معدنی - نفتهای معدنی و فرآورده‌های حاصله از تقطیر آنها - مواد قیری - مومهای معدنی یادداشت مشمول این فصل نمی‌شود الف - محصولات آلی دارای ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شود - این استثناء شامل متان Methane که از نظر شیمیایی خالص باشد ومشمول شماره ۲۷٫۱۱ است نمی‌باشد.

ب - داروهای شماره ۳۰٫۰۳ ۲ - شماره ۲۷٫۰۷ نه فقط شامل فرآورده‌هایی که از تقطیر قطران ذغال‌سنگ با حرارت زیاد به دست می‌آید می‌باشد بلکه شامل محصولات همانندی که‌در آن اجزاء ترکیب‌دهنده بودار (Aromatiques) بر حسب وزن نسبت به اجزاء غیر بودار فزونی دارد و به وسیله تقطیر قطران ذغال‌سنگ با حرارت‌کم و یا از سایر قطرانهای معدنی و یا از هر گونه عملی بر روی نفت و یا با هر گونه عمل دیگری به دست می‌آید نیز می‌گردد.

۳ - شماره ۲۷٫۱۰ نه تنها شامل نفت (‌پترول) و نفت معدنیات قیری می‌گردد بلکه شامل انواع نفتهای همانندی است که با هر گونه عملی به دست آمده‌و در آن اجزاء ترکیب‌دهنده غیر بودار بر اجزاء بودار فزونی داشته باشد.

۴ - شماره ۲۷٫۱۳ نه فقط شامل پارافین و سایر محصولات مذکور در آن شماره می‌باشد بلکه شامل محصولات همانندی که از طریق ترکیبی(Synthetique) یا عملیات دیگر به دست آمده باشد نیز می‌گردد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۵۷ الی ۶۰< قسمت ششم فرآورده‌های صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن یادداشت:

۱ - الف - هر محصولی (‌غیر از کلوخه (‌کان‌سنگ) فلزات رادیواکتیو) که با مشخصات متن یکی از شمارهای ۲۸٫۵۰ یا ۲۸٫۵۱ تطبیق نماید باید تحت‌همان شماره طبقه‌بندی شود نه شماره دیگر تعرفه.

ب - با حفظ مقررات بند الف بالا هر محصولی که با مشخصات متن یکی از شماره‌های ۲۸٫۴۹ یا ۲۸٫۵۲ تطبیق نماید باید تحت همان شرایط‌طبقه‌بندی شود نه شماره دیگر این قسمت.

۲ - با حفظ مقررات یادداشت (۱) بالا هر محصولی به که سبب عرضه شدن به صورت مقدار مشخص (Doses) یا به سبب این که برای خرده‌فروشی‌بسته‌بندی شده و مربوط به یکی از شماره‌های ۳۰٫۰۳ - ۳۰٫۰۴ - ۳۰٫۰۵ - ۳۲٫۰۹ - ۳۲٫۰۶ - ۳۵٫۰۶ - ۳۷٫۰۸ یا ۳۸٫۱۱ باشد باید تحت همان‌شماره طبقه‌بندی شود نه شماره دیگر تعرفه.

فصل ۲۸ محصولات شیمیایی غیر آلی - ترکیبات غیر آلی یا آلی فلزات گرانبها و عناصر رادیواکتیو و فلزات خاکهای کمیاب (Terres rares) و ایزوتوپها یادداشت:

۱ - با حفظ مستثنیات ناشی از عبارات بعضی از شماره‌های همین فصل این فصل را باید فقط شامل محصولات زیر دانست:

الف - عناصر شیمیایی مفرد (Isoles) با ترکیباتی با ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شود خواه این محصولات دارای ناخالصی باشد یانباشد.

ب - محلولهای آبکی (Aqueuses) محصولات بند الف بالا.

ج - سایر محلولهای محصولات بند الف بالا تا آن جایی که این محلولهای فقط از لحاظ بسته‌بندی عادی و برای حفاظت یا ضرورت حمل و نقل‌تهیه شده باشد و محصول مزبور را حلال برای مصارف خاصی جز مصرف عمومی آن مناسب نساخته باشد.

د - محصولات بندهای الف یا ب یا ج بالا که یک ماده پایدار کنند (Stabilisant) لازم برای حفاظت یا حمل و نقل به آن افزوده شده باشد.

۲ - علاوه بر هیدروسولفیتهای پایدار شده به وسیله مواد آلی و سولفوکزیلاتها (شماره ۲۸٫۳۶) - کربناتها و پرکربناتهای بازهای غیر آلی (‌شماره۲۸٫۴۲) - سیانورهای ساده یا پیچیده (Complexes) بازهای غیر آلی (‌شماره ۲۸٫۴۳ - فولمیناتها و سیاناتها و تیوسیاناتهای بازهای غیر آلی (‌شماره۲۸٫۴۴) - محصولات آلی مشمول شماره‌های ۲۸٫۴۹ تا ۲۸٫۵۲ و کربورهای شبه‌فلزی یا فلزی (‌شماره ۲۸٫۵۶) فقط ترکیبات کربن که ذیلاً گفته شده‌باید در همین فصل طبقه‌بندی شود.

الف - اکسیدهای کربن - اسیدهای سیانیدریک - فولمینیک - ایزوسیانیک - تیوسیانیک و سایر اسیدهای سیانوژنیک ساده یا پیچیده (‌در شماره۲۸٫۱۳) ب - اکسیهالوژنورهای کربن (‌در شماره ۲۸٫۱۴) ج - سولفور کربن (‌در شماره ۲۸٫۱۵) د - تیوکربناتها - سلینوکربناتها و تلوروکربناتها - سلینوسیانات‌ها و تلوروسیاناتها - تتراسیانو دیامینوکروماتها -( رنکاتها) و سایر سیاناتهای پیچیده‌بازهای غیر آلی (‌در شماره ۲۸٫۴۸) ه - آب اکسیژنه جامد (‌در شماره ۲۸٫۵۴) - اکسی سولفورسولفو هالوژنورهای کربن - سیانوژن و هالوژنورهای آن و سیانامید و مشتقات فلزی آن (‌درشماره ۲۸٫۵۸) به استثنای سیانامیدهای کلسیک که بر حسب وزن به حالت خشک دارای ۲۵ درصد یا کمتر ازت باشد که مشمول فصل ۳۱ می‌باشد.

۳ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - کلرورهای سدیم و سایر محصولات معدنی مشمول قسمت پنجم.

ب - محصولاتی که در عین حال در شیمی معدنی و شیمی آلی هر دو جای دارد غیر از آنهایی که در یادداشت ۲ بالا گفته شده‌است.

ج - محصولاتی که در یادداشت‌های ۱ تا ۴ فصل ۳۱ گفته شده‌است د - محصولات غیر آلی از نوع آنهایی که به عنوان شب‌نما (Leminophores) استعمال می‌شود و مشمول شماره ۳۲٫۰۷ می‌باشد.

ه - گرافیت مصنوعی (‌شماره ۳۸٫۰۱) - محصولات خاموش‌کننده آتش که برای پر کردن دستگاههای آتش‌نشانی یا در نارنجکها یا در بمبهای‌آتش‌نشانی موضوع شماره ۳۸٫۱۷ عرضه شود - محصولات مرکب پاک‌کن که برای خرده‌فروشی بسته‌بندی شده مشمول شماره 38.19 - بلورهای‌بارآورده (Cristaux cultives) (غیر از عناصر اپتیک) از املاح هالوژنه فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی‌ها یا از اکسید منیزیم که وزن هر یک از آنهامساوی با دو گرام و نیم یا بیشتر باشد (‌شماره ۳۸٫۱۹) و - سنگهای گرانبها (Pierres gemmes) - سنگهای ترکیبی یا دوباره ساخته گرد و خرده سنگهای گرانبها یا سنگهای ترکیبی (‌شماره ۷۱٫۰۲ و۷۱٫۰۴) و همچنین فلزات قیمتی مذکور در فصل ۷۱.

ز - فلزات مذکور در قسمت پانزدهم حتی اگر از لحاظ شیمیایی خالص باشد.

ح - عناصر اپتیک خاصه آنهایی که از املاح هالوژنه فلزات قلیایی یا قلیایی خاکیها یا اکسید منیزیم باشد (‌شماره ۹۰٫۰۱) 4 - اسیدهای پیچیده (Complexes) با ساخت شیمیایی مشخص که از یک اسید شبه فلزی (متالوئیدیک) بخش ۲ و یک اسید فلزی متالیک ازبخش ۴ تشکیل یافته‌است باید تحت شماره ۲۸٫۱۳ طبقه‌بندی شود.

۵ - شماره‌های ۲۸٫۲۹ تا ۲۸٫۴۸ را فقط شامل املاح و پرسلهای فلزات و املاح و پرسلهای آمونیوم باید دانست.

با حفظ مستثنیاتی که از متن شماره‌ها مستفاد می‌شود املاح مضاعف یا پیچیده باید در شماره ۲۸٫۴۸ طبقه‌بندی شود.

۶ - باید در نظر گرفته شود که شماره ۲۸٫۵۰ فقط شامل محصولات زیر است:

الف - عناصر شیمیایی و ایزوتوپهای قابل شکافتن (Fissiles) ذیل: اورانیوم طبیعی و ایزوتوپهای اورانیوم ۲۳۳ و ۲۳۵ - پلوتونیوم و ایزوتوپهای آن.

ب - عناصر شیمیایی رادیواکتیو ذیل: تکنتیوم - پرومتیوم - پولونیوم - آستات (Astate) رادون فرانسیوم - رادیوم - اکتینیوم - پروتاکتی نیوم -‌نپتونیوم - آمریسیوم و سایر عناصر از نمره بالاتر اتمی.

ج - تمام ایزوتوپهای رادیواکتیو طبیعی یا مصنوعی دیگر (‌و همچنین ایزوتوپهای فلزات گرانبها یا فلزات معمولی قسمت چهاردهم یا پانزدهم).

د - ترکیبات غیر آلی یا آلی این قبیل عناصر یا ایزوتوپها که دارای ساخت شیمیایی مشخص باشد یا نباشد حتی مخلوط به یکدیگر.

ه - آلیاژها (‌غیر از فرواورانیوم) - دیسپرسیونها و سرمه‌ها (Cermets) که حاوی این عناصر یا ایزوتوپها یا ترکیبات غیر آلی یا آلی آنها باشد.

و - فشنگهای راکتورهای هسته‌ای (Nucleaires) استعمال شده (‌ایرادیه (Irradiess).

کلمه "‌ایزوتوپها" که در بالا و در متن شماره‌های ۲۸٫۵۰ و ۲۸٫۵۱ گفته شده‌است شامل ایزوتوپهای غنی شده می‌گردد ولی به استثنای عناصر شیمیایی‌که در طبیعت به حالت ایزوتوپهای خالص و اورانیوم ضعیف شده از لحاظ 235 Uوجود دارد.

۷ - فروفسفرها که از حیث وزن ۱۵ درصد و بیشتر فسفر داشته باشد و کوپروفسفرها که از حیث وزن ۸ درصد و بیشتر فسفر داشته باشد مشمول شماره۲۸٫۵۵ می‌باشد >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۶۵ الی ۷۰< فصل ۲۹ محصولات شیمیایی آلی یادداشت ۱ - این فصل با حفظ مستثنیات مذکور در بعضی از شماره‌های آن فقط شامل مواد زیر خواهد بود:

الف - ترکیبات آلی با ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شود خواه این ترکیبات دارای ناخالصی (Impuretes) باشد یا نباشد.

ب - مخلوطهای ایزومرها از ترکیب آلی واحد (‌خواه این مخلوط‌ها ناخالصی در بر داشته یا نداشته باشد) به استثنای مخلوطهای ایزومرهای (‌غیر ازاسترئوایزومرها (Stereoisomeres) هیدروکربورهای آسیکلیک اشباع شده یا نشده (‌فصل 27) ج - محصولات شماره‌های ۲۹٫۳۸ تا ۲۹٫۴۲ - اترها و استرهای قندها و املاح مشمول شماره ۲۹٫۴۳ - آنها و محصولات شماره ۲۹٫۴۴ - با یا بدون‌ساخت شیمیایی مشخص.

د - محلولهای محصولات بندهای الف و ب یا ج بالا در آب.

ه - سایر محلولهای محصولات بندهای الف و ب یا ج بالا تا آن جایی که این محلولها فقط از لحاظ بسته‌بندی عادی و برای حفاظت یا ضرورت حمل ونقل تهیه شده باشد و محلول مزبور را حلال برای مصارف خاصی جز مصرف عمومی آن مناسب نساخته باشد.

و - محصولات بندهای الف - ب - ج - د یا ه بالا که به آنها ماده پایدار کننده (Stabilisant) لازم برای حفاظت یا حمل و نقل افزوده شده باشد.

ز - املاح دیازونیوم جور شده (Mis au type) آریلیدهای جور شده که با املاح فوق می‌پیوندند و همچنین بازهای جامد برای رنگهای آزوئیک جورشده.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - محصولات مربوط به شماره ۱۵٫۰۴ و همچنین گلیسیرین (‌شماره ۱۵٫۱۱) ب - الکل اتیلیک (‌شماره ۲۲٫۰۸ و ۲۲٫۰۹) ج - متان (Methane) (شماره 27.11) د - ترکیبات کربن مذکور در یادداشت شماره ۲ فصل ۲۸ ه - اوره (Uree) که به حالت خشک به میزان ۴۵ درصد وزن یا کمتر ازت داشته باشد به حسب نوع بسته‌بندی آن در شماره‌های ۳۱٫۰۲ یا ۳۱٫۰۵‌طبقه‌بندی می‌شود.

و - مواد رنگی نباتی یا حیوانی (‌شماره ۳۲٫۰۴) - مواد رنگی آلی ترکیبی (Synthetiques) - مواد آلی ترکیبی از نوع آنهایی که به عنوان شب‌نما(Luminophores) مصرف می‌شود - محصولات از نوع معروف به عوامل سفیدکننده بصری (Blanchiment optique) قابل تثبیت روی الیاف‌نیل طبیعی (‌شماره ۳۲٫۰۵) و همچنین رنگهایی که به اشکال یا بسته‌بندی‌های خرده‌فروشی عرضه می‌شود (‌شماره ۳۲٫۰۹) ز - متالدئید و هگزا متیلن تترامین و محصولات مشابه به شکل قرص یا قلم یا اشکال همانند برای سوخت و همچنین سوختهای آبگون از نوع آنهایی‌که در فندک و آلات آتش روشن‌کن استعمال می‌شود و در ظرفهایی به گنجایش ۳۰۰ سانتیمتر مکعب یا کمتر عرضه شود (‌شماره ۳۶٫۰۸) ح - محصولات خاموش‌کننده آتش برای پر کردن دستگاههای آتش‌نشانی یا در نارنجکها یا در بمبهای آتش‌نشانی (‌شماره ۳۸٫۱۷) - محصولات‌مرکب‌پاک‌کن بسته‌بندی شده برای خرده‌فروشی مشمول شماره ۳۸٫۱۹ ط - عناصر بصری (‌اپتیک) به ویژه آنهایی که از تارترات دتیلن دیامین (Tatrrate dethylene diamine) ساخته شده‌است (‌شماره 90.01) ۳ - هر محصولی که بتواند تحت دو یا چندین شماره این فصل قرار گیرد باید آن را بر حسب ترتیب در آخرین شماره قرار داد.

۴ - در شماره‌های ۲۹٫۰۳ تا ۲۹٫۰۵ و ۲۹٫۰۷ تا ۲۹٫۱۰ و ۲۹٫۱۲ تا ۲۹٫۲۱ هر جا که به مشتقات هالوژنه - سولفونه - نیتره - نیتروزه اشاره شده‌است اشاره به مشتقات مختلط (سولفوهالوژنه - نیتروهالوژنه - نیتروسولفو - نیتروسولفونه هالوژنه و غیره) نیز تلقی می‌شود.

گروه‌های (Groupements) نیتره یا تیتروزه نباید مانند عوامل ازوته به مفهوم شماره ۲۹٫۳۰ منظور شود.

۵ - الف - استرهای ترکیبات آلی دارای عامل اسیدی بخشهای ۱ تا ۷ این فصل یا ترکیبات آلی همان بخشها باید با ترکیبی از این ترکیبات که به ترتیب‌شماره‌گذاری در آخرین شماره جای دارد طبقه‌بندی شود.

ب - استرهای الکل اتیلیک و استرهای گلیسیرین با ترکیبات آلی دارای عامل اسیدی بخشهای ۱ تا ۷ این فصل باید با ترکیبات دارای عامل اسیدی‌مربوطه طبقه‌بندی شود.

ج - املاح استرهای منظور در بند الف یا ب بالا با بازهای غیر آلی باید با استرهای مربوطه طبقه‌بندی شود.

د - املاح سایر ترکیبات آلی دارای عامل اسید یا عامل فنل مشمول بخشهای ۱ تا ۷ با بازهای غیر آلی باید با ترکیبات آلی دارای عامل اسید یا عامل فنل‌مربوطه طبقه‌بندی شود.

ه - هالوژنورهای اسیدهای کربوکسیلیک باید با اسیدهای مربوطه طبقه‌بندی شود.

۶ - ترکیبات مندرج در شماره‌های ۲۹٫۳۱ تا ۲۹٫۳۴ ترکیبات آلی می‌باشد که ملکول آنها علاوه بر اتمهای هیدروژن یا اکسیژن یا ازت دارای اتمهای‌سایر متالوئیدها یا سایر فلزات از قبیل گوگرد - ارسنیک - جیوه - سرب و غیره که مستقیماً به کربن متصل است باشد.

شماره‌های ۲۹٫۳۱ (‌ترکیبات گوگردی آلی (Thio - compores organiques) و 29.34 (سایر ترکیبات معدنی آلی Organo - minerauxشامل مشتقات سولفونه یا هالوژنه (‌و همچنین مشتقات مختلط) نیست و در آنها علاوه بر هیدروژن و اکسیژن و ازت فقط اتمهای گوگرد و هالوژن به اتم‌کربن اتصال مستقیم داشته که به آنها خواص مشتقات سولفونه یا هالوژنه (‌یا مشتقات مختلط) می‌دهد.

۷ - شماره ۲۹٫۳۵ (‌ترکیبات هتروسیکلیک) باید چنین تلقی گردد که شامل اتراکسیدهای داخلی - همی‌استالهای داخلی - اتراکسیدهای متیلیک‌اورتودیفنل‌ها - اپوکسیدها آلفا و بتا - استالهای حلقوی - پلیمرهای حلقوی آلدئیدها یا تیوآلدئیدها و یا آلدیمین‌ها - انیدریدهای اسیدهای پلی‌بازیک -‌استرهای حلقوی پلی‌الکل‌ها با اسیدهای پلی‌بازیک - اورئیدهای حلقوی و ایمیدهای اسیدهای پلی‌بازیک هکزامتیلن تترامین و تری متیلن تری‌نیترامین نمی‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۷۵ الی ۸۳< فصل ۳۰ محصولات دارویی یادداشت:

۱ - کلمه "‌داروها" به مفهوم شماره ۳۰٫۰۳‌باید شامل محصولات زیر تلقی شود:

الف - محصولاتی که به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری با هم مخلوط شده باشد.

ب - محصولات غیر مخلوط که برای درمان یا برای پیشگیری مرض به صورت مقدار معین (Doses) یا بسته‌بندی برای خرده‌فروشی عرضه شود.

مقررات مختلف بالا شامل خوردنیها یا آشامیدنیها (‌از قبیل خوراکهای دوره پرهیز - خوراکیهای غنی شده (Enrichis) - خوراکیهای مخصوص‌مبتلایان به بیماری قند - آشامیدنیهای مقوی - آبهای معدنی) و محصولات شماره‌های ۳۰٫۰۲ و ۳۰٫۰۴ نمی‌باشد.

برای اجرای این مقررات و یادداشت ۳ - در این فصل باید در نظر گرفته شود که:

یکم - محصولات مشروحه ذیل مخلوط‌نشده تلقی می‌شود:

۱ - محصولات غیر مخلوط حل شده در آب.

۲ - تمام محصولات مشمول فصلهای ۲۸ و ۲۹.

۳ - عصاره‌های نباتی ساده مربوط به شماره ۱۳٫۰۳ که به طور ساده تعیین مقدار شده یا در یک حلالی حل شده باشد.

دوم - محصولات مشروحه زیر مخلوط شده تلقی می‌شود:

1 - محلولها و سوسپانسیون‌های (Suspensions) کولوئیدال (‌به استثنای گوگرد کولوئیدال).

۲ - عصاره‌های نباتی که از مخلوطهای مواد نباتی تهیه شده باشد.

۳ - املاح و آبهای غلیظ که از تبخیر آبهای معدنی طبیعی به دست آمده باشد.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - آبهای مقطر خوشبو و محلولهای آبی Aqueuses) روغنهای اسانسی طبی (‌شماره ۳۳٫۰۵) ب - مواد دندان‌پاک‌کن از هر رقم و همچنین آنهایی که دارای خواص پیشگیری یا درمانی می‌باشد و باید در عداد مواد مشمول شماره ۳۳٫۰۶ تلقی‌شوند.

ج - صابونهای طبی شماره ۳۴٫۰۱ ۳ - شماره ۳۰٫۰۵ فقط شامل مواد زیر می‌باشد:

الف - کاتگوتها (tsعCatg) و سایر نخهای استریل برای بخیه جراحی.

ب - لامینرهای (Laminaires) استریل.

ج - مواد قابل جذب استریل بند آورنده خون برای جراحی و دندانپزشکی.

د - فرآورده‌های کدرکننده برای آزمایشگاههای رادیوگرافیک و همچنین راکتیفهایی (Reactifs) که برای تشخیص مرض در وجود بیمار استعمال‌می‌شود (‌به استثنای آن چه مشمول شماره ۳۰٫۰۲ می‌باشد و عبارت است از محصولات مخلوط‌نشده عرضه شده به صورت مقدار معین (Dose) و یامحصولات مخلوط مخصوص مصرف در همان موارد.

ه - سیمان و سایر محصولات برای پرکردن دندان.

و - کیف و جعبه‌های محتوی دارو (Trousses) برای کمکهای فوری اولیه.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۸۵ الی ۸۶< تبصره ۱ - در صورت بروز اختلاف در طبقه‌بندی مواد مشمول شماره‌های ۲۹٫۴۴ و .۴۴ و ۳۰٫۰۱ تا ۳۰٫۰۵ مرجع حل اختلاف کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت بهداری - دانشکده پزشکی - دانشکده داروسازی - وزارت اقتصاد و اداره کل گمرک خواهد بود - رأی کمیسیون قطعی و در مواردمشابه لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره ۲ - مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی که برای ساخت دارو در کارخانه‌هایی که با اجازه وزارت بهداری یا اداره کل دامپزشکی در ایران تأسیس شده یامی‌شود و به نام همان کارخانه‌ها با رعایت مقررات مربوطه وارد شده مشمول پرداخت همان حقوق گمرکی خواهد بود که طبق جدول ضمیمه قانون‌امور گمرکی درباره خودداری ساخته شده در خارجه مقرر است مگر این که حقوق گمرکی در جدول برای آنها پیش‌بینی شده باشد مشروط بر این که درهر مورد مراتب از حیث نوع و مقدار یا تعداد و محل مصرف از طرف وزارت بهداری یا اداره کل دامپزشکی (‌بر حسب مورد) کتباً گواهی شده باشد.

تبصره ۳ - ترخیص کالاهای مشمول شماره‌های ۲۹٫۴۴ و ۳۰٫۰۱ و ۳۰٫۰۲ و ۳۰٫۰۳ و ۳۰٫۰۵ از گمرک در صورتی که جنبه بازرگانی داشته باشد طبق‌ماده ۱۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۶ منوط به تحصیل اجازه ترخیص از وزارت بهداری یا اداره‌دامپزشکی (‌حسب مورد) می‌باشد اجازه‌های مزبور باید با قید مدت اعتبار برای ترخیص صادر گردد.

تبصره ۴ - کلیه محصولات دارایی موعددار (‌که مدت معین تأثیر درمانی دارد در صورتی که قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور خواهد بود که‌اقلاً شش ماه از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد.

فصل ۳۱ کودها یادداشت ۱ - شماره ۳۱٫۰۲ منحصراً شامل محصولات زیر است به شرط این که به شکلها یا به طرز بسته‌بندی پیش‌بینی شده در شماره ۳۱٫۰۵ عرضه نشده‌باشد:

الف - محصولات زیر:

۱ - نیترات سدیم که مقدار ازت آن ۱۶٫۳ درصد یا کمتر باشد.

۲ - نیترات آمونیوم حتی خالص.

۳ - سولفونیترات آمونیوم حتی خالص.

۴ - سولفات آمونیوم حتی خالص.

۵ - نیترات کلسیم که میزان ازت آن ۱۶ درصد یا کمتر باشد.

۶ - نیترات کلسیم و منیزیم حتی خالص.

۷ - سیانامید کلسیک که میزان ازت آن ۲۵ درصد یا کمتر باشد خواه با روغن آغشته شده باشد یا نشده باشد.

8 - اوره (Uree) که میزان ازت آن ۴۵ درصد یا کمتر باشد.

ب - کودهایی که از مخلوط کردن محصولات مذکور در بند الف بالا با یکدیگر به دست آمده باشد (‌در این صورت حد نصاب معینه برای محصولات‌مذکور در نظر گرفته نخواهد شد.) ج - کودهایی که از مخلوط کردن کرور و آمونیوم یا محصولات مذکور در بندهای الف و ب بالا (‌قطع نظر از حد نصاب معینه برای محصولات مزبور) باگل سفید یا سنگ گچ (Gypse) یا سایر مواد غیر آلی عاری از قدرت حاصلخیزی به دست آید.

د - کودهای مایع که با حل کردن مواد مذکور در بند ۲ یا ۸ یادداشت ۱ - الف بالا با مخلوطی از این مواد در آب یا در آمونیاک به دست آمده باشد.

۲ - شماره ۳۱٫۰۱ منحصراً شامل محصولات زیر است به شرط آن که به شکلها یا به طرز بسته‌بندی پیش‌بینی شده در شماره ۳۱٫۰۵ عرضه نشده باشد:

الف - محصولات زیر:

1 - جوشهایی که از عمل فسفرگیری باقی می‌ماند (Scories de dephsophoration)

۲ - فسفات کلسیم‌های مجاز شده (‌ترموفسفاتها و فسفاتهای ذوب شده) و فسفاتهای آلومینم کلسیک طبیعی که به وسیله حرارت عمل آورده شده‌باشد.

۳ - سوپرفسفاتها (‌ساده یا مضاعف یا سه برابر).

۴ - فسفات بی‌کلسیک که شامل فلور به میزان ۰٫۲ درصد یا بیشتر باشد.

ب - کودهایی که از مخلوط کردن محصولات مذکور در بند الف یادداشت ۲ بالا با یکدیگر به دست آمده باشد (‌در این صورت حد نصاب معینه برای‌محصولات مذکور در نظر گرفته نخواهد شد.) ج - کودهایی که از مخلوط کردن محصولات مذکور در بندهای الف و ب یادداشت ۲ بالا (قطع نظر از حد نصاب معینه برای این محصولات) با گل‌سفید و سنگ گچ یا سایر مواد غیر آلی عاری از قدرت حاصلخیزی به دست آید) ۳ - شماره ۳۱٫۰۴ منحصراً شامل محصولات زیر است به شرط این که به شکلها یا به طرز بسته‌بندی پیش‌بینی شده در شماره ۳۱٫۰۵ عرضه نشده‌باشد:

الف - محصولات زیر:

۱ - املاح پتاسیم طبیعی خام (‌کارنالیت - کائینیت - سیلوینیت و غیره) 2 - سالنهای چغندر (Salins de betteraves) ۳ - کلرور پتاسیم حتی خالص با توجه به مقررات بند ج یادداشت ۶ 4 - سولفات پتاسیم که در آن میزان K2O مساوی با ۵۲ درصد یا کمتر باشد.

5 - سولفات منیزیم و پتاسیم که در آن میزان K2O مساوی با ۳۰ درصد یا کمتر باشد.

ب - کودهایی که از مخلوط کردن محصولات مذکور در بند الف یادداشت ۳ بالا با یکدیگر به دست آید (‌در این صورت حد نصاب معینه برای‌محصولات مذکور در نظر گرفته نخواهد شد) ۴ - فسفاتهای آمونیوم که میزان ارسینک آن مساوی با ۶ میلیگرم یا بیشتر در هر کیلو گرم باشد مشمول شماره ۳۱٫۰۵ می‌شود.

۵ - حد نصابهای مذکور در یادداشتهای ۱ - الف و ۲ - الف و ۳ - الف و ۴ مربوط است به وزن محصولات آنیدر (Anhyders) به حالت خشک.

۹۰ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - خون حیوانات مذکور در شماره ۰۵٫۱۵ ب - محصولات دارای ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شود جز آنهایی که در یادداشتهای ۱ - الف و ۲ - الف و ۳ - الف و ۴ بالا توصیف شده‌است.

ج - بلورهای بارآورده (Cristaux cultives) کلرور پتاسیم (‌به جز عناصر اپتیک) که وزن هر تکه آنها مساوی با ۲٫۵ گرم یا بیشتر باشد که در شماره۳۸٫۱۹ ذکر شده‌است - عناصر اپتیک ساخته شده از کلرور پتاسیم (‌شماره ۹۰٫۰۱) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۹۱< فصل ۳۲ عصاره‌های دباغی و رنگرزی - تانن‌ها و مشتقات آنها - مواد رنگ‌کننده - رنگها - رنگهای نقاشی - ورنی‌ها و رنگهای رنگرزی - بتونه‌ها (Masties)مرکب‌ها مشمول این فصل نمی‌شود یادداشت الف - محصولات دارای ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شود به استثناء آن چه که با مشخصات شماره ۳۲٫۰۴ و یا ۳۲٫۰۵ تطبیق‌می‌نماید و محصولات غیر آلی از نوع آنهایی که به عنوان شب‌نما (Luminophores) استعمال می‌شود (‌شماره ۳۲٫۰۷) و رنگهایی که به شکلها یا دربسته‌های مخصوص خرده‌فروشی شماره ۳۲٫۰۹ عرضه می‌شود.

ب - تانات‌ها و سایر مشتقات تانیک محصولات مندرج در شماره‌های ۲۹٫۳۸ تا ۲۹٫۴۲ و ۲۹٫۴۴ و ۳۵٫۰۱ تا ۳۵٫۰۴.

2 - مخلوط املاح دیازونیم پایدار شده و مواد تعاونی (Copulants) مطالعه شده برای تولید مواد رنگی آزوئیک غیر قابل حل روی الیاف بایدمشمول شماره ۳۲٫۰۵ منظور گردد.

۳ - فرآورده‌هایی که اساس آن مواد رنگی ترکیبی آلی یا لاکهای رنگ‌کننده یا سایر مواد رنگ‌کننده باشد از نوع آنهایی که برای رنگ کردن خمیر موادپلاستیک مصنوعی و کائوچو و سایر مواد همانند به کار می‌رود و یا برای داخل کردن در ترکیباتی که برای تهیه مواد مخصوص چاپ روی منسوجات به‌مصرف می‌رسد نیز جزء شماره‌های ۳۲٫۰۵ و ۳۲٫۰۶ و ۳۲٫۰۷ منظور می‌شود ولی این شماره‌ها پیگمانهای (Pigments) آماده منظور در شماره۳۹٫۰۹ را شامل نمی‌گردد.

۴ - محصولات منظور در متن شماره‌های ۳۹٫۰۱ تا ۳۹٫۰۶ (‌غیر از کولودین‌ها) که در حلالهای آلی فرار حل شده باشد در صورتی که نسبت حلال از۵۰ درصد وزن محلولها (Solutions) تجاوز نماید باید جزء موادی منظور شود که مشمول شماره ۳۲٫۰۹ می‌گردد.

۵ - به مفهوم مندرجات این فصل عبارت "‌مواد رنگ‌کننده" شامل محصولاتی از آنهایی که در نقاشی روغنی به عنوان بار (Charge) استعمال می‌شودنخواهد بود ولو این که بتوان آنها را به عنوان مواد رنگی در نقاشی آب و رنگ مصرف کرد.

۶ - به مفهوم شماره ۳۲٫۰۹ "‌ورقه‌های علامت‌گذاری به وسیله داغ جز به ورقه‌های نازک از قبیل آنهایی که مثلاً برای علامت‌گذاری در صحافی و چرم وزغره یا آستر کلاه به کار می‌رود اطلاق نمی‌شود و عبارت است از:

الف - اکلیل (‌حتی اکلیل فلزات گرانبها) یا پیگمانهایی که به وسیله چسب یا ژلاتین یا سایر مواد چسباننده به هم متصل شده باشد.

ب - فلزات (‌حتی فلزات گرانبها) یا پیگمانهایی که روی یک ورقه از هر ماده‌ای که باشد و به عنوان تکیه‌گاه به کار رود قرار داده شده باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۹۴ الی ۹۸< فصل ۳۴ صابون - محصولات آلی تانسیو اکتیو - فرآورده‌ها برای شستشو (Lessives) فرآورده‌ها برای روان کردن - مومهای مصنوعی - مومهای آماده -‌محصولات برای حفظ و نگاهداری (Entretien) اشیاء - شمع و اشیاء همانند - خمیرهای قالب‌گیری و مومهای دندانسازی یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود الف - ترکیبات مفرد (Isolees) با ساخت شیمیایی مشخص.

ب - مواد پاک‌کننده دندان (Dentifrices) کرمهای ریش‌تراشی و شامپو - حتی دارای صابون یا مواد تانسیو اکتیو (‌شماره ۳۳٫۰۶) ۲ شماره ۳۴٫۰۱ منحصراً باید شامل صابونهای قابل حل در آب تلقی گردد اعم از اینکه با یا بدون مواد دیگر (‌از قبیل مواد گندزدا - گرده‌های ساینده(Abrasifs) - بار (Charges) - محصولات دارویی و غیره) باشد.

۳ - عبارت "‌روغنهای نفت یا روغنهای معدنیات قیری" که در متن شماره ۳۴٫۰۳ گفته شده‌است شامل محصولاتی است که در یادداشت ۳ فصل ۲۷‌تعریف شده‌است.

۴ - عبارات "‌مومهای آماده امولسیونه نشده و بدون حلال" مذکور در متن شماره ۳۴٫۰۳ فقط باید به مخلوطهای زیر اطلاق شود.

الف - به مومهای حیوانی مخلوط با هم و مومهای نباتی مخلوط با هم و مومهای مصنوعی مخلوط با هم.

ب - به مخلوطهای انواع مختلف موم (‌حیوانی - نباتی - معدنی - مصنوعی) با هم و همچنین به مخلوطهای پارافین با مومهای حیوانی یا نباتی یامصنوعی.

ج - به مخلوطهای دارای قوام و غلظت موم که اساس آن موم یا پارافین باشد و به علاوه دارای چربی و رزین و مواد معدنی یا سایر مواد باشد به شرط‌این که این مخلوطها امولسیونه نبوده و حاوی حلال نباشد.

شماره ۳۴٫۰۴ بر عکس شامل مواد زیر نمی‌گردد.

الف - مومهای شماره. ۲۷٫۱۳ ب - مومهای حیوانی غیر مخلوط و مومهای نباتی غیر مخلوط که به طور ساده رنگ شده باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۰۰< فصل ۳۵ مواد آلبومینوئید و چسب‌ها یادداشت مشمول این فصل نمی‌شود الف - مواد پروتئیک که به عنوان دارو عرضه شده باشد (‌شماره ۳۰٫۰۳) ب - محصولات صنعت چاپ روی تکیه‌گاه ژلاتینی (‌فصل ۴۹) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۰۲< فصل ۳۶ باروت و مواد منفجره - اشیاء آتش بازی - کبریت - ترکیبات آتش‌زا - مواد قابل اشتعال یادداشت ۱ - این فصل شامل محصولات دارای ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شده باشد نمی‌شود به استثنای آنهایی که در یادداشت ۲ - الف یا ۲- ب زیر منظور شده‌است.

۲ - شماره ۳۶٫۰۸ باید فقط شامل موارد زیر شناخته شود:

الف - متالدئید و هگزا متیلن تترامین و محصولات همانند به شکل قرص و قلم یا به اشکال همانند مخصوص سوخت و همچنین سوختهای تهیه شده‌بر اساس الکل و سایر سوختهای آماده همانند که به شکل جامد یا خمیر عرضه شود.

ب - سوختهای مایع (‌اسانس نفت و غیره) از نوعی که در فندک یا روشن‌کنها(Allumeurs) به مصرف می‌رسد و در ظروفی که گنجایش آن ۳۰۰‌سانتیمتر مکعب یا کمتر باشد عرضه شود.

ج - مشعلهای رزینی - آتش‌گیرانه و همانند.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۰۴< فصل ۳۷ محصولات عکاسی و سینماتوگرافی یادداشت ۱ - این فصل شامل آخال و فضولات نمی‌گردد.

۲ - شماره ۳۷٫۰۸ منحصراً شامل مواد ذیل است:

الف - محصولات شیمیایی مخلوط به منظور استعمال در عکاسی از قبیل دواهای ظاهرکننده - ثابت‌کننده - تغییردهنده - امولسیون‌ها و غیره.

ب - محصولات خالص که برای همان مصارف به کار می‌رود خواه دوزه باشد یا نباشد ولی برای خرده‌فروشی بسته‌بندی شده و آماده برای استعمال‌باشد از شماره ۳۷٫۰۸ ورنی‌ها و چسب‌ها و فرآورده‌های همانند مستثنی و تابع رژیم مخصوص خود می‌شوند.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۰۶< فصل ۳۸ محصولات گوناگون صنایع شیمیایی یادداشت مشمول این فصل نمی‌شود الف - محصولات دارای ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شده باشد به استثنای آن چه ذیلاً گفته می‌شود:

۱ - گرافیت مصنوعی (‌شماره ۳۸٫۰۱) 2 - گندزداها - حشره‌کش‌ها - قارچ‌کشها - علف‌کشها - ضد جوندگان (Antirongerurs) - ضد انگل (‌پارازیت) و همانند که به شکلها یا دربسته‌های پیش‌بینی شده در شماره ۳۸٫۱۱ عرضه شود.

۳ - محصولات آتش خاموش‌کن برای پر کردن دستگاههای آتش‌نشانی و نارنجکها و بمبهای آتش‌نشانی (‌شماره ۳۸٫۱۷) ۴ - محصولات مذکور در یادداشتهای ۲ - الف و ۲ - ج و ۲ - د و ۲ و که بعداً گفته می‌شود.

ب - داروها (‌شماره ۳۰٫۰۳) ۲ - محصولات زیر مشمول شماره ۳۸٫۱۹ می‌باشد نه شماره‌های دیگر تعرفه:

الف - بلورهای بارآورده (Cristaux cultives) املاح هالوژنه فلزهای قلیایی یا قلیایی خاکیها (Alcalino - terreux) یا از اکسیدمنیزیم (‌به‌استثنای عناصر اپتیک) که وزن هر یک از آن ۲ گرم و نیم یا بیشتر باشد.

ب - روغنهای فوزل.

ج - محصولات مرکب‌زدا (Encrivores) بسته‌بندی شده برای خرده‌فروشی.

د - محصولات برای تصحیح استنسیل بسته‌بندی شده برای خرده‌فروشی.

ه - گرمانما (Montres fusibles) برای کنترل درجه حرارت کوره.

و - گچهایی که مخصوصاً برای دندانسازی آماده شده‌است.

ز -‌الکیلیدنهای مخلوط با درجه خیلی پایین چندبارسازی (Polymerisation).

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۰۹ الی ۱۱۳< قسمت هفتم مواد پلاستیکی مصنوعی - اترها و استرهای سلولوز - رزین‌های مصنوعی - اشیاء ساخته شده از این مواد - کائوچوی طبیعی یا ترکیبی - شبه‌کائوچو (Factice pour caoutchouc) و اشیاء ساخته شده از کائوچو.

فصل ۳۹ مواد پلاستیک مصنوعی - اترها و استرهای سلولوز - رزین‌های مصنوعی - اشیاء ساخته شده از این مواد یادداشت مشمول این فصل نمی‌شود الف - ورقه‌های مخصوص علامت‌گذاری به وسیله داری داغ (‌شماره ۳۲٫۰۹) ب - مومهای مصنوعی (‌شماره ۳۴٫۰۴) ج - کائوچوی ترکیبی به نحوی که در فصل ۴۰ تعریف شده‌است و اشیاء ساخته شده از کائوچوی ترکیبی.

د - اشیاء سراجی و یراق‌سازی (-‌شماره ۴۲٫۰۱) - اشیاء ساغری‌سازی و سایر اشیاء شماره (۴۲٫۰۲) ه - محصولات حصیربافی و سبدبافی (‌فصل ۴۶) و - مواد نسجی ترکیبی و مصنوعی و اشیاء ساخته شده از این مواد (‌قسمت یازدهم) ز - کفش و اجزاء کفش - کلاه و اجزاء کلاه - چتر بارانی یا آفتابی و عصا و شلاق و تعلیمی و اجزاء آنها - بادبزن و سایر اشیاء قسمت دوازدهم ح - جواهر آلات فانتزی که مشمول شماره ۷۱٫۱۶ می‌باشد.

ط - اشیاء قسمت شانزدهم (‌ماشینها و دستگاهها و لوازم برقی).

ی - اجزاء و قطعات مجزای وسایط نقلیه قسمت هفدهم.

ک - عناصری بصری (Optique) از مواد پلاستیک مصنوعی - دوره عینک - ادوات ترسیم و سایر اشیاء فصل ۹.

ل - اشیاء فصل ۹۱ (‌اشیاء صنعت ساعت‌سازی (Horlogerie) و مخصوصاً قاب ساعت و قفسه و اتاقکهای ساعت‌های دیواری و دستگاههای‌صنعت ساعت‌سازی.

م - آلات موسیقی و اجزاء آن و سایر اشیاء فصل ۹۲.

ن - مبل و اجزاء آن (‌فصل ۹۴) س - اشیاء فصل ۹۶ (‌برس‌سازی) ع - بازیچه و اسباب‌بازی و ادوات ورزش (‌فصل ۹۷) ف - دگمه - اقسام زیپ - چوب قلم - مداد خودکار (Porte - mines) و اجزاء آن - سر و لوله پیپ - چوب سیگار و غیره - شانه - اجزاء بطری‌عایق‌دار و اجزاء سایر ظروف عایق‌دار (Isothermiqes) و همچنین اشیاء مربوط به فصل 98.

۲ - در شماره‌های ۳۹٫۰۱ و ۳۹٫۰۲ منظور نمی‌شود مگر محصولاتی که از طریق ترکیب شیمیایی (Synthese chimique) به دست آمده باشد و باتوضیحات ذیل منطبق باشد:

الف - مواد پلاستیک مصنوعی و همچنین رزین‌های مصنوعی.

ب - سیلیکونها (Silicones) ج - رزول‌ها (Resols) - پلی‌ایزوبوتیلن مایع و محصولات مصنوعی همانند حاصل از چندبارسازی (Polymerisation) یا از تراکم چندمرحله‌ای(Polycondensation).

۳ - جزء شماره‌های ۳۹٫۰۱ تا ۳۹٫۰۶ منظور نمی‌شود مگر محصولاتی که به شکلهای زیر عرضه شده باشد:

الف - محصولات مایع یا خمیری و همچنین امولسیون‌ها و دیسپرسیونها (Dispersions) و محلول‌ها.

ب - کنده (Blocs) تکمه - دلمه - توده‌های غیر مرتبط (Non coherentes) - دانه فلس - گرد (‌و همچنین گرد قالب‌گیری) ج - تک‌نخهایی (Monofils) که بزرگترین به مقطع قائم آن بیشتر از یک میلیمتر باشد و لوله‌هایی که مستقیماً به شکل مطلوب درآمده باشد و جگن وقلم یا پروفیله ولو این که در سطح آنها کار شده باشد (‌از قبیل صیقلی کردن - کدر کردن - داغ زدن - رنگ کردن و غیره) ولی بدون کارهای دیگر.

د - لوح - ورق - پلیکول - نوار یا باریکه (‌غیر از آن چه طبق یادداشت ۴ فصل ۵۱ در شماره ۵۱٫۰۲ طبقه‌بندی می‌شود) حتی چاپ شده یا آن که درسطح آن به نحو دیگری کار شده باشد و اشیاء کامل به شکل چهارگوش یا مستطیل که به وسیله برش ساده بدون هیچ نوع کار دیگری از این لوح‌ها وورق‌ها و پلیکول‌ها و نوارها به دست آمده باشد.

ورق‌ها و پلیکولها و نوارها به دست آمده باشد.

ه - آخال و فضولات اشیاء ساخته.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۱۵ الی ۱۲۱< فصل ۴۰ کائوچو طبیعی یا ترکیبی - شبه کائوچو (Factice pour caoutchouc) و اشیاء ساخته شده از کائوچو یادداشت ۱ - جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد کلمه "‌کائوچو" که در تمام قسمتهای این تعرفه گفته شده‌است شامل محصولات زیر می‌باشد ولو ولکانیزه‌و سفت شده یا سفت‌نشده:

کائوچو طبیعی - بالاتا - گوتاپرکا - صمغهای طبیعی همانند کائوچوهای ترکیبی - شبه کائوچو - مشتق از روغن و این‌محصولات گوناگون به حالت احیاء شده (Regeneres).

۲ - محصولات مشروحه زیر که از کائوچو و مواد نسجی ترکیب شده و عموماً در قسمت یازدهم طبقه‌بندی می‌شود مشمول این فصل نمی‌باشد:

الف - پارچه‌ها و اشیاء کشباف (Bonneterie) لاستیک‌دار یا کائوچوزده (‌به استثناء تسمه‌های نقلیه یا نقاله از کشباف کائوچوزده شماره ۴۰٫۱۰) وهمچنین منسوجات لاستیک‌دار دیگر و اشیاء ساخته شده از این منسوجات ب - لوله برای تلمبه و لوله‌های همانند از مواد نسجی که از داخل با کائوچو اندود شده یا جدار داخلی آن از کائوچو باشد (‌شماره ۵۹٫۱۵) ج - سایر منسوجات آغشته (Impregnes) اندوده - پوشیده شده از کائوچو و یا تشکیل شده از طبقات کائوچو و پارچه (Stratifies) (به استثنای‌محصولات شماره ۴۰٫۱۰) که:

۱ - وزن هر متر مربع آنها مساوی با ۱۵۰۰ گرم یا کمتر باشد.

۲ - وزن هر متر مربع متجاوز از ۱۵۰۰ گرم بوده و از لحاظ وزن بیش از ۵۰ درصد مواد نسجی داشته باشد و همچنین اشیاء ساخته شده با این نوع‌پارچه‌ها.

د - نمدهای آغشته یا اندوده با کائوچو که از لحاظ وزن بیش از ۵۰ درصد مواد نسجی داشته باشد و همچنین اشیاء ساخته شده از این نوع نمدها.

ه - منسوجات نبافته آغشته یا اندوده از کائوچو یا دارای کائوچو به عنوان چسباننده (Liant) بدون توجه به وزن متر مربع آن و همچنین اشیاءساخته شده از این منسوجات.

و - نطع‌ها (Nappes) که از نخهای نسجی متوازی و چسبیده به هم به وسیله کائوچو تهیه شده باشد قطع نظر از وزن متر مربع آن و همچنین اشیاءساخته شده از آنها.

با وجود این ورقها یا صفحه‌ها یا نوارها از کائوچوی اسفنجی یا متخلخل جور شده با منسوج یا نمد یا منسوج نبافته یا با اشیاء نسجی همانند و همچنین‌اشیاء ساخته شده با این ورقها یا صفحه‌ها یا نوارها تا حدی که ماده نسجی فقط به منزله تکیه‌گاه باشد مشمول این فصل خواهد بود.

۳ - اشیاء زیر نیز از این فصل مستثنی می‌باشد:

الف - کفش و اجزاء کفش (‌فصل ۶۴) ب - کلاه و اجزاء کلاه و همچنین کلاه شنا (‌فصل ۶۵) ج - اجزاء و قطعات مجزا برای ماشینها و آلات مکانیکی و الکتریکی ساخته شده از کائوچوی سفت شده برای مصارف الکتروتکنیک قسمت شانزدهم.

د - اشیاء مذکور در فصول ۹۰ و ۹۲ و ۹۴ و ۹۶.

ه - بازیچه و اسباب بازی و ادوات ورزش فصل ۹۷ غیر از دستکشهای ورزش و اشیاء منظور در شماره ۴۰٫۱۱) و - دگمه - چوب قلم - لوله پیپ و همانند - شانه و همچنین سایر اشیاء مندرج در فصل ۹۸.

۴ - عبارت "‌کائوچوی ترکیبی" مذکور در یادداشت ۱ این فصل و در متن شماره‌های ۴۰٫۰۲ و ۴۰٫۰۵ و ۴۰٫۰۶ باید چنین تلقی شود که ناظر است به:

الف - مواد ترکیبی اشباع‌نشده که با عمل و لکانیزاسیون با گوگرد یا باسلنیوم یا با باتلور به طور غیر قابل تغییری به مواد غیر ترموپلاستیک مبدل گردد وهمین که به حد اعلای ولکانیزاسیون رسید (‌بدون افزایش ماده دیگری مانند پلاستیک‌کننده‌ها و مواد بار بی‌اثر یا مؤثر که وجود آنها برای متخلخل کردن(Retification ضرورت ندارد) به حالت محصولی درآید که در حرارت بین ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد بدون این که گسیخته شود بتواند کششی که‌طول آن به سه برابر طول اولی برساند تحمل نماید و در عین حال با تحمل کششی که طول آن را به دو برابر طول اولی برساند بتواند در مدت کمتر از دوساعت به طولی به حداکثر یک برابر و نیم طولی اولی برگردد.

این مواد مخصوصاً شامل سیس پلی‌ایزوپرون (cis - polyisoprene) پلی‌بوتادین - پلی‌کلروبوتادین (GRM) - پلی‌بوتادین‌استیرن (GRS) -پلی‌کلروبوتادین آکلریلونیتریل (GRN) - پلی‌بوتادین آکرونیتریل (GRA)و کائوچوبوتیل (GRI) ب - تیوپلاست‌ها (GRP) ج - کائوچوی طبیعی اصلاح شده به وسیله پیوند (Greffage) یا با اختلاط مواد پلاستیک مصنوعی اگر این محصول شرایط ولکانیزاسیون و کشش وارتجاع (Remanence) مشخصه در بند الف بالا را حائز باشد.

۵ - شماره‌های ۴۰٫۰۱ و ۴۰٫۰۲ باید چنین تلقی شود که شامل محصولات ذیل نمی‌گردد:

الف - شیره (Latex) کائوچو طبیعی یا ترکیبی (‌حتی اگر برای تکمیل ولکانیزاسیون آماده شده باشد) که عوامل یا مواد تسریع‌کننده ولکانیزاسیون یامواد بار بی‌اثر یا مؤثر یا مواد پلاستیک‌کننده یا مواد رنگ‌کننده (‌غیر از مواد رنگ‌کننده که فقط برای تسهیل تشخیص آنها باشد) یا سایر مواد به آن افزوده‌شده باشد - معهذا شیره کائوچو که فقط پایدار یا متراکم شده باشد و همچنین لاتکس که برای قبول حرارت حساس شده باشد(Thermosensibilise) و لاتکس مثبت بر حسب مورد در شماره‌های ۴۰٫۰۱ یا ۴۰٫۰۲ باقی می‌ماند.

ب - کائوچو که قبل از انعقاد دوده کربن (‌با یا بدون روغنهای معدنی) یا انیدریدسیلیسک (‌با یا بدون روغنهای معدنی) به آن افزوده شده باشد وهمچنین کائوچو که بعد از انعقاد هر نوع مواد به آن افزوده شده باشد.

ج - مخلوط دو یا چندین مواد مندرج در یادداشت ۱ - این فصل با یکدیگر که به آن مواد دیگری افزوده شده یا نشده باشد.

6 - نخهای لخت کائوچوی و لکانیزه به هر پروفیل (De tout profil) که بزرگترین بعد مقطع قائم آن از ۵ میلیمتر تجاوز کند جزء شماره ۴۰٫۰۸‌محسوب می‌شود.

7 - شماره ۴۰٫۱۰ شامل تسمه‌های نقلیه (Transporteuses) یا تسمه‌های نقاله (Transmission) از پارچه آغشته یا اندود شده یا پوشیده شده‌از کائوچو و یا ساخته شده از چند لا پارچه و کائوچو می‌باشد و همچنین شامل تسمه‌هایی که با نخ یا با ریسمانهای نسجی آغشته یا اندوده یا کائوچوساخته شده‌است نیز می‌گردد.

۸ - لاتکس آماده برای تکمیل ولکانیزه شدن به لاتکس ولکانیزه نشده به مفهوم شماره ۴۰٫۰۶ تنظیم می‌شود.

بالاتا و گوتاپرکا و انگم‌های طبیعی همانند و شبه کائوچو (Dactice pour caoutchouc) و محصولات احیاء شده از همین نوع به کائوچوی ولکانیزه به مفهوم شماره‌های ۴۰٫۰۷ تا ۴۰٫۱۴ تنظیر می‌شود ولو عمل ولکانیزاسیون در آنها انجام نشده باشد.

۹ - مقصود از عبارت صفحه و ورق و نوار به مفهوم شماره‌های ۴۰٫۰۵ و ۴۰٫۰۸ و ۴۰٫۱۵ فقط صفحات و ورقها و نوارهایی است که بریده نشده یا به‌طور ساده به اشکال مربع یا مستطیل بریده شده باشد (‌حتی اگر این عمل به آنها جنبه اشیاء آماده برای مصرف به همان صورت را هم بدهد) ولی کاردیگری نسبت به آنها انجام نیافته باشد مگر احیاناً کار ساده در سطح آنها (‌از قبیل چاپ یا غیره) و اما پروفیله‌ها و قلمها و لوله‌های موضوع شماره‌های ۴۰٫۰۸ و ۴۰٫۱۵ عبارت است از پروفیله‌ها و قلمها و لوله‌ها حتی بریده شده از درازا که در سطح‌آنها جز یک کار ساده عمل دیگری انجام نیافته باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۲۶ الی ۱۲۹< قسمت هشتم پوست - چرم - پوستهای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد - مصنوعات یراق‌سازی و سراجی - اشیاء سفر - کیفهای دستی و ظرفهای(Contenants) همانند - اشیاء ساخته شده از روده فصل ۴۱ پوست و چرم یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - خرده‌ریز و سایر آخالهای همانند از پوستهای دباغی‌نشده (‌شماره ۰۵٫۰۵ و ۰۵٫۰۶) ب - پوست و اجزاء پوست پرندگان که پر یا کرک آن کنده نشده باشد (‌شماره ۰۵٫۰۷ یا ۶۷٫۰۱ بر حسب مورد) ج - پوست خام دباغی شده یا آماده شده حیوانات مودار که موی آن کنده نشده باشد (فصل ۴۳) - با وجود این در شماره ۴۱٫۰۱ طبقه‌بندی می‌شود:پوستهای خام مونکنده حیوانات از جنس گاو (‌و همچنین گاو میش Buffles) از جنس اسب - از جنس گوسفند (‌به استثنای پوستهای بره معروف به‌پوست بخارا یا قره‌گل - ایرانی برچ و انز (Bretshwanz) و همانند و پوستهای بره هندوستان و چین و مغولستان و تبت) - از جنس بز (‌به استثنای‌پوستهای بز و بزغاله یمن و مغولستان و تبت) - از جنس خوک (‌و همچنین پکاری Pecari) - پوست بز کوهی و غزال و گوزن و مرال و آهو (Cerfset chevreuil) و پوست سگ.

۲ - مقصود از عبارت چرم مصنوعی یا دوباره ساخته که در هر قسمت از تعرفه گفته شده‌است موادی است که در شماره ۴۱٫۱۰ منظور شده‌است.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۳۱ الی ۱۳۳< فصل ۴۲ اشیاء ساخته شده از چرم - مصنوعات یراق‌سازی و سراجی و اشیاء سفر و کیفهای دستی و ظروف (Contenants) همانند - اشیاء ساخته شده ازروده یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - کاتگوت‌ها (Catguts) و سایر نخهای استریل برای بخیه جراحی (‌شماره 30.05) ب - لباس و مضافات لباس (‌غیر از دستکش) از چرم که با پوست‌های نرم طبیعی یا بدلی آستر شده باشد و همچنین لباس و مضافات لباسهای چرمی‌که قسمتهای خارجی آن از پوستهای نرم طبیعی یا بدلی باشد در مواردی که این قسمتها از جنبه زینت ساده تجاوز کند (‌شماره‌های ۴۳٫۰۳ یا ۴۳٫۰۴ برحسب مورد) ج - کیسه‌های آذوقه و همانند ساخته شده از منسوجات زره‌بافت قسمت یازدهم د - اشیاء فصل ۶۴.

ه - کلاه (Coiffures) و اجزاء کلاه فصل 65.

و - شلاق و تازیانه (Fouest) - تعلیمی (Cravaches) و سایر اشیاء شماره 66.02 ز - زه برای آلات موسیقی - پوست طبل و پوست آلات همانند و همچنین سایر اجزاء آلات موسیقی (‌شماره ۹۲٫۰۹ یا ۹۲٫۱۰) ح - مبل و اجزاء آن(‌فصل ۹۴).

ط - بازیچه و اسباب‌بازی و اشیاء ورزش فصل ۹۷ ی - دگمه - دگمه سردست و غیره شماره ۹۸٫۰۱ یا فصل ۷۱ ۲ - اشیاء غیر کامل یا ناتمام مصنوعات مذکور در این فصل به شرط این که مشخصات اصلی اشیاء کامل یا تمام شده را دارا باشد مانند اشیاء کامل یاتمام شده طبقه‌بندی می‌شوند.

3 - دستکش و همچنین دستکش ورزش و دستکشهای محافظ (Gants de protection) پیش‌بند و سایر تجهیزات مخصوص حفاظت پیشه‌وران- بند شلوار - کمربند - حمایل و بند شمشیر - دستبند و بازوبند - از چرم طبیعی یا مصنوعی یا از چرم دوباره ساخته مشمول شماره ۴۲٫۰۳ می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۳۵< فصل ۴۳ پوستهای نرم خام و آماده (Pelleteries et fourrures) - پوستهای نرم بدلی یادداشت:

1 - سوای پوستهای نرم خام شماره ۴۳٫۰۱ منظور از کلمه پوستهای نرم (Pelleteries) که در تمام قسمتهای تعرفه به کار برده شده پوستهای مونکنده‌دباغی شده یا آماده شده تمام حیوانات است.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - پوست و اجزاء پوست پرندگان که پر یا کرک آن کنده نشده باشد (‌شماره‌های ۰۵٫۰۷ یا ۶۷٫۰۱ بر حسب مورد) ب - پوستهای خام مونکنده از جنس آنهایی که طبق یادداشت ا - ج فصل ۴۱ باید در آن فصل طبقه‌بندی شود.

ج - دستکشهایی که در عین حال از پوست نرم طبیعی یا بدلی و چرم باشد (‌شماره ۴۲٫۰۳) د - اشیاء فصل ۶۴.

ه - کلاه و اجازء کلاه فصل ۶۵ و - بازیچه و اسباب بازی و اشیاء ورزش فصل ۹۷ ۳ - به مفهوم شماره ۴۳٫۰۲ نطع - کیسه - چهارگوش - چلیپا و اشکال همانند به پوستها و اجزاء پوستهایی اطلاق می‌شود (‌به استثنای پوستهای‌معروف به کشیده باشد Allongees) که به وسیله دوخت به شکل چهارگوش - مستطیل - چلیپا یا ذوذنقه در آمده باشد ولی بدون داشتن اضافه ازسایر مواد. اما سایر پوستهای جفت و جور شده (Assemblages) که مستقیماً یا به وسیله برش قابل مصرف باشد و پوست یا اجزاء پوست که به‌شکل لباس یا اجزاء یا لوازم لباس یا سایر اشیاء دوخته شده باشد مشمول شماره ۴۳٫۰۳ می‌شود.

۴ - لباس و لوازم لباس از هر رقم (‌به جز آنهایی که طبق یادداشت ۲ از این فصل مستثنی شده‌است) که از داخل با پوست نرم طبیعی یا بدلی آستر شده‌باشد و همچنین لباس و لوازم لباس که قسمتهای خارجی آن دارای پوست نرم طبیعی یا بدلی باشد در صورتی که این قسمتها از جنبه زینت ساده تجاوزبکند بر حسب مورد مشمول شماره ۴۳٫۰۳ و یا ۴۳٫۰۴ می‌شود.

۵ - به مفهوم شماره ۴۳٫۰۳ مقصود از پوستهای نرم بدلی تقلید پوستهای نرم است که به وسیله پشم و مو و سایر الیاف با چسبانیدن یا دوختن روی‌چرم و پارچه و غیره به دست آمده باشد به استثنای تقلید به وسیله بافت که با اشیاء همردیف ساخته شده از منسوجات (‌مخمل - پلوش - پارچه‌های‌بوکله یا حوله بافت و غیره) طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۳۷< قسمت نهم چوب - ذغال - چوب و اشیاء چوبی - چوب‌پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب‌پنبه - مصنوعات حصیربافی و سبدبافی فصل ۴۴ چوب - ذغال چوب و اشیاء چوبی یادداشت:

۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - چوب از نوع آنهایی که بیشتر در عطرسازی یا در پزشکی یا برای مصارف حشره‌کشی و انگل‌کشی و همانند به کار می‌رود. (‌شماره ۱۲٫۰۷) ب - چوب از نوع آنهایی که بیشتر برای دباغی یا رنگرزی استعمال می‌شود (‌شماره ۱۳٫۰۱) ج - ذغالهای اکتیو شده (Actives) شماره 38.03 د - اشیاء مربوط به فصل ۴۶ ه - کفش و اجزاء کفش فصل ۶۴ و - عصا و اجزاء عصا و چتر بارانی و چتر آفتابی و تعلیمی (‌فصل ۶۶) ز - اشیاء مندرج در شماره ۶۸٫۰۹ ح - جواهرات فانتزی شماره ۷۱٫۱۶ ط - اشیاء قسمت هفدهم به ویژه قطعات برای گاری‌سازی.

ی - اشیاء فصل ۹۱ (‌ساعت‌سازی) به ویژه قفسه و اتاقک ساعتهای دیواری و دستگاههای مربوط به صنعت ساعت‌سازی.

ک - آلات موسیقی و اجزاء آن (‌فصل ۹۲) ل - اجزاء و قطعات مجزای اسلحه (‌شماره ۹۳٫۰۶) م - مبل و اجزاء مبل (‌فصل ۹۴) ن - بازیچه - اسباب‌بازی و ادوات ورزش (‌فصل ۹۷) س - پیپ و اجزاء پیپ و اشیاء همانند - دگمه مداد و سایر اشیاء فصل ۹۸ ۲ - مصنوعات چوبی حتی آنهایی که دارای اجزاء یا متفرعات از شیشه یا مرمر یا سایر مواد باشد و به حالت پیاده شده یا جفت و جور نشده عرضه شوددر صورتی که قسمتهای مختلف آن با هم وارد شده باشد مانند اشیاء سوار شده طبقه‌بندی می‌شود.

3 - مقصود از چوبهای اصلاح شده (Ameliores) به مفهوم این فصل قطعات چوب یکپارچه یا چند لا است که نسبت به آن عملیات شیمیایی یافیزیکی بیش از آن چه که برای تأمین پیوستگی برای فراهم ساختن افزایش محسوس وزن مخصوص و سفتی و مقاومت بیشتری در مقابل اثرات‌مکانیکی یا شیمیایی یا الکتریکی لازم است انجام یافته باشد.

۴ - برای اجرای شماره‌های ۴۴٫۱۹ تا ۴۴٫۲۸ اشیاء ساخته شده از چوب دارای روکش چوبی یا از تخته چند لا یا از چوب متخلخل (‌سلولی) یا ازچوب اصلاح شده یا از چوب مصنوعی یا از چوب دوباره ساخته به اشیاء ساخته شده از چوب تنظیر می‌شود ۵ - افزار چوبی دارای متفرعات از فلز مشمول شماره ۴۴٫۲۵ می‌شود به شرط آن که متفرعات مذکور تیغه یا قسمت انجام‌دهنده عمل آن افزار نباشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۴۰ الی ۱۴۴< فصل ۴۵ چوب‌پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب‌پنبه یادداشت:

۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - کفش و اجزاء کفش فصل ۶۴ ب - کلاه و اجزاء کلاه فصل ۶۵ ج - بازیچه و اسباب بازی و ادوات ورزش (‌فصل ۹۷) ۲ - چوب‌پنبه طبیعی که به طور ساده چهارگوش یا تراش شده باشد مشمول شماره ۴۵٫۰۲ می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۴۵< فصل ۴۶ مصنوعات حصیربافی و سبدبافی یادداشت 1 - کاه - ترکه اوزیه (Osier) یابید - جگن - نی - نوارهای چوبی - دوال و تسمه‌های باریک (Lanieres) یا پوست نباتات - الیاف نسجی طبیعی‌نتابیده (Non filees) تک‌نخ‌ها (Monofils) و باریکه‌ها (Lames) یا اشکال همانند از مواد پلاستیک مصنوعی - باریکه‌های کاغذی - به استثنای‌تسمه از چرم طبیعی یا مصنوعی یا دوباره ساخته - نوار نمدی - موی انسان - موی یال و دم (Crins) فتیله (Meches) و نخهای ساخته شده ازمواد نسجی و تک‌نخها و باریکه‌ها یا اشکال همانند فصل ۵۱ به خصوص مواد قابل بافت تلقی می‌شوند.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - ریسمان و طناب بافته (Tresses) یا غیر آن (‌شماره 59.04) ب - کفش و کلاه و اجزای آنها (‌فصل ۶۴ و فصل ۶۵) ج - وسایل نقلیه (Vehicules) و بدنه صندوق سبدی برای وسایط نقلیه (‌فصل 87) د - مبل و اجزاء آن (‌فصل ۹۴) 3 - منظور از مواد بافتنی متوازی شده (Parallelisees) به مفهوم شماره ۴۶٫۰۲ عبارت است از اشیایی مرکب از ساقه‌ها یا الیاف پهلوی هم‌گذاشته شده (Juxtaposes) که به وسیله بندها (Liesn) به شکل گسترده (Nappes) در آمده باشد حتی اگر این بندها از مواد نسجی تابیده تشکیل‌یافته باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۴۶< قسمت دهم موادی که برای ساختن کاغذ به مصرف می‌رسد - کاغذ و متفرعات آن فصل ۴۷ موادی که برای ساختن کاغذ مصرف می‌رسد >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۴۷< فصل ۴۸ کاغذ و مقوا - اشیاء ساخته شده از خمیر سلولوز و از کاغذ و از مقوا یادداشت:

۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - ورقه برای علامت‌گذاری به وسیله داغ (‌شماره ۳۲٫۰۹) ب - کاغذهای معطر یا اندوده با سرخاب و مواد آرایش (Fards) (شماره 33.06).

ج - کاغذهای آغشته یا پوشانده با صابون (‌شماره ۳۴٫۰۱) - کاغذهای آغشته یا اندوده با مواد شبه صابون (Detregents) (شماره ۳۴٫۰۲) - کرم‌ها- واکس مبل و کف اتاق (Encaustiques) - جلا و غیره روی زمینه از اوات - شماره 34.05) د - کاغذ و مقوای حساس شده (‌شماره ۳۷٫۰۳) ه - مواد پلاستیکی مطبق (Stratifies) دارای کاغذ یا مقوا (‌شماره ۳۹٫۰۱ تا 39.06) - فیبر ولکانیزه (‌شماره ۳۹٫۰۳) و اشیاء ساخته شده از این مواد(‌شماره ۳۹٫۰۷) و - اشیاء شماره ۴۲٫۰۲ (‌لوازم سفره و غیره) ز - اشیاء فصل ۴۶ (‌مصنوعات حصیربافی و سبدبافی) ح - نخهای کاغذی و اشیاء نسجی از نخ کاغذی (‌قسمت یازدهم) ط - مواد ساینده (Abrasifs) چسبیده روی کاغذ یا مقوا (‌شماره ۶۸٫۰۶) و میکای چسبیده روی کاغذ یا مقوا ( شماره ۶۸٫۱۵) - ولی کاغذهای‌پوشیده از گرد میکا مشمول شماره ۴۸٫۰۷ می‌باشد.

ی - کاغذ و مقوا که روی آنها ورقه‌های فلزی نصب شده باشد (‌قسمت پانزدهم) ک - کاغذ و مقوای سوراخ شده برای آلات موسیقی (‌شماره ۹۲٫۱۰) ل - اشیاء مندرج در فصل ۹۷ یا ۹۸ (‌بازیچه - اسباب بازی - اشیاء متفرقه از قبیل دگمه و غیره) 2 - کاغذها و مقواهایی که به وسیله نورد زدن (Calandrage) یا به طرز دیگر عملیاتی مانند صاف کردن (Lissage) - اطلسی کردن(Satinage) - براق کردن (lustrage) - برق انداختن (Glacage) صیقلی کردن (Polissage) یا سایر عملیات تکمیلی همانند - یا فیلیگران نما(Faux filigranage) شده باشد و همچنین کاغذها و مقواهایی که خمیر آن (نه سطح آن) به هر طرزی رنگی یا مرمر نما شده باشد یا حفظ مقررات‌یادداشت شماره ۳ مشمول شماره‌های ۴۸٫۰۱ و ۴۸٫۰۲ تلقی می‌شود و لیکن کاغذ و مقوایی که پس از ساخته شدن در آنها عملیاتی مانند قشر زدن(Couchage) و اندودن (Enduction) و آغشتن (Impregnation) و غیره انجام شده باشد مشمول این شماره‌ها نخواهد بود.

۳ - کاغذ و مقوایی که در آن واحد مشمول دو یا چند شماره از شماره‌های ۴۸٫۰۱ تا ۴۸٫۰۷ باشد مشمول شماره مؤخر آن شماره‌ها خواهد بود.

4 - کاغذ و مقوا و اوات (Ouate) سلولوز که به یکی از اشکال زیر عرضه شده باشد مشمول شماره‌های ۴۸٫۰۱ تا ۴۸٫۰۷ نمی‌شود:

الف - به شکل نوار یا طومار که عرض آن از ۱۵ سانتیمتر تجاوز کند.

ب - به شکل برگهای مربع یا مستطیل که هیچ یک از ابعاد آن به حال تانشده از ۳۶ تجاوز نکند.

ج - به اشکال دیگری غیر از مربع یا مستطیل.

با حفظ مقررات یادداشت ۳ کاغذ به صورت دسته به هر قطع و به هر شکل که دارای دندانه‌هایی باشد که از کارخانه به همان حال بیرون آمده باشدمشمول شماره ۴۸٫۰۲ می‌شود.

5 - به مفهوم شماره ۴۸٫۱۱ کاغذ دیواری و لنکروستا (Lincrusta) عبارت است از:

الف - کاغذ به شکل طومار مخصوص تزیین دیوار و سقف که حائز شرایط زیر نیز می‌باشد:

- دارای یک یا دو حاشیه با یا بدون نشانه فواصل (Reperes) - کاغذهای بدون حاشیه باید رنگ شده - قشرزده (Couches) مخملی (Veloutes) و یا دارای نقش و نگارهای برجسته باشد و عرض آن ۶۰‌سانتیمتر یا کمتر باشد.

ب - حاشیه و لبه و گوشه کاغذی مخصوص تزیین دیوار و سقف.

6 - پشم کاغذی یا پوشال کاغذی برای بسته‌بندی و نوار باریک (Lames de papier) تا شده یا تانشده حتی اندود شده برای سبدبافی یا مصارف‌دیگر و کاغذ بهداشتی به حال طومار سوراخ شده یا نشده به شکل بسته (Paquets) یا اشکال همانند مشمول شماره 48.15 می‌شود به استثنای‌اشیاء مذکور در یادداشت شماره ۷.

۷ - کارت برای ماشینهای آمار - کاغذ و مقوای سوراخ شده برای دستگاه بافندگی - ژاکار - نوار کاغذی برای قفسه و طاقچه (Etageres) - کاغذطرح توری و کاغذ طرح قلابدوزی سفره و حوله و دستمال کاغذی - بست‌های (Joints) کاغذی - بشقاب یا اشیاء همانند ساخته شده از خمیر کاغذیا از کاغذ یا از مقوای قالبی یا فشرده - الگو و مدل حتی جفت و جور شده - مشمول شماره ۴۸٫۲۱ می‌باشد.

۸ - کاغذ و مقوا و اوات سلولز و همچنین اشیاء ساخته شده از این مواد در صورتی که دارای چاپ یا تصاویری باشد که جنبه فرعی داشته و طوری‌نباشد که هدف و مورد استعمال اصلی آن را تغییر دهد و یا آن را به شکلی درآورد که جز اشیاء و مشمول فصل ۴۹ به شمار آید در این فصل طبقه‌بندی‌می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۵۲ الی ۱۵۶< فصل ۴۹ کالای کتاب‌فروشی و محصولات صنعت چاپ یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - کاغذ و مقوا و اوات سلولوز و همچنین اشیاء ساخته شده از این مواد دارای چاپ یا تصاویر که جنبه فرعی داشته باشد به طوری که نه موردمصرف اصلی آن را تغییر دهد و نه موجب شود که اشیاء مذکور جزء همین فصل محسوب گردد (‌فصل ۴۸) ب - ورق بازی و سایر اشیاء فصل ۹۷ ج - گراور و استامپ و تصاویر با چاپ سنگی - اصلی (Orignales) (شماره 99.02) - تمبر پست و تمبرهای مالیاتی و همانند شماره ۹۹٫۰۴ وهمچنین اشیاء عتیقه و سایر اشیاء فصل ۹۹.

2 - روزنامه و نشریات موعدی (Periodiqeus) دارای جلد مقوایی یا صحافی شده و همچنین مجموعه جراید و مجلات که در یک جلد صحافی شده باشد جزء شماره ۴۹٫۰۱ محسوب می‌شود.

۳ - اشیاء زیر نیز جزء شماره ۴۹٫۰۱ منظور می‌گردد:

الف - مجموعه گراورها یا کپیه آثار هنری و رسم و غیره که صفحه‌گذاری شده و به شکل کتاب کاملی درآمده و تصاویر آن متضمن متنی مربوط به این‌آثار یا مؤلفین آن باشد.

ب - صفحات مصور که با یک کتاب و به عنوان مکمل آن توأماً عرضه شود ج - کتابهائی که به هر قطع به شکل جزوه یا اوراق جداگانه عرضه شده جمعاً یک کتاب کامل یا قسمتی از یک اثر را تشکیل دهد به منظور این که بعداً‌جلد و صحافی شود لیکن گراورها و تصاویری که دارای متن نبوده و به شکل اوراق جداگانه به هر قطع عرضه شود جزء شماره ۴۹٫۱۱ منظور می‌شود.

۴ - اوراق چاپی که به منظور کلام و تبلیغات به وسیله تجارتخانه‌ای که اسمش در آن اوراق ذکر شده یا به حساب آن تجارتخانه چاپ شده‌است ومخصوصاً آنهایی که برای تبلیغ منتشر می‌شود (‌از جمله اوراق چاپی برای تبلیغات جهانگردی) از شماره ۴۹٫۰۱ و شماره ۴۹٫۰۲ خارج و در شماره۴۹٫۱۱ منظور می‌شود.

۵ - مقصود از "‌آلبوم یا کتابهای دارای تصویر برای کودکان "‌به مفهوم شماره ۴۹٫۰۳ آلبوم یا کتابهایی است که تصاویر آن ارتباطی با متن کتاب نداشته وبرای جلب نظر کودکان است.

۶ - رونوشتهایی که به وسیله کاغذ کاربن یا روی کاغذ عکاسی حساس شده از متن‌های خطی یا ماشینی برداشته شده مشمول شماره ۴۹٫۰۶ می‌باشد- رونوشتهایی که به وسیله دستگاه پلی‌کپی یا به هر وسیله دیگری به دست آمده باشد در ردیف اوراق چاپی محسوب می‌شود.

۷ - مقصود از کارت‌پستال مصور به مفهوم شماره ۴۹٫۰۹ کارتهای مصوری است که دارای یک یا چند مطلب چاپی حاکی از مورد مصرف آن باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۵۸ الی ۱۶۰< قسمت یازدهم مواد نسجی و مصنوعات از این موجود یادداشت ۱ - مشمول این قسمت نمی‌شود:

الف - مو و موی خوک و گراز برای برس‌سازی (‌شماره ۰۵٫۰۲) - موی یال و دم و آخال آن (‌شماره ۰۵٫۰۳) ب - موی انسان و اشیاء ساخته شده از آن (‌شماره‌های ۰۵٫۰۱ و ۶۷٫۰۳ و ۶۷٫۰۴) لیکن پارچه‌ای صافی فشاری (Etreindelles) منسوجات ضخیم‌ساخته شده از موی انسان از نوعی که معمولاً برای منگنه‌های روغن‌کشی یا برای مصارف فنی همانند به کار می‌رود مشمول شماره ۵۹٫۱۷ می‌باشد.

ج - محصولات نباتی فصل ۱۴.

د - الیاف پنبه کوهی (Amiante) و اشیاء ساخته شده از پنبه کوهی (‌شماره‌های 25.24 و ۶۸٫۱۳ و ۶۸٫۱۴) ه ) اشیاء شماره‌های ۳۰٫۰۴ و ۳۰٫۰۵ (‌اوات - تنزیب - باند و اشیاء همانند مورد مصرف طبی یا جراحی - نخهای استریل برای بخیه جراحی و غیره) و - منسوجات حساس شده شماره ۳۷٫۰۳ ز - تک‌نخهایی (Monofils) که بزرگترین بعد مقطع قائم آن بیشتر از یک میلیمتر باشد و باریکه‌ها (Lames) و اشکال همانند - کاه مصنوعی) که‌عرض آن بیش از ۵ میلیمتر باشد از مواد پلاستیکی مصنوعی (‌فصل ۳۹) و همچنین بافته‌های (Tresses) و منسوجات از همین مواد (‌فصل ۴۶).

ح - منسوجات - نمدها و منسوجات نبافته (Non tisses) - آغشته یا اندوده یا پوشانده شده یا لایی‌دار (Stratifies) از کائوچو - اشیاء از این موادکه مربوط به فصل 40 باشد.

ط - پشم روی پوست (Laines en peaux) یا پوست‌های پشم‌دار.

(Peaux lainees) (فصل ۴۱ یا ۴۳) و اشیاء از پوست‌های نرم طبیعی یا بدلی (شماره‌های ۴۳٫۰۳ و ۴۳٫۰۴).

ی - اشیاء ساخته شده از منسوجات منظور در شماره‌های ۴۲٫۰۱ و ۴۲٫۰۲.

ک - اوات سلولوز (‌فصل ۴۸).

ل - کفش و اجزاء کفش و گتر و زنگال و اشیاء همانند منظور در فصل ۶۴.

م - کلاه و اجزاء کلاه (‌فصل ۶۵).

ن - موبند ساخته شده از تور بافت (Tulles) - از تور (Filets) - از کشباف و غیره (-شماره ۶۵٫۰۵ یا ۶۷٫۰۴ بر حسب مورد) س - اشیاء فصل ۶۷.

ع - نخ یا طناب یا منسوج پوشانده از سنگ سمباده (‌شماره ۶۸٫۰۶).

ف - الیاف شیشه و اشیاء ساخته شده از الیاف شیشه و قلابدوزیهای شیمیایی یا بدون زمینه مرئی که نخ قلابدوز آن از الیاف شیشه باشد (‌فصل ۷۰).

ص - اشیاء فصل ۹۴ (‌مبل - اشیاء تختخواب‌سازی و همانند) ق - اشیاء فصل ۹۷ (‌بازیچه - اسباب‌بازی و غیره) ۲ - اشیاء مخلوط:

الف - محصولات نسجی فصل ۵۰ تا ۵۷ که دارای دو یا چند ماده نسجی باشد به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شود:

یکم - محصولاتی که بر حسب وزن جمعاً بیش از ده درصد از الیاف نسجی مندرج در فصل ۵۰ (ابریشم - لاس ابریشم - کج ابریشم) داشته باشد درهمین فصل طبقه‌بندی می‌گردد و مشمول شماره مربوطه به آن مواد نسجی این فصل می‌شود که از حیث وزن برتری داشته باشد.

دوم - سایر محصولات تحت عنوان آن ماده نسجی که از لحاظ وزن برتری دارد طبقه‌بندی می‌شود.

ب - برای اجرای این قواعد:

یکم - نخهای نساجی فلزدار (Files metalliques) با در نظر گرفتن مجموع وزن آنها یک نسجی مشخص تلقی می‌شود - نخهای فلزی (Fils demetal) در طبقه‌بندی منسوجاتی که در آن به کار رفته‌است مانند یک محصول نسجی محسوب می‌شود.

دوم - هر گاه یک شماره تعرفه مربوط به چند ماده نسجی باشد (‌مثلاً ابریشم و لاس ابریشم - پشم شانه‌زده و پشم حلاجی شده و غیره) مواد مزبورمانند نسجی واحدی تلقی می‌شود.

سوم - از مواد غیرنسجی که در محصولات مخلوط داخل شده جز در موردی که در بند یکم بالا پیش‌بینی شده‌است صرف نظر می‌شود.

ج - مقررات بندهای الف و ب در مورد نخهای مذکور در یادداشتهای ۳ و ۴ زیر نیز قابل اجرا می‌باشد.

۳ - الف - با حفظ مستثنیات پیش‌بینی شده در بند ب آتی نخهای ساده یا تابیده یا پرک (Cables) مذکور در این قسمت (Section) که از موادمشروحه زیر تهیه شده‌است مانند ریسمان و طناب تلقی می‌شوند:

یکم - از ابریشم - از لاس ابریشم (Schappes) - از کج ابریشم یا از الیاف مصنوعی (به انضمام آنهایی که به وسیله دو یا چند تک‌نخ فصل ۵۱ تهیه‌شده باشد) که وزن یک متر آن بیشتر از ۲ گرم باشد (۱۸۰۰۰ دنیه Deniers).

دوم - از الیاف ترکیبی (‌به انضمام آنهایی که از دو یا چند تک‌نخ فل ۵۱ تهیه شده باشد) که وزن هر متر آن بیشتر از یک گرم باشد (۹۰۰۰ دنیه) سوم - از شاهدانه و از کتان:

- صاف (POLIS) یا براق (Glaces) که مجموع متراژ در هر کیلوگرم ضرب در عدد نخهای تشکیل‌دهنده کمتر از ۷۰۰۰ باشد.

- صاف‌نشده و براق نشده که وزن هر متر آن بیشتر از دو گرم باشد.

چهارم - از نارگیل دارای سه لا (Bouts) یا بیشتر.

پنجم - از سایر الیاف نباتی که وزن آن از ۲ گرم در متر تجاوز نماید.

ششم - مسلح با فلز.

ب - مشمول مقررات فوق نمی‌شود:

یکم نخ پشم و نخ کرک و یا نخ از موی یال و دم و نخ کاغذی - غیر مسلح.

دوم - الیاف نسجی ترکیبی و مصنوعی که به شکل کابل یا نوار یا فتیله عرضه شود.

سوم - تار ابریشم مسین (Poil de Messine) - کاتگوتهای تقلیدی ساخته شده از ابریشم یا از مواد نسجی ترکیبی و مصنوعی و از تک‌نخهای‌فصل ۵۱.

چهارم - نخهای فلزی جور شده با نخ‌های نسجی (‌نخهای نساجی فلزدار (Files metalliques) به انضمام نخ‌های نسجی که روی آن فلز پیچیده‌شده و نخهای نسجی فلزنما شده (Metallises) شماره (Cuipesdemetal) 52.01 - نخهای نسجی مسلح به فلز تابع شرایط بند ششم الف بالامی‌باشد.

پنجم - نخهای شنیل یا دم‌گربه‌ای (Chenille) و نخهایی که روی آن نخهای دیگر (‌غیر از فلز) پیچیده شده (Guipes) (شماره 58.07) ۴ - الف - مقصود از عبارت "‌آماده شده برای خرده‌فروشی" در فصلهای ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ با حفظ مستثنیات پیش‌بینی شده در بندب زیر نخهایی است که:

یکم - روی مقوا - غرغره - لوله و تکیه‌گاههای همانند یا به شکل گلوله با کلاف پیچیده شده و حداکثر وزن آن به انضمام تکیه‌گاهها به شرح زیرمی‌باشد:

۲۰۰ گرم برای کتان و رامی.

85 گرم برای ابریشم و لاس ابریشم (‌شاپ Schappe) و کج ابریشم و نسجی‌های ترکیبی و مصنوعی یکسره (Comtimus) 125 گرم برای سایرنسجی‌ها.

دوم - به شکل کلافهای بزرگ یا کوچک که حداکثر وزن آن به شرح زیر باشد:

85 گرم برای ابریشم و لاس ابریشم (‌شاپ Schappe) و کج ابریشم و نسجی‌های ترکیبی و مصنوعی یکسره.

سوم - به شکل کلاف به که وسیله نخهای تفکیک‌کننده به کلافهای متحدالوزن و مستقل قابل تفکیک از یکدیگر تقسیم شده و وزن هر کلافه از وزنهای‌مذکور در ذیل تجاوز نکند:

85 گرم برای ابریشم و لاس ابریشم (‌شاپ Schappe) و کج ابریشم و نسجی‌های ترکیبی و مصنوعی یکسره.

۱۲۵ گرم برای نسجی‌های دیگر.

ب - مشمول مقررات فوق نمی‌شود:

یکم - نخهای ساده از تمام نسجی‌ها به استثنای:

- نخهای ساده پشم و موی نرم به حالت خام.

- نخهای ساده پشم و موی نرم - سفیدکرده - رنگ‌کرده یا چاپ شده که اندازه آن کمتر از دو هزار متر در هر کیلوگرم باشد.

دوم - نخهای خام تابیده یا پرک (Cables):

از ابریشم و لاس ابریشم (‌شاپ Schappe) یا از کج ابریشم به هر شکل که عرضه شده باشد.

- از سایر نسجیها (‌به استثنای پشم و موی نرم) که به شکل کلاف عرضه شده باشد.

سوم - نخهای تابیده یا کابله - سفیدکرده یا رنگ‌کرده یا چاپ شده از ابریشم از لاس ابریشم (‌شاپ Schappe) یا از کج ابریشم که اندازه آن به حالت‌تابیده ۷۵ هزار متر مربع و بیشتر در هر کیلوگرم باشد.

چهارم - نخهای ساده - تابیده یا کابله از هر گونه نسجی‌ها عرضه شده به شکل:

- کلاف که به طور متقاطع و چپ و راست باز شود (A devidage croise).

- روی پایه‌هایی که با آنها در صنایع نساجی به کار می‌رود مثلاً روی لوله‌های کارگاه نخ‌تابی - ماسوره - دوک‌های مخروطی).

۵ - باید توجه داشت که:

الف - منسوجات گازبافت (A point de gaze) به مفهوم شماره ۵۵٫۰۷ منسوجاتی است که تار آن در تمام یا قسمتی از سطح خود مرکب باشد ازنخهای ثابت (‌نخهای راست) و از نخهای متحرک (‌نخهای دورزن) به طوری که نخهای دورزن با نخهای ثابت نصف دور یا یک دور کامل یا چندین دوربزند و در نتیجه حلقه‌ای تشکیل دهد که پود را در خود نگاهدارد.

ب - تور بافت (Tulles) و منسوجات با چشمه‌های گره‌زده (Mailles nouees) (تور Filets) ساده به مفهوم شماره ۵۸٫۰۸ آنهایی است که در تمام‌سطح خود یک سلسله چشمه‌های متحدالشکل منظم و به یک اندازه داشته باشد بدون هیچ گونه نقش و نگار یا پرکردن چشمه‌ها و برای اجرای این‌تعریف روزنه‌های کوچکی که در نقاط تقاطع پیدا می‌شود و مربوط به تشکیل چشمه‌ها می‌باشد به حساب نمی‌آیند.

6 - در قسمت یازدهم مانند اشیاء دوخته و مهیا (Confectionnees) تلقی می‌شود:

الف - اشیاء بریده شده به شکلی غیر از مربع یا مستطیل.

ب - اشیایی که مستقیماً در حین بافت به اتمام رسیده و برای مصرف آماده باشد یا پس از آن که به وسیله یک برش ساده جدا شود و بتوان آنها را بدون‌دوخت یا دستکاری تکمیلی دیگر مورد مصرف قرار داد مانند کهنه ظرف‌شویی - حوله دستشویی - سفره - دستمال گردن به شکل مربع(Foulards) و پتو.

ج - اشیایی که کناره آن به هر طرز لبه‌دوزی (Ourles) یا لوله شده (Roulottes) باشد (به استثنای طاقه‌های منسوجات که کناره آن بدون داشتن‌حاشیه بافت آن به طور ساده متوقف شده باشد) خواه این توقف به وسیله ریشه‌های گره‌زده از نخهای خود پارچه یا از نخهای اضافی به عمل آمده باشد.

د - اشیاء بریده شده به هر شکل که در آن عمل نخ‌کشی انجام شده باشد.

ه - اشیایی که به وسیله دوختن یا چسباندن یا به وسیله دیگری به هم جفت شده باشد (به استثنای قطعاتی از همان پارچه‌ها که انتهای آنها به هم متصل‌شده تا در نتیجه یک قطعه درازتری تشکیل دهد و همچنین دو یا چند قطعه پارچه که با روی هم گذاشتن آنها در تمام سطح با هم جفت شده حتی اگرلابه‌لای آن آوات قرار داده شده باشد).

۷ - جز در مورد مقررات مخالفی که از متن شماره‌های تعرفه مستفاد شود اشیاء دوخته و مهیا به مفهوم یادداشت ۶ مشمول فصول ۵۰ تا ۵۷ یا فصول۵۸ تا ۶۰ نمی‌شود - اشیاء مندرج در فصل ۵۸ یا ۵۹ مشمول فصلهای ۵۰ تا ۵۷ نمی‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۶۸< فصل ۵۱ نسجی‌های ترکیبی و مصنوعی یکسره (Continus) یادداشت:

۱ - در تمام قسمتهای تعرفه و هر جا که عبارت "‌الیاف نسجی ترکیبی و مصنوعی" استعمال شده باشد منظور الیاف یا رشته‌های پولیمرهای آلی‌می‌باشد که به وسایل صنعتی به دست آمده باشد:

الف - به وسیله چندبارسازی (Polymerisation) یا به وسیله تراکم (Condensation) مونومرهای آلی از قبیل پلی‌آمیده - پلی‌استرها -‌پلی‌اورتان‌ها و مشتقات پلی‌وینیلیک.

ب - به وسیله تبدیل شیمیایی پلیمرهای آلی طبیعی (‌سلولوز - کازئین - پروتئین‌ها - نباتات آبی (Algues) و غیره) از قبیل ریون ویسکوز - ریون‌استات - ریون کوپر و آمونیاکال (‌کوپرا Cupra) و الیاف آلژیناتها.

الیاف یا رشته‌هایی که در بند (‌الف) تعریف شده‌است ترکیبی محسوب می‌شود و الیاف یا رشته‌هایی که در بند (ب) تعریف شده‌است مصنوعی تلقی‌می‌گردد.

2 - دسته (cables) الیافهایی که از الیاف نسجی ترکیبی و مصنوعی غیر یکسره (Discontinus) تهیه شده مشمول شماره ۵۱٫۰۱ نبوده و تابع فصل۵۶ می‌باشد.

3 - نخهای موسوم به قطع شده (Rompus) مرکب از الیافی که اکثر آنها به وسیله عبور از یک دستگاه مکانیکی خاص قطع شده‌است (‌فصل ۵۶)‌مانند نخهای یکسره محسوب نمی‌شود.

4 - تک‌نخها (Monofils) از مواد نسجی ترکیبی و مصنوعی که بزرگترین بعد مقطع قائم آن از یک میلیمتر تجاوز ننماید به ترتیب زیر طبقه‌بندی‌می‌شود:

- اگر وزن آن از ۶٫۶ میلیگرم در هر متر کمتر باشد (۶۰ دنیه) مشمول شماره ۵۱٫۰۱ و در غیر این صورت مشمول شماره ۵۱٫۰۲ خواهد بود.

تک‌نخهایی که بزرگترین مقطع قائم آن از یک میلیمتر زیادتر باشد مربوط به فصل۳۹ می‌شود.

باریکه‌ها (Lames) و اشکال همانند (‌کاه مصنوعی) از مواد نسجی ترکیبی و مصنوعی در صورتی که پهنای آنها از۵ میلیمتر تجاوز نکند مشمول‌شماره ۵۱٫۰۲ و در غیر این صورت مشمول فصل ۳۹ خواهد بود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۷۱ الی ۱۷۳< فصل ۵۳ پشم - مو (Polis) موی یال و دم یادداشت:

عبارت موهای نرم (Poils fins) شامل موی آلپاکا و لاما و ویگونی و یاک و شتر و بز موهر و بز تبت و بز کشمیر و امثال آنها (‌به استثنای بزهای‌معمولی( و خرگوش (‌و همچنین خرگوش آنگورا) و خرگوش صحرایی و سگ آبی و راگوندن (Ragondin) و موش مشکین (Rats musque)می‌گردد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۷۳ الی ۱۷۵< فصل ۵۶ نسجی‌های ترکیبی و مصنوعی غیر یکسره (Dicscontinus) یادداشت:

جمله "‌دسته الیاف (cables) برای غیریکسره‌ها از الیاف نسجی ترکیبی و مصنوعی " به مفهوم ۵۶٫۰۲ عبارت است از دسته الیاف متشکل از یک‌دسته الیاف یکسره متوازی به درازای یکسان و مساوی با درازای دسته الیاف که واجد شرایط ذیل باشد:

الف - درازای دسته الیاف بیش از دو متر باشد.

ب - تابیدگی دسته الیاف کمتر از پنج دور در متر باشد.

ج - وزن هر یک از رشته‌ها کمتر از ۶٫۶ میلی‌گرم در متر (۶۰ دنیه) باشد.

د - فقط در مورد نسجی‌های ترکیبی دسته الیاف باید کشیده شده باشد (Etires) به طوری که نتوانند بیش از صد درصد طول خود دراز شوند.

ه - وزن دسته الیاف.

- برای نسجی‌های مصنوعی بیش از ۰٫۵ گرم در تر (۴۵۰۰ دنیه) - برای نسجی‌های ترکیبی بیش از ۱٫۶۶ گرم در تر (۱۵۰۰ دنیه) دسته الیافی که طول آن ۲ متر یا کمتر باشد مشمول شماره ۵۶٫۰۱ می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۷۷ الی ۱۷۹< فصل ۵۸ فرش (Tapis) و مصنوعات فرشبافی (Tapisseries) - مخمل - پلوش منسوجات حوله بافت (Boucles) و منسوجات شنیل (Chenille)روبان‌ها (Rubanerie) - علاقه‌بندی - توربافت (Tulles) - منسوجات دارای چشمه‌های گره‌زده (Tissus a mailles nouees) ( تور Filet)- توری (Dentelles) و گیپور - قلابدوزی یادداشت ۱ - منسوجات اندوده یا آغشته - منسوجات لاستیک‌دار - علاقه‌بندی لاستیک‌دار - تسمه‌های نقلیه یا نقاله و سایر اشیاء مذکور در فصل ۵۹ مشمول‌این فصل نمی‌شود اما قلابدوزیهای روی مواد نسجی مشمول شماره ۵۸٫۱۰ می‌باشد.

۲ - فرش به مفهوم شماره‌های ۵۸٫۰۱ و ۵۸٫۰۲ فرشهای زیرپایی است همچنین فرشهایی است که دارای همان اوصاف بوده ولی به منظور مصرف غیراز گستردن روی زمین ساخته شده باشد.

فرشهای نمدی که مربوط به فصل ۵۹ می‌باشد این دو شماره نمی‌شود.

۳ - روبان‌های به مفهوم شماره ۵۸٫۰۵ عبارت است از:

الف - منسوجات دارای تار و پود تار و پود (‌و همچنین مخمل) به صورت نوار که عرض آن از سی سانتیمتر تجاوز نکند و دارای کناره‌های (Lisieres)واقعی باشد و نیز نوارهایی که عرض آن از سی سانتیمتر تجاوز نکند و از بریدن منسوجات به دست آمده باشد و دارای کناره ساختگی باشد که بافته‌شده و یا چسبانیده شده یا به طریق دیگری به دست آمده باشد.

ب - منسوجات دارای تار و پود که به شکل لوله بافته شده و پهنای آن در حالت پهن (Aplati) از سی سانتیمتر تجاوز نکند.

ج - اریب‌های (Biais) کناره تا شده که پهنای آن در حال باز شده از سی سانتیمتر تجاوز ننماید.

روبانهای دارای ریشه به دست آمده در حین بافت جزء شماره ۵۸٫۰۷ طبقه‌بندی می‌شود.

4 - تورها به صورت گسترده (En nappes) یا به صورت توپ (En pieces) که به وسیله ریسمان و طناب ساخته شده جزء شماره ۵۸٫۰۸ نبوده‌و مشمول ۵۹٫۰۹ می‌باشد.

د - عبارت "‌قلابدوزی" مذکور در شماره ۵۸٫۱۰ شامل الصاق پولک یا مروارید یا نقشهای (Motifs) تزیینی از نسجی‌ها یا مواد دیگر به وسیله دوخت‌می‌باشد و همچنین کارهایی که با نخهای قلابدوز فلزی یا با الیاف شیشه انجام شده باشد کارهای سوزن‌دوزی از شماره ۵۸٫۱۰ خارج است (‌شماره۵۸٫۰۳) ۶ - اشیاء (‌از قبیل نوار - توری و غیره) ساخته شده با نخهای فلزی که برای پوشاک و مبل و مصارف همانند به کار می‌رود مربوط به همین فصل‌می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۸۳< فصل ۵۹ اوات و نمد - طناب (Cordages) و اشیاء طناب‌سازی - منسوجات مخصوص - منسوجات آغشته یا اندوده - اشیاء فنی از مواد نسجی یادداشت ۱ - از کلمه منسوجات که در این فصل ذکر می‌شود (‌به استثنای شماره ۵۹٫۰۳) مقصود منسوجات فصلهای ۵۰ تا ۵۷ و منسوجات شماره ۵۸٫۰۴ و۵۸٫۰۵ - بافته‌ها (Tresses) و اشیاء علاقه‌بندی و اشیاء زینتی همانند به صورت توپ (En pieces) شماره ۵۸٫۰۷ - تور بافت و منسوجات‌دارای چشمه‌های گره‌زده شماره‌های ۵۸٫۰۸ و ۵۸٫۰۹ و توریهای (دانتل) شماره ۵۸٫۰۹ و پارچه‌های کشباف شماره ۶۰٫۰۱ می‌باشد.

۲ - شماره‌های ۵۹٫۰۸ و ۵۹٫۱۲ شامل منسوجاتی که آغشته بودن یا اندوده بودن در آن نمایان نیست نمی‌باشد - برای اجرای این مقررات تغییر رنگ‌ناشی از آغشتگی یا اندودگی در نظر گرفته نمی‌شود - شماره ۵۹٫۱۲ شامل منسوجات نقاشی شده (‌جز پارچه‌های نقاشی شده برای دکور تئاتر یا پرده‌کارگاه (Fonds dateliers) یا مصارف همانند) و منسوجات پوشیده شده از پرز منسوجات (Tontisses) و گرد چوب‌پنبه یا سایر محصولات‌همانند که به وسیله آن نقشه‌هایی در روی پارچه تشکیل می‌شود و منسوجاتی که برای پرداخت به آنها آهار از مواد نشاسته‌ای یا سایر مواد همانند زده‌شده باشد نیز نمی‌باشد.

۳ - به مفهوم شماره ۵۹٫۱۱ منسوجات کائوچودار عبارت است از:

الف - منسوجات آغشته - اندوده - پوشانده - یا طبقه‌طبقه شده (Stratifies) با کائوچو.

- که وزن آن در هر متر مربع مساوی با ۱۵۰۰ گرم یا کمتر باشد.

- که وزن آن در هر متر مربع بیش از ۱۵۰۰ گرم بوده و بر حسب وزن بیش از ۵۰ درصد مواد نسجی داشته باشد.

ب - نطع (Nappes) از نخهای نسجی متوازی شده و ملصق شده به هم به وسیله کائوچو.

ج - ورق - صفحه یا نوار - از کائوچو اسفنجی یا متخلخل ترکیب شده با پارچه غیر از آنهایی که طبق آخرین بند یادداشت ۲ فصل ۴۰ مشمول همان‌فصل می‌شود.

۴ - مشمول شماره ۵۹٫۱۶ نمی‌شود:

الف - تسمه از مواد نسجی که کمتر از ۳ میلیمتر ضخامت داشته باشد به طور توپ یا بریده شده به درازا.

ب - تسمه از منسوجات آغشته - اندوده - پوشانده - یا طبقه‌طبقه شده یا کائوچو و همچنین تسمیه‌هایی که با نخ یا ریسمانهای نسجی آغشته یااندوده با کائوچو ساخته شده باشد (‌شماره ۴۰٫۱۰) ۵ - شماره ۵۹٫۱۷ محصولات زیر را مشمول شماره‌های دیگر قسمت یازدهم نشود شامل می‌گردد:

الف - فقط محصولات نسجی که ذیلاً مذکور است (‌به استثنای آنهایی که جنبه محصولات شماره‌های ۵۹٫۱۴ تا ۵۹٫۱۶ را دارد):

- منسوجات و نمود یا منسوجات دارای آستر نمدی - ترکیب شده با یک یا چند قشر کائوچو یا چرم یا سایر مواد از نوعی که معمولاً برای ساختن لوازم‌حلاجی به کار می‌رود و محصولات همانند برای سایر مصارف فنی.

- گاز و پارچه برای الک.

- پارچه‌های صافی (Etreindelles) و منسوجات ضخیم از نوعی که معمولاً برای منگنه‌های روغن‌کشی یا برای مصارف فنی مشابه به کار می‌روند وهمچنین آنهایی که از موی انسان باشد.

- منسوجات نمدی یا غیر نمدی حتی آغشته یا اندوده از نوعی که معمولاً در ماشینهای کاغذسازی یا برای سایر مصارف فنی به کار می‌رود - به شکل‌لوله یا سر و ته متصل (Sans fin) دارای تار یا پود متعدد (‌یا با تار و پود ساده یا متعدد) یا تخت بافته (Tisses a plat) دارای تار یا پود متعدد (‌یا باتار و پود متعدد).

- منسوجات مسلح با فلز از نوعی که معمولاً برای مصارف فنی به کار می‌رود.

- منسوجاتی که با نخهای نساجی فلزدار شماره ۵۲٫۰۱ ساخته شده‌است از نوعی که معمولاً برای کاغذسازی یا سایر مصارف فنی به کار می‌رود.

- ریسمانهای چرب‌کننده و روان‌کننده (Cordons lubrifiants) و بافته‌ها و طناب و سایر محصولات نسجی همانند برای مصارف صنعتی - آغشته‌یا اندوده یا مسلح یا غیر مسلح.

ب - اشیاء نسجی برای مصارف فنی (‌غیر از اشیاء شماره‌های ۵۹٫۱۴ تا ۵۹٫۱۶) و مخصوصاً صفحات (Disques) برای صیقلی کردن - بست(Joints) گرده (Rondelles) و سایر اجزاء یا قطعات ماشینها یا دستگاهها.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۸۶ الی ۱۸۸< فصل ۶۰ کشباف (Bonneterie) یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - توریهای (Dentelles) بافته شده با قلاب (‌شماره 58.09) ب - اشیاء کشباف فصل ۵۹ ج - کرست - کمربند - پستان‌بند و کرست سرهم (Gaines) - پستان‌بند - بند شلوار - بند جوراب زنانه - و مردانه و اشیاء همانند (‌شماره ۶۱٫۰۹).

د - اشیاء مستعمل (‌شماره ۶۳٫۰۱) ه - وسایل ارتوپدی (Appareils d orthopedie) از قبیل فتق‌بند - کمربندهای طبی جراحی و غیره (‌شماره ۹۰٫۱۹) ۲ - در شماره‌های ۶۰٫۰۲ تا ۶۰٫۰۵ (‌نه در فصلهای ۶۲ و ۶۲) نه فقط اشیاء کشباف (تمام شده یا نشده - کامل یا غیر کامل) بافته شده به شکل معین‌طبقه‌بندی می‌شود بلکه اشیاء دوخته و مهیای ساخته شده از پارچه‌های کشباف (‌و همچنین اجزاء این اشیاء) نیز طبقه‌بندی می‌گردد - همین قاعده‌نسبت به اشیاء منظور در شماره ۶۰٫۰۶ نیز جاری است.

۳ - اشیاء کشباف که دارای نوار یا بند لاستیک‌دار برای بستن باشد اشیاء کشباف لاستیک‌دار به مفهوم شماره ۶۰٫۰۶ تلقی نمی‌شود.

۴ - این فصل شامل اشیایی است که با نخهای فلزی به دست آمده و از نوع آنهایی باشد که برای پوشاک و مبل و مصارف همانند به کار می‌رود.

۵ - در این فصل مقصود از:

الف - پارچه و اشیاء کشباف لاستیک‌دار محصولات کشبافی است که از مواد نسجی با اختلاط نخهای کائوچویی تشکیل یافته باشد.

ب - پارچه و اشیاء کشباف کائوچوزده محصولات کشبافی است که با کائوچو آغشته یا اندوده یا با کائوچو پوشانده شده و یا با نخهای نسجی آغشته یااندوده با کائوچو ساخته شده باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۸۹< فصل ۶۱ لباس و متفرعات لباس از منسوجات یادداشت ۱ - این فصل فقط شامل اشیاء دوخته و مهیا از منسوجات یا از نمد یا از منسوجات نبافته می‌باشد به استثنای اشیاء کشباف (Bonneterie) غیر از آن‌چه در شماره 61.09 گفته شده‌است.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - اشیاء مستعمل شماره ۶۳٫۰۱ ب - وسایل ارتوپدی (Appraeils dorthopedie) مانند فتق‌بند و کمربندهای طبی جراحی و غیره (‌شماره ۹۰٫۱۹) ۳ - برای تفسیر شماره‌های ۶۱٫۰۱ تا ۶۱٫۰۴ مراتب زیر باید در نظر گرفته شود:

الف - اشیایی که مشخص نباشد که لباس مردانه یا پسرانه یا زنانه یا دخترانه‌است باید جزء لباس زنانه و دخترانه طبقه‌بندی شود (‌شماره‌های ۶۱٫۰۲ تا۶۱٫۰۴ بر حسب مورد ب - مقصود از لباس بچگانه لباسی است که برای کودکان خردسال اعم از پسر یا دختر باشد نه لباسهایی که بتوان تشخیص داد منحصراً برای دختربچه‌یا پسربچه می‌باشد - بستر و قنداق نیز لباس بچگانه محسوب می‌شود.

4 - اشیاء شماره ۶۱٫۰۶ از نوع فولاد (Foulards) به شکل مربع یا تقریباً مربع که هیچ طرف آن از ۶۰ سانتیمتر تجاوز نکند به پوشت‌های شماره۶۱٫۰۵ تنظیر می‌شود - دستمال و پوشتهایی که در ازای یکطرف آن بیش از ۶۰ سانتیمتر باشد جزء شماره ۶۱٫۰۶ محسوب می‌شود.

۵ - شماره‌های این فصل شامل اشیاء ناقص یا ناتمام و همچنین قطعات کشباف دارای شکل مشخص برای تهیه اشیاء شماره ۶۱٫۰۹ و نیز قطعات هرمنسوج دیگر که روی الگو برای تهیه اشیاء مربوط به این فصل بریده شده باشد هم می‌گردد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۹۱< فصل ۶۲ سایر اشیاء دوخته و مهیا (Confectionnes) از منسوجات یادداشت ۱ - این فصل فقط شامل اشیاء دوخته و مهیا از منسوج غیر کشباف می‌باشد.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - اشیاء مندرج در فصلهای ۵۸ و ۵۹ و ۶۱ ب - اشیاء مستعمل شماره ۶۳٫۰۱ >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۹۲ الی ۱۹۳< قسمت دوازدهم کفش - کلاه - چتربارانی و آفتابی - پر آماده و اشیاء ساخته شده از پر - گلهای مصنوعی - اشیاء ساخته شده از موی انسان - بادبزن فصل ۶۴ کفش و گتر و اشیاء همانند - اجزاء این اشیاء یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - کفش از بونتری (‌شماره ۶۰٫۰۳ یا از سایر منسوجات (‌شماره ۶۲٫۰۵) بدون تخت بیرونی (Semelles rapportees).

ب - کفشهای مستعمل شماره ۶۳٫۰۱ ج - اشیاء ساخته شده از پنبه کوهی (Amiante) (شماره 68.13) د - کفش و وسایل ارتوپدی و اجزاء آنها (‌شماره ۹۰٫۱۹) ه - کفش‌هایی که جنبه بازیچه دارد و اشیاء مرکب متشکل از کفش و اسباب سرسره (Patins) روی یخ یا چرخدار (‌فصل 97) 2 - میخهای چوبی - نعل و نعلچه و مانند برای حفظ کفش (Protecteurs) - منگنه - پرچ - قلاب - چنگک - سگک - یراق - منگوله - بند کفش‌و سایر اشیاء تزیینی و علاقه‌بندی که تابع رژیم مخصوص به خود هستند اجزاء کفش به مفهوم شماره‌های ۶۴٫۰۵ و ۶۴٫۰۶ تلقی نمی‌شود و همچنین‌دگمه کفش (‌شماره ۹۸٫۰۱) ۳ - برای اجرای شماره ۶۴٫۰۱ منسوجات یا سایر تکیه‌گاههای نسجی که دارای یک قشر ظاهری کائوچو یا مواد پلاستیک مصنوعی باشد مانند کائوچویا ماده پلاستیکی مصنوعی تلقی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۹۵< فصل ۶۵ کلاه (Coiffures) و اجزاء کلاه یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - کلاه مستعمل شماره ۶۳٫۰۱ ب - موبند و تور سر از موی انسان (‌شماره ۶۷٫۰۴) ج - کلاه از پنبه کوهی (‌شماره ۶۸٫۱۳) د - اشیاء کلاهدوزی که جنبه بازیچه داشته باشد از قبیل کلاه عروسک و لوازم جشن و تفریح (Cotillon) فصل 97 2 - شماره ۶۵٫۰۲ شامل کلاههای نیمه‌ساخته (Cloches ou formcs) که به وسیله دوختن تهیه شده‌است نمی‌شود به استثنای آنهایی که با جفت‌و جور کردن نوارها (‌بافته یا منسوخ یا تهیه شده به وسایل دیگر) که فقط با دوخت مارپیچی به دست آمده باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۹۶ الی ۱۹۷< فصل ۶۶ چتر بارانی - چتر آفتابی - عصا - شلاق - تعلیمی - اجزاء آنها یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - عصای اندازه‌گیر و همانند (‌شماره ۹۰٫۱۶) ب - عصای تفنگی - عصای شمشیری - عصای گرزی (Cannes plombees) و همانند (‌فصل 93) ج - اشیاء فصل ۹۷ به ویژه چترهای بارانی و آفتابی که به طور وضوح مختص سرگرمی کودکان باشد و چوگان گلف و چوگان هوکی و عصای‌اسکی‌بازان.

۲ - لوازم از مواد نسجی و غلاف و جلد و روپوش و منگوله و شرابه و همانند از هر جنس برای اشیاء مذکور در شماره‌های ۶۶٫۰۱ و ۶۶٫۰۲ مشمول‌شماره ۶۶٫۰۳ نمی‌باشد - این لوازم جداگانه طبقه‌بندی می‌شود حتی اگر با اشیایی که به آن اختصاص دارد عرضه شود به شرط این که روی این اشیاءسوار نشده باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۱۹۸< فصل ۶۷ پروکرک (Duvet) آماده و اشیاء ساخته شده از پر یا از کرک - گلهای مصنوعی اشیاء ساخته شده از موی انسان - بادبزن یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - پارچه صافی (Etreindelles) ساخته شده از موی انسان (‌شماره 59.17) ب - زینتهای گل و بوته از توری یا از قلابدوزی یا از منسوجات دیگر (‌قسمت یازدهم) ج - کفش (‌فصل ۶۴) د - کلاه (‌فصل ۶۵) ه - چوب پر (Plumeaux) جار و نرمه از پر (‌شماره ۹۶٫۰۴) - پودرزن Houppes et houppettes-) ساخته شده از کرک (‌شماره ۹۶٫۰۵) والک ساخته شده از موی انسان (شماره ۹۶٫۰۶) و - اشیایی که جنبه بازیچه‌ها یا ادوات ورزش داشته باشد - اشیاء مخصوص رقص (Cotillon) و اشیاء برای درخت و جشن نوئل (‌به خصوص‌درختهای مصنوعی نوئل) (‌فصل ۹۷) ۲ - مشمول شماره ۶۷٫۰۱) نمی‌شود:

الف - اشیایی که پریا کرک در آن برای پرکردن مصرف شده باشد مخصوصاً اشیاء مربوط به رختخواب (‌شماره ۹۴٫۰۴) ب - پوشاک و متفرعات پوشاک که در آن پروکرک فقط به عنوان ملحقات (Garnitures) ساده یا برای پر کردن آن مصرف شده باشد.

ج - گل و برگ و اجزاء آن و اشیاء ساخته شده شماره ۶۷٫۰۲ د - بادبزن شماره ۶۷٫۰۵ ۳ - مشمول شماره ۶۷٫۰۲ نمی‌شود:

الف - همین نوع اشیاء از شیشه (‌فصل ۷۰) ب - تقلید گل و برگ یا میوه از مواد سرامیکی یا از سنگ یا از فلز یا از چوب و غیره که به صورت یکپارچه (Dune seule piece) به وسیله‌قالب‌گیری یا آهنگری یا قلم‌زنی یا منگنه‌کاری (Estampage) یا به هر طریق دیگری به دست آمده باشد و یا این که از چند قسمت جفت و جور شده(‌جز به وسیله بند زدن (Ligature) یا چسباندن یا با عملیات همانند) متشکل شده باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۰۰< قسمت سیزدهم مصنوعات از سنگ - از گچ - از سیمان - از پنبه کوهی - از میکا و از مواد همانند - محصولات سرامیکی - شیشه و مصنوعات از شیشه فصل ۶۸ مصنوعات از سنگ - از گچ - از سیمان - از پنبه کوهی - از میکا و از مواد همانند یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - اشیاء فصل ۲۵ ب - کاغذ و مقوای قشرزده (Couches) یا اندوده یا آغشته شماره ۴۸٫۰۷ (‌از قبیل آنهایی که از گرد میکا یا از گرافیت پوشانده شده و کاغذ و مقوای‌اندوده با قیر یا آسفالت) ج - منسوجات اندوده یا آغشته فصل ۵۹ (‌از قبیل آنهایی که از گرد میکا یا از قیر یا از آسفالت پوشانده شده باشد.) د - اشیاء فصل ۷۱ ه - ابزار و اجزاء ابزار فصل۸۲ و - سنگ چاپ شماره ۸۴٫۳۴ ز - مقره و عایقهای دیگر برای برق (‌شماره‌های ۸۵٫۲۵ و ۸۵٫۲۶) ح - سنگ چرخ (Petites meules) برای چرخ دندانسازی (‌شماره 90.17) ط - اشیاء فصل ۹۱ ساعت‌سازی به ویژه قفسه و اتاقک برای ساعت‌های دیواری و برای دستگاههای ساعت‌سازی.

ی - اشیاء شماره ۹۵٫۰۷ ک - بازیچه و اسباب بازی و ادوات ورزش (‌فصل ۹۷) ل - دگمه (‌شماره ۹۸٫۰۱) - مداد برای لوح سنگ (‌شماره ۹۸٫۰۵) سنگ لوح - تابلوهای لوح سنگی برای نوشتن و نقاشی (‌شماره ۹۸٫۰۶) م - اشیاء هنری و کلکسیون و عتیقه (‌فصل ۹۹) ۲ - به مفهوم شماره ۶۸٫۰۲ عنوان "‌سنگ‌تراش یا ساختمان) نه فقط شامل سنگهایی است که معمولاً برای این مصرف به کار می‌رود بلکه شامل تمام‌سنگهای طبیعی می‌باشد که به همان نحو کار شده باشد به استثنای سنگ لوح.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۰۳ الی ۲۰۶< فصل ۶۹ محصولات سرامیکی یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود مگر محصولات سرامیکی پخته که قبل از پخت به شکل معین درآمده یا فاسونه شده باشد.

شماره‌های ۶۹٫۰۴ تا ۶۹٫۱۴ منحصراً ناظر به محصولات غیر از عایق گرما یا نسوز می‌باشد.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - اشیاء فصل ۷۱ به ویژه آنهایی که مشمول تعریف جواهرات فانتزی باشد.

ب - سرمایه‌های شماره ۸۱٫۰۴.

ج - مقره و قطعات عایق برق شماره ۸۵٫۲۵ و ۸۵٫۲۶.

د - دندان مصنوعی از مواد سرامیکی (‌شماره ۹۰٫۱۹) ه - اشیاء فصل ۹۱ (‌ساعت‌سازی) مخصوصاً قفسه و اتاقک ساعتهای دیواری و دستگاههای ساعت‌سازی.

و - بازیچه و اسباب بازی و ادوات ورزش (‌فصل ۹۷) ز - دگمه و پیپ و سایر اشیاء فصل ۹۸.

ح - اشیاء هنری و کلکسیون و عتیقه (‌فصل ۹۹).

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۰۷ الی ۲۰۹< فصل ۷۰ شیشه و مصنوعات شیشه‌ای یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - ترکیبات قابل تبدیل به شیشه (‌شماره ۳۲٫۰۸) ب - اشیاء فصل ۷۱ (‌جواهرات فانتزی و غیره).

ج - مقره و قطعات عایق برق شماره‌های ۸۵٫۲۵ و ۸۵٫۲۶.

د - عناصر بصری که با اصول اپتیک عمل آمده باشد - سرنگ برای تزریق - چشم مصنوعی - و همچنین گرماسنج - هواسنج - غلظت‌سنج(Areometres) ثقل‌سنج (Densimetres) و سایر اشیاء یا آلات مشمول فصل ۹۷.

ه - بازیچه و اسباب و لوازم برای درخت نوئل و همچنین سایر اشیاء مشمول فصل ۹۷ به استثنای چشمهای بدون مکانیسم برای عروسک و برای سایراشیاء فصل ۹۷.

و - دگمه - عطرپاش سوار شده (Vaporisateurs) - ظروف عایق سوار شده و سایر اشیاء مشمول فصل ۹۸ 2 - برای اجرای شماره ۷۰٫۰۷ باید در نظر گرفت که عبارت شیشه ریخته (Coule) یا تخت شده (Lamine) و شیشه جام (‌صاف یا صیقلی شده یانشده) - بریده شده به اشکال غیر از مربع یا مستطیل یا خم شده یا به نحو دیگری کار شده (‌پخ‌دار (Biseautes) - کنده (Graves) و غیره) ناظر به‌اشیایی است که از این شیشه‌ها به دست آمده باشد به شرط این که این اشیاء رویه‌دار (Doubles) یا قاب شده نباشد و با ماده دیگری هم غیر از شیشه‌جور نشده باشد.

۳ - به مفهوم این تعرفه (‌نومانکلاتور) سیلیس ذوب شده و کوارتز ذوب شده مانند شیشه تلقی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۱۰ الی ۲۱۴< قسمت چهاردهم مروارید اصل - سنگهای گرانبها (‌جواهر) و همانند - فلزات گرانبها - فلزات دارای روکش (Plaques) یا رویه (Doubles) از فلزات گرانبها و اشیاءساخته شده از این مواد - جواهرات فانتزی - مسکوکات فصل ۷۱ مروارید اصل - سنگهای گرانبها (‌جواهر) و همانند - فلزات گرانبها - فلزات دارای روکش یا رویه از فلزات گرانبها و اشیاء ساخته شده از این مواد -‌جواهرات فانتزی یادداشت ۱ - با حفظ اجرای یادداشت ۱ - الف قسمت ششم و استثناهایی که در زیر پیش‌بینی شده‌است مشمول این فصل می‌شود هر شیء که تمام یا قسمتی‌از آن مرکب باشد:

الف - از مروارید اصل یا سنگهای گرانبها (‌جواهر) یا از سنگهای ترکیبی یا دوباره ساخته (Reconstituees) ب - از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش (Plaques) یا رویه (Doubles) از فلزات گرانبها.

۲ - الف - شماره‌های ۷۱٫۱۲ و ۷۱٫۱۳ و ۷۱٫۱۴ شامل اشیایی نمی‌شود که در آنها فلزات گرانبها یا قسمتهای دارای روکش از فلزات گرانبهای آن شیءجنبه لوازم ساده یا متفرعات ناچیز داشته باشد (‌از قبیل حروف اول اسم - شعار و طغراء - حلقه دوره دسته - لبه و غیره) ب - فقط اشیایی مشمول شماره ۷۱٫۱۵ می‌شود که دارای فلزات قیمتی یا فلزات دارای روکش یا رویه از فلزات گرانبها (‌جز به صورت ملحقات و لوازم‌ساده و ناچیز) نباشد.

۳ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - ملقمه‌های فلزات گرانبها و فلزات گرانبها به حالت کولوئیدال (‌شماره ۲۸٫۴۹) ب - مفتول‌های استریل برای بخیه جراحی - محصولات برای پرکردن دندان و سایر اشیاء فصل ۳۰ ج - اشیاء مربوط به فصل ۳۲ (‌مثلاً جلاهای مایع (Lustres liquids).

د - مصنوعات کیف‌سازی و غلاف‌سازی یا لوازم سفر مشمول شماره ۴۲٫۰۲ و اشیاء شماره‌های ۴۳٫۰۳.

ه - اشیاء شماره‌های ۴۳٫۰۳ و ۴۳٫۰۴.

و - محصولات مربوط به قسمت یازدهم (‌مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از این مواد).

ز - اشیاء مربوط به فصل۶۴ (‌کفش) و ۶۵ (‌کلاه) ح - چتر و عصا و سایر اشیاء مربوط به فصل ۶۶ ط - بادبزن و سپرک دستی (Ecrans a main) (شماره 67.05) ی - مسکوکات (‌فصل ۷۲ یا ۹۹) ک - اشیاء دارای براده یا گرد سنگهای گرانبها یا گرد سنگهای ترکیبی که اشیاء ساینده شماره‌های ۶۸٫۰۴ تا ۶۸٫۰۸ یا ابزار فصل ۸۲ را تشکیل می‌دهد -‌ابزار یا اشیاء فصل ۸۲ که قسمت عامل آن عبارت باشد از سنگهای گرانبها یا از سنگهای ترکیبی یا از سنگهای دوباره‌ساخته که روی یک پایه یا تکیه‌گاه ازفلز معمولی سوار شده باشد - ماشین و دستگاهها و لوازم الکتریکی و اجزاء و قطعات مجزای آنها که مربوط به قسمت شانزدهم می‌باشد - ولیکن‌اجزاء و قطعات مجزا و اشیایی که تماماً از سنگهای گرانبها یا سنگهای ترکیبی یا سنگهای دوباره ساخته تهیه شده باشد مشمول همین فصل خواهد بود.

ل - اشیایی که مشمول فصول ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ می‌شود (‌آلات علمی و ساعت‌سازی و آلات موسیقی) م - اسلحه و اجزای آن (‌فصل ۹۳) ن - اشیاء مذکور در یادداشت ۲ فصل ۹۷.

س - اشیاء فصل ۹۸ غیر از آن چه مشمول شماره‌های ۹۸٫۰۱ و ۹۸٫۱۲ می‌باشد.

ع - محصولات اصلی صنعت حجاری و مجسمه‌سازی (‌شماره ۹۹٫۰۳) - اشیاء کلکسیون (‌شماره ۹۹٫۰۵) و اشیاء عتیقه که بیش از یکصد سال عمرداشته باشد (‌شماره ۹۹٫۰۶) - و لیکن مروارید اصل و سنگهای گرانبها مشمول همین فصل می‌باشد.

4 - الف - مرواریدهای تربیت شده (Perles ed culture) در ردیف مرواریدهای اصل طبقه‌بندی می‌شود.

ب - فلزات گرانبها عبارت است از سیم - زر - پلاتین و فلزاتی که از معدن پلاتین به دست می‌آید.

ج - منظور از فلزات معدن پلاتین - ایریدیوم - اوسمیوم - پالادیوم - رودیوم - و وروتنیوم می‌باشد.

۵ - برای اجرای این فصل آلیاژهای فلزات گرانبها (‌به انضمام مخلوطهای تفته Frittes) فقط آلیاژهایی است که دارای یک یا چند فلز گرانبها باشد به‌شرط این که وزن فلز گرانبها یا وزن یکی از فلزات گرانبها دست کم برابر با ۲ درصد وزن آن آلیاژ باشد - طریق طبقه‌بندی آلیاژهای فلزات گرانبها به شرح‌زیر است:

الف - هر آلیاژی که بر حسب وزن دارای ۲ درصد یا بیشتر پلاتین باشد آلیاژ پلاتین تلقی می‌شود.

ب - هر آلیاژی که بر حسب وزن دارای ۲ درصد یا بیشتر زر باشد ولی بدون پلاتین و یا کمتر از ۲ درصد پلاتین داشته باشد مانند آلیاژ زر تلقی می‌شود.

ج - آلیاژهای دیگر مربوط به این فصل آلیاژ نقره تلقی می‌شود.

برای اجرای این یادداشت فلزات معدن پلاتین فلز واحد تلقی و به پلاتین تنظیر می‌شود.

۶ - جز در مواردی که مقررات مخالفی وجود داشته باشد هر اشاره که در تعرفه به یک فلز گرانبها یا به فلزات گرانبها شده باشد شامل آلیاژهای فلزات‌مذکور به ترتیبی که در یادداشت ۵ گفته شده نیز خواهد بود - عبارت فلزات گرانبها شامل اشیایی که در یادداشت ۷ تعریف شده‌است و همچنین فلزات‌معمولی یا مواد غیر فلزی که با پلاتین یا با زر یا با نقره اندوده شده (‌مطلا - مفضض) نمی‌باشد.

7 - منظور از دارای روکش (Plaques) یا دارای رویه (Doubles) از فلزات گرانبها اشیایی است که شامل یک تکیه‌گاه فلزی باشد که یک یا چندروی آن به وسیله جوشکاری یا تخت کردن با حرارت یا هر طریقه مکانیکی دیگر از فلزات گرانبها پوشانده شده باشد.

اشیاء ساخته شده از فلزات معمولی که روی آن فلزات گرانبها نشانده شده باشد دارای روکش و یا رویه تلقی می‌شود.

8 - زیور آلات (Articles de bijuterie) به مفهوم شماره ۷۱٫۱۲ عبارت است از:

الف - اشیاء کوچک برای زیور از قبیل انگشتر - دستبند - گردن‌بند - سنجاق سینه (Broches) - گوشواره - زنجیر ساعت - مدیر و آویزه(Breloques) - آویزه گردن (Pendentifs) سنجاق کراوات - دگمه سر دست و مدال یا علامات مذهبی یا غیر آن و غیره.

ب - اشیاء برای مصرف شخصی که شخص با خود همراه دارد و همچنین اشیایی که در جیب یا کیف دستی گذاشته می‌شود مانند قوطی سیگار وسیگارت - انفیه‌دان - قوطی جای آب نبات و نقل - قوطی پودر - کیف زره‌بافت - تسبیح و غیره.

جواهر آلات (Articles de joaillerie) به مفهوم شماره مذکور عبارت است از جواهر آلات ساخته شده از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یارویه از فلزات گرانبها مرصع به مروارید اصل یا بدل یا به سنگهای گرانبها یا به سنگهای بدلی یا به سنگهای ترکیبی یا دوباره ساخته یا دارای قسمتهای ازصدف یا از عاج یا از کهربای طبیعی یا از کهربای دوباره ساخته یا از شبه (‌کهربای سیاه) یا از مرجان.

۹ - اشیاء زرگری به مفهوم شماره ۷۱٫۱۳ عبارت است از اشیایی از قبیل سرویس غذا - لوازم آرایش - لوازم دفتر - لوازم تدخین - اشیاء تزیینات داخل‌خانه - اشیاء برای انجام مراسم مذهبی.

۱۰ - جواهرات فانتزی به مفهوم شماره ۷۱٫۱۶ عبارت است از اشیایی نظیر آن چه که در یادداشت ۸ - الف تعریف شده (‌به استثناء دگمه سردست وسایر دگمه‌های شماره ۹۸٫۰۱ و شانه برای بستن و نگاهداشتن زلف و گیره زلف (Barrettes) و همانند شماره ۹۸٫۱۲) که مروارید اصل و سنگهای‌گرانبها یا سنگهای ترکیبی یا سنگهای دوباره ساخته یا فلزات گرانبها یا فلزات دارای روکش یا رویه از فلزات گرانبها در آن به کار نرفته باشد (مگر آن که ازمتفرعات و لوازم بی‌اهمیت آنها باشد) و متشکل باشد از:

الف - تمام یا قسمتی از فلزات معمولی ولو مطلا یا مفضض یا با پلاتین آب داده شده باشد.

ب - از هر ماده دیگری به شرط این که حداقل متضمن دو ماده مختلف باشد (‌مثلاً چوب و شیشه - استخوان و کهربا - صدف و مواد پلاستیک‌مصنوعی) - و در این مورد لوازم متعارفی متصل کردن اشیاء به هم (‌از قبیل نخ تسبیح و گردن‌بند و همانند) در نظر گرفته نمی‌شود.

۱۱ - قاب و قوطی و جعبه و ظرفهای همانند مربوط به اشیاء مذکور در این فصل که معمولاً به آن فروخته می‌شود اگر با هم عرضه شود تابع تعرفه‌بندی‌همان شیء می‌باشد ولی اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۲۰ الی ۲۲۲< فصل ۷۲ مسکوکات یادداشت این فصل شامل مسکوکاتی که جنبه اشیاء کلکسیون را دارد نمی‌شود (‌شماره ۹۹٫۰۵) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۲۳< قسمت پانزدهم فلزات معمولی و مصنوعات آنها یادداشت ۱ - مشمول این قسمت نمی‌شود:

الف - رنگها و مرکبهای تهیه شده از گرد یا از خرد و ریزهای (Paillettes) فلزی و همچنین ورقه‌های مخصوص علامت‌گذاری با داغ (‌شماره ۳۲٫۰۸ تا۳۲٫۱۰ و ۳۲٫۱۳) ب - فروسریوم (Ferro - cerium) و سایر آلیاژهای آتشزا (Pyrophoriques) (شماره ۳۶٫۰۷) ج - کلاههای فلزی و اجزای فلزی آنها (‌شماره‌های ۶۵٫۰۶ و ۶۵٫۰۷) د - استخوان‌بندی و اجزاء فلزی چتر بارانی و چتر آفتابی و چتر سایه‌بان (‌شماره ۶۶٫۰۳) ه - اشیاء فصل ۷۱ به ویژه آلیاژهای فلزات گرانبها و فلزات معمولی دارای روکش یا رویه از فلزات گرانبها و جواهر آلات فانتزی از فلزات معمولی.

و - اشیاء مذکور در قسمت شانزدهم (‌ماشینها و دستگاهها و لوازم برق) ز - خطوط آهنی سوار شده (‌شماره ۸۶٫۱۰) و سایر اشیاء مذکور در قسمت هفدهم.

ح - آلات و دستگاههای مشمول قسمت هیجدهم و همچنین فنر ساعت.

ط - ساچمه‌های شکار (‌شماره ۹۳٫۰۷) و سایر اشیاء مربوط به قسمت نوزدهم (‌اسلحه و مهمات) ی - اشیاء مذکور در فصل ۹۴ (‌مبل - تشک فنری تختخواب (Sommiers) و غیره) ک - الک دستی (‌شماره ۹۶٫۰۶).

ل - اشیاء مذکور در فصل ۹۷ (‌بازیچه و اسباب بازی و ادوات ورزش).

م - دگمه - چوب - قلم - مداد - خودکار - سرقلم و سایر اشیاء فصل ۹۸ (‌مصنوعات متفرقه) 2 - اجزاء و لوازم (Fournitures) مورد استعمال عمومی از فلزات معمولی مذکور در تمام قسمتهای تعرفه عبارت است از:

الف - اشیاء مذکور در قسمتهای ۷۳٫۲۰ و ۷۳٫۲۵ و ۷۳٫۲۹ و ۷۳٫۳۱ و ۷۳٫۳۲ و همچنین اشیاء همانند از سایر فلزات معمولی.

ب - فنر و تیغه فنر از فلزات معمولی غیر از فنر ساعت (‌شماره ۹۱٫۱۱) ج - اشیاء مذکور در شماره‌های ۸۳٫۰۱ و ۸۳٫۰۲ و ۸۳٫۰۷ و ۸۳٫۰۹ و ۸۳٫۱۲ و ۸۳٫۱۴.

در فصلهای ۷۳ تا ۸۲ (‌جز در مورد شماره‌های ۷۳٫۲۹ و ۷۳٫۱۴ تذکرات مربوط به اجزاء و قطعات مجزا شامل اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومی به‌مفهوم آن چه در بالا گفته شده نخواهد بود.

با حفظ مقررات جمله بالا و یادداشت فصل ۸۳ مصنوعات مربوط به فصل ۸۲ و فصل ۸۳ از فصل ۷۳ تا ۸۱ خارج هستند.

۳ - قاعده آلیاژها:

الف - آلیاژهای فلزات معمولی که از حیث وزن بیش از ۱۰ درصد نیکل داشته باشد در ردیف نیکل طبقه‌بندی می‌شود به استثناء موردی که وزن آهن ازوزن هر یک از فلزات دیگر بیشتر باشد.

ب - فرو آلیاژها (Ferro - alliages) و کوپرو آلیاژها (Cupro - alliges) به ترتیب مشمول شماره‌های ۷۳٫۰۲ و ۷۳٫۰۴ می‌باشد.

ج - سایر آلیاژهای فلزات معمولی در ردیف فلزی طبقه‌بندی می‌شود که وزن آن از وزن هر یک از فلزات دیگر بیشتر باشد.

د - آلیاژهای فلزات معمولی مذکور در این قسمت (‌به استثناء فروآلیاژها و کوپروآلیاژها) و عناصری که مربوط به این قسمت نباشد در ردیف آلیاژهای‌فلزات معمولی این قسمت طبقه‌بندی می‌شود به شرط آن که مجموع وزن این فلزات مساوی یا بیشتر از وزن سایر عناصر باشد.

ه - مخلوطهای تفته (Frittes) گردهای فلزی و همچنین مخلوطهای مختلف‌النوع (Heterogenes) به‌هم‌آمیخته که با گداختن به دست آمده باشدتابع رژیم آلیاژها محسوب می‌شود.

۴ - جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد در تمام قسمتهای تعرفه هر جا که فلزی اسماً ذکر شده‌است این تسمه شامل آلیاژهایی که طبق یادداشت ۳- تابع آن فلز است نیز خواهد بود.

5 - قاعده اشیاء مرکب (Composites):

جز در موارد مقررات مخصوص مخالف مصنوعات ساخته شده از فلزات معمولی یا از فلزاتی که معمولی محسوب می‌شود و متضمن دو یا چند فلزمعمولی باشد در ردیف مصنوعات آن فلزی که از حیث وزن برتری دارد طبقه‌بندی می‌شود - برای اجراء این قاعده باید در نظر گرفته شود که:

الف - چدن و آهن و فولاد مانند یک فلز واحد محسوب می‌شود.

ب - برای تشخیص این که آلیاژها با مجموع وزنی که دارند مانند کدام فلز باید محسوب شود از قاعده متخذه در قسمت ۳ بالا باید تبعیت نمود.

۶ - منظور از آخال یا فضولات فلزات یا مصنوعات فلزی آخال و فضولاتی است که منحصراً مخصوص به دست آوردن فلز یا برای تهیه محصولات یاترکیبات شیمیایی باشد.

فصل ۷۳ چدن - آهن - فولاد یادداشت ۱ - در نظر گرفته می‌شود که:

الف - چدن (‌شماره ۷۳٫۰۱) محصول آهنی است که از حیث وزن ۱٫۹ درصد یا بیشتر کربن و احتمالاً از عناصر ذیل هم به تنهایی یا با هم به شرح زیرداشته باشد.

کمتر از ۱۵ درصد فسفر ۸ درصد کمتر سیلسیوم ۶ درصد یا کمتر منگنز ۳۰ درصد یا کمتر کروم ۴۰ درصد یا کمتر تنگستن ۱۰ درصد یا کمتر مجموعاً از عناصر دیگر آلیاژ (‌نیکل - مس - آلومینیوم - تیتان - و انادیوم - مولیبدن و غیره) لیکن آلیاژهای آهنی موسوم به فولاد غیر قابل تغییر شکل که بر حسب وزن ۱٫۹ درصد و بیشتر کربن داشته و دارای مشخصات فولاد باشد و بر حسب‌نوع تابع تعرفه‌بندی فولادی است.

ب - چدن اشپیگل (‌شماره ۷۳٫۰۱) عبارت است از محصولاتی که مقدار منگنز آن بر حسب وزن بیش از ۶ درصد بوده و از ۳۰ درصد تجاوز نکند و ازلحاظ سایر مشخصات با تعریف یادداشت ۱ - الف تطبیق نماید.

ج - فروآلیاژها (‌شماره ۷۳٫۰۲) عبارت است از:

محصولات آهن خام ذوب آهن که عملاً برای تخت کردن و چکش‌کاری (Forgeage) مناسب نیست و ترکیباتی را تشکیل می‌دهد که در آهن‌سازی(Siderugie) به مصرف می‌رسد و بر حسب وزن مواد ذیل را به تنهایی یا با هم به شرح زیر داشته باشد.

بیش از ۸ درصد سیلیسیوم بیش از ۳۰ درصد منگنز.

بیش از ۳۰ درصد کروم بیش از ۴۰ درصد تنگستن بیش از ۱۰ درصد مجموعاً از عناصر دیگر آلیاژ (‌آلومینیوم - تیتان - وانادیوم - مولیبدن - نیوبیوم و غیره به استثنای مس) میزان مجموع عناصر آلیاژ غیر آهنی در مورد فروآلیاژهایی که دارای سیلیسیوم است از ۹۶ درصد و در مورد فروآلیاژهایی که دارای منگنز بدون‌سیلیسیوم است از ۹۲ درصد و در مورد سایر آلیاژها از ۹۰ درصد نمی‌تواند بر حسب وزن تجاوز نماید.

د - فولادهای ممزوج (Allies) (شماره ۷۳٫۱۵) عبارت است از فولادهایی که وزناً یک یا چند عنصر به نسبت‌های زیر دارا باشد:

بیش از ۲ درصد منگنز و سیلیسیوم با هم.

دو درصد یا بیشتر منگنز.

دو درصد یا بیشتر سیلسیوم.

۰٫۵۰ درصد یا بیشتر نیکل.

۰٫۵۰ درصد یا بیشتر کروم ۰٫۱۰ درصد یا بیشتر مولیبدن ۰٫۱۰ درصد یا بیشتر وانادیوم ۰٫۳۰ درصد یا بیشتر تنگستن ۰٫۳۰ درصد یا بیشتر کبالت ۰٫۳۰ درصد یا بیشتر آلومینیوم ۴% درصد یا بیشتر مس ۱۰ درصد یا بیشتر سرب ۰٫۱۲ درصد یا بیشتر فسفر ۰٫۱۰ درصد یا بیشتر گوگرد ۰٫۲۰ درصد یا بیشتر فسفر و گوگرد با هم.

۰٫۱۰ درصد یا بیشتر سایر عناصر منفرداً ه - فولاد اعلا با کربن (‌شماره ۷۳٫۱۵) عبارت است از فولادی که بر حسب وزن ۰٫۶ درصد یا بیشتر کربن داشته باشد مشروط بر این که میزان گوگرد وفسفر هر کدام جداگانه کمتر از ۰٫۴ درصد وزن و با هم کمتر از ۰٫۰۷ درصد باشد.

و - آهن ماسیون Massiaux شماره (۷۳٫۰۶) عبارت است از محصولات تهیه شده برای تخت کردن یا چکش‌کاری (Laminage et forgeage)یا دوباره آب کردن که به ترتیب ذیل به دست می‌آید:

- خواه با کوبیدن آهن پودله (Puddle) با پتک مکانیکی به منظور برطرف کردن جوش کوره (Scorie daffinage).

- خواه با جوشکاری بسته‌های (Paquets) خرد و ریز آهن و فولاد یا آهن‌های پودله به وسیله تخت کردن در حرارت بالا.

ز - شمش (LIngots) (شماره ۷۳٫۰۶) عبارت است از:

محصولات برای تخت کردن یا چکش‌کاری که با گداختن تهیه شده و با ریختن در یک قالب به دست آمده باشد.

ح - شمش بزرگ (Blooms) و شمش کوچک (Billettes) (شماره ۷۳٫۰۷) عبارت است از:

محصولات نیمه‌کاره به قطع مستطیل یا مربع که مقطع قائم آنها بیش از ۱٫۲۲۵ میلیمتر مربع و ستبرای آنها از یک چهارم پهنا تجاوز نماید.

ط - شمشهای پهن (Brames et largets) (شماره ۷۳٫۰۷) عبارت است از محصولات نیمه‌کاره به قطع مستطیل که حداقل ستبرای آن شش‌میلیمتر و حداقل پهنای آن ۱۵۰ میلیمتر بوده و ستبرای آن از یک چهارم پهنا تجاوز ننماید.

ی - محصولات نیمه‌تمام (Ebauches) به شکل طومار برای تهیه ورقه (‌شماره 73.08) عبارت است از محصولات نیمه‌کاره تخت شده با حرارت به‌قطع مستطیل با حداقل ۱٫۵ میلیمتر ستبرا و بیش از ۵۰۰ میلیمتر پهنا به شکل طومار یکسره (Bobines) که حداقل وزن آن ۵۰۰ کیلوگرم باشد.

ک - تخته‌های پهن (Larges plats) (شماره ۷۳٫۰۹) عبارت است از محصولات به قطع مستطیل که طولاً با حرارت به وسیله کانلورهای(Cannelures) مسدود و یا به وسیله دستگاه اونیورسل (Train universel) تخت شده (Lamines) باشد و ستبرای آن ۵ میلیمتر تا ۱۰۰‌میلیمتر محسوباً و پهنای آن بیش از ۱۵۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر محسوباً باشد.

ل - تسمه (Feuillards) (شماره ۷۳٫۱۲) عبارت است از محصولات تخت شده که کنار آن قیچی شده یا نشده باشد به قطع مستطیل با حداکثر ۶‌میلیمتر ستبرا و حداکثر ۵۰۰ میلیمتر پهنا به شرط این که ستبرای آن از یک‌دهم پهنا تجاوز نکند و به شکل باریکه‌های (Bandes) راست یا حلقه یادسته‌های خم شده (bottes ployees) عرضه شود.

م - ورقه (Toles) (شماره ۷۳٫۱۳) عبارت است از:

محصولات تخت شده (‌به استثنای محصولات نیمه‌تمام Ebauches) به شکل طومار برای تهیه ورقه که در یادداشت ا - ی بالا تعریف شده‌است( به‌هر ستبرا و اگر این محصولات به شکل مربع یا مستطیل باشد پهنای آن باید از ۵۰۰ میلیمتر بیشتر باشد.

ورقه‌های بریده به شکل غیر از مربع یا مستطیل ولو سوراخ شده موجدار (Ondulees) - شیاردار (Cannelees) - ترک ترک (Striees) -صیقلی شده مشمول شماره ۷۳٫۱۳ باقی می‌ماند به شرط این که کاری که در آن شده طوری نباشد که به این نوع ورقه‌ها جنبه اشیاء یا مصنوعاتی را که‌جای دیگر ذکر شده‌است بدهد.

ن - مفتول (Fils) (شماره ۷۳٫۱۴) عبارت است از محصولات توپر که به حالت سرد کشیده شده یا از مفتول کش رد شده باشد و بزرگترین بعد مقطع‌قائم آن به هر شکلی که باشد از ۱۳ میلیمتر تجاوز ننماید. معذالک برای تفسیر شماره‌های ۷۳٫۲۶ و ۷۳٫۲۷ محصولاتی هم که با تخت کردن به دست‌می‌آید و دارای همان ابعاد باشد مفتول تلقی می‌شود.

س - میله (Barres) (شماره ۷۳٫۱۰ عبارت است از:

محصولات توپر که با هیچ یک از تعریفات حرفهای ح. ط. ی. ک. ل. م. ن. بالا کاملاً تطبیق نکند و مقطع قائم آن گرد - قطعه دایره - بیضی کامل یا ناقص- سه‌گوش متساوی‌الساقین - چهارگوش - مستطیل - شش‌گوش - هشت گوش یا ذوذنقه منظم باشد همچنین میله‌های استخوان‌بندی برای سیمان یابتون که با مشخصات بالا وفق دهد ولی مختصر دندانه یا برآمدگی یا گودی یا برجستگی که از تخت کردن پدید آمده باشد نیز داشته باشد.

ع - میله‌های توخالی (Barres creuses) فولادی برای حفر معادن (‌شماره ۷۳٫۱۰) عبارت است از:

میله به هر قطع (Section) مخصوص ساختن سر مته یا میله‌های معدن‌کنی که بزرگترین بعد مقطع خارجی آن بیش از ۱۵ میلیمتر تا ۵۰ میلیمترمحسوباً باشد و دست کم با سه برابر بزرگترین بعد داخلی (‌دهانه) آن مساوی باشد. میله‌های توخالی فولادی که با این تعریف تطبیق نکند مشمول‌شماره ۷۳٫۱۸ خواهد بود.

ف - پروفیله (‌شماره ۷۳٫۱۱) عبارت است از:

محصولات توپر غیر از آن چه که در شماره ۷۳٫۱۶ ذکر شده و با یکی از تعریفات حرفهای ح. ط. ی. ک. ل. م. ن. بالا کاملاً تطبیق نکند و مقطع قائم آن‌به اشکالی که در حرف س تعیین شده‌است نباشد.

۲ - شماره‌های ۷۳٫۰۶ تا ۷۳٫۱۴ شامل محصولات از فولادهای ممزوج یا از فولاد اعلای کربن‌دار (‌شماره ۷۳٫۱۵) نمی‌باشد.

3 - محصولات آهن و فولادسازی (Siderurgiques) شماره‌های ۷۳٫۰۶ تا ۷۳٫۱۵ که روکشی از فلز آهنی (Metal ferreux) مختلف‌النوع داشته‌باشد تابع رژیم آن نوع فلز آهنی خواهد بود که از حیث وزن برتری دارد.

۴ - آهنی که به طریق الکترولیز به دست می‌آید بر حسب شکل و اندازه‌هایی که دارد در شماره مربوط به محصولاتی که به طریق دیگر به دست آمده‌باشد طبقه‌بندی می‌شود.

5 - لوله‌های فشار قوی (Conduites forces) به مفهوم شماره ۷۳٫۱۹ عبارت است از لوله‌های گرد (‌و همچنین زانو) پرچ شده - لحیم شده یابدون لحیم - که قطر داخلی آن متجاوز از ۴۰۰ میلیمتر و ستبرای جدار آن بیش از ۱۰٫۱۵ میلیمتر باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۳۳ الی ۲۴۳< فصل ۷۴ مس یادداشت 1 - منظور از کوپرو آلیاژها (Cupro - alliages) به مفهوم شماره ۷۴٫۰۲ ترکیباتی است از مس و سایر مواد به نسبتهای مختلف که عملاً قابل تخت‌کردن یا چکش‌کاری (Forgeage) نیست و در فلزسازی غیر آهنی خواه به عنوان واسطه برای تهیه آلیاژها یا برای رفع زنگ‌زدگی یا مصارف همانند به‌کار برده می‌شود ولی ترکیبات فسفر و مس (‌فسفورهای مس Phosphures de cuivre) که بیش از هشت درصد وزن آن فسفر باشد مشمول شماره28.55 می‌باشد.

۲ - برای اجرای این فصل در نظر گرفته می‌شود:

الف - مفتول (‌شماره ۷۴٫۰۳) عبارت است از محصولات توپر پهن شده (Lamines) - گرد شده - کشیده شده یا از مفتول کش رد شده که بزرگترین‌بعد مقطع قائم آن به هر شکلی که باشد از ۶ میلیمتر تجاوز نکند.

ب - میله‌ها و پروفیله‌ها (‌شماره ۷۴٫۰۳) عبارت است از محصولات توپر پهن شده (Lamines) - گرد شده (Files) - کشیده شده یاچکش‌کاری شده که بزرگترین بعد مقطع قائم آن بیش از ۶ میلیمتر و در مورد محصولات پهن ستبرای آن از یک دهم پهنا بیشتر باشد - محصولات‌دارای همان شکل و اندازه که با قالب‌ریزی یا ریخته‌گری یا تفتیدن (Frittage) به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملی بیش از صافکاری عادی‌انجام شده باشد در ردیف محصولات مذکور محسوب می‌شود.

ج - ورقه - تخته - ورق و نوار (Bandes) (شماره ۷۴٫۰۴) عبارت است از محصولات پهن (غیر از محصولات خام شماره ۷۴٫۰۱) پیچیده شده(Enroules) یا نشده که بزرگترین بعد مقطع قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و ستبرای آن بیش از ۰٫۱۵ میلیمتر باشد از یک‌دهم پهنا تجاوز کند.

ورقه - تخته - ورق - و نوار که ستبرای آن بیش از ۰٫۱۵ میلیمتر باشد و به شکل دیگری غیر از مربع یا مستطیل بریده شده باشد - سوراخ شده موج‌دار- شیاردار - ترک ترک - صیقلی شده یا دارای پوشش باشد نیز مشمول شماره ۷۴٫۰۴ می‌شود مشروط بر این که عملیات مذکور به محصولات مزبورجنبه مصنوعات یا اشیایی را که در جای دیگر ذکر شده‌است ندهد.

3 - سوله (Tubes et tuyaux) و میله توخالی(Barres creuses) و لوازم لوله‌کشی - صیقلی شده یا دارای روپوش و یا به اشکال مخصوص یافاسونه (‌هلالی (Cintres) - مارپیچی - حدید شده - قلاویز شده - سوراخ شده - دارای شکل خاص (Retreints) - مخروطی پرده‌دار (Aailettes rapportees) و غیره) به خصوص مشمول شماره‌های ۷۴٫۰۷ و ۷۴٫۰۸ می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۴۵ الی ۲۴۷< فصل ۷۵ نیکل یادداشت ۱ - برای اجرای این فصل در نظر گرفته می‌شود:

الف - مفتول (‌شماره ۷۵٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - کشیده شده یا از مفتول کش رد شده که بزرگترین بعد مقطع قائم‌آن به هر شکلی که باشد از ۶ میلیمتر تجاوز نکند.

ب - میله‌ها و پروفیله‌ها (‌شماره ۷۵٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - کشید شده یا چکش‌کاری شده که بزرگترین بعد مقطع‌قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبرای آن بیش از یک دهم پهنای آن باشد - محصولات دارای همان شکل و اندازه که باقالب‌ریزی یا ریخته‌گری یا با تفتیدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملی بیش از صافکاری عادی انجام شده باشد در ردیف محصولات مذکورمحسوب می‌شود.

ج - ورقه - تخته - ورق و نوار (‌شماره ۷۵٫۰۳) عبارت است از محصولات پهن (‌غیر از محصولات خام شماره ۷۵٫۰۱) پیچیده شده یا نشده که‌بزرگترین بعد مقطع قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و ستبرای آن از یک‌دهم پهنا تجاوز نکند.

ورقه - تخته - ورق و نوار که به شکل دیگری غیر از مربع یا مستطیل بریده شده باشد - سوراخ شده - موج‌دار - شیاردار - ترک ترک - صیقلی شده یادارای پوشش باشد نیز مشمول شماره ۷۵٫۰۳ می‌شود مشروط بر این که عملیات مذکور به محصولات مزبور جنبه مصنوعات یا اشیایی را که در جای‌دیگر ذکر شده‌است ندهد.

۲ - لوله و میله‌های توخالی و لوازم لوله‌کشی - صیقلی شده یا دارای روپوش یا به اشکال مخصوص یا فاسونه ( هلالی - مارپیچی - حدید شده -‌قلاویز شده - سوراخ شده - دارای شکل خالص (Retreints) مخروطی - پره‌دار و غیره) به خصوص مشمول شماره 75.04 می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۴۹< فصل ۷۶ آلومینیوم یادداشت ۱ - برای اجرای این فصل در نظر گرفته می‌شود:

الف - مفتول (‌شماره ۷۶٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - مفتول شده - کشیده شده یا از مفتول کش رد شده که بزرگترین بعد مقطع‌قائم آن به هر شکلی که باشد از ۶ میلیمتر تجاوز نکند.

ب - میله‌ها و پروفیله‌ها (‌شماره ۷۶٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - کشیده شده یا چکش‌کاری شده که بزرگترین بعد مقطع‌قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبرای آن از یک دهم پهنای آن باشد - محصولات دارای همان شکل و اندازه که باقالب‌ریزی یا ریخته‌گری یا با تفتیدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملی بیش از صافکاری عادی انجام شده باشد در ردیف محصولات مذکورمحسوب می‌شود.

ج - ورقه - تخته - ورق و نوار (‌شماره ۷۶٫۰۳) عبارت است از محصولات پهن (‌غیر از محصولات خام شماره ۷۶٫۰۱) پیچیده شده یا نشده که‌بزرگترین بعد مقطع قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و ستبرای آن که باید بیش از ۰٫۲۰ میلیمتر باشد از یک‌دهم پهنا تجاوز نکند.

ورقه - تخته - ورق و نوار که ستبرای آن بیش از ۰٫۲۰ میلیمتر باشد و به شکل دیگری غیر از مربع یا مستطیل بریده شده باشد - سوراخ شده - موج‌دار- شیاردار - ترک ترک - صیقلی شده یا دارای پوشش باشد نیز مشمول شماره ۷۶٫۰۳ می‌شود مشروط بر این که عملیات مذکور به محصولات مزبورجنبه مصنوعات یا اشیایی را که در جای دیگر ذکر شده‌است ندهد.

۲ - لوله و میله‌های توخالی و لوازم لوله‌کشی - صیقلی شده یا دارای روپوش یا به اشکال مخصوص یا فاسونه ( هلالی - مارپیچی - حدید شده -‌قلاویز شده - سوراخ شده - دارای شکل خالص (Retreints) مخروطی - پره‌دار و غیره) به خصوص مشمول شماره ۷۶٫۰۶ و ۷۶٫۰۷ می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۵۲ الی ۲۵۵< فصل ۷۸ سرب یادداشت ۱ - برای اجرای این فصل در نظر گرفته می‌شود:

الف - مفتول (‌شماره ۷۸٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - مفتول شده - کشیده شده یا از مفتول کش رد شده که بزرگترین بعد مقطع‌قائم آن به هر شکلی که باشد از ۶ میلیمتر تجاوز نکند.

ب - میله‌ها و پروفیله‌ها (‌شماره ۷۸٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - کشیده شده یا چکش‌کاری شده که بزرگترین بعد مقطع‌قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبرای آن بیش از یک دهم پهنا بیشتر باشد - محصولات دارای همان شکل و اندازه که باقالب‌ریزی یا ریخته‌گری یا با تفتیدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملی بیش از صافکاری عادی انجام شده باشد در ردیف محصولات مذکورمحسوب می‌شود.

ج - صفحه (Tables) ورق و نوار (‌شماره ۷۸٫۰۳) عبارت است از محصولات پهن (‌غیر از محصولات خام شماره ۷۸٫۰۱) پیچیده شده یا نشده که‌بزرگترین بعد مقطع قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و ستبرای آن از یک‌دهم پهنا تجاوز نکند - به استثنای محصولاتی که وزن آن در هر متر مربع ۱٫۷۰۰‌کیلوگرم یا کمتر باشد.

صفحه و ورق و نوار که به ستبرای آن بیش از ۱٫۷۰۰ کیلوگرم بیشتر باشد و به شکل دیگری غیر از مربع یا مستطیل بریده شده باشد - سوراخ شده -‌موج‌دار - شیاردار - ترک ترک - صیقلی شده یا دارای روپوشش باشد نیز مشمول شماره ۷۸٫۰۳ می‌شود مشروط بر این که عملیات مذکور به‌محصولات مزبور جنبه مصنوعات یا اشیایی را که در جای دیگر گفته شده‌است ندهد.

۲ - لوله و میله‌های توخالی و لوازم لوله‌کشی - صیقلی شده یا دارای روپوش یا به اشکال مخصوص یا فاسونه ( هلالی - مارپیچی - حدید شده -‌قلاویز شده - سوراخ شده - دارای شکل خالص (Retreints) مخروطی - پره‌دار و غیره) به خصوص مشمول شماره 78.05 می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۵۶< فصل ۷۹ روی یادداشت ۱ - برای اجرای این فصل در نظر گرفته می‌شود:

الف - مفتول (‌شماره ۷۹٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - مفتول - کشیده شده یا از مفتول کش رد شده که بزرگترین بعد مقطع قائم آن‌به هر شکلی که باشد از ۶ میلیمتر تجاوز نکند.

ب - میله‌ها و پروفیله‌ها (‌شماره ۷۹٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - کشیده شده یا چکش‌کاری شده که بزرگترین بعد مقطع‌قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبرای آن بیش از یک دهم پهنای آن باشد - محصولات دارای همان شکل و اندازه که باقالب‌ریزی یا ریخته‌گری یا با تفتیدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملی بیش از صافکاری عادی انجام شده باشد در ردیف محصولات مذکورمحسوب می‌شود.

ج - تخته - ورق و نوار (‌شماره ۷۹٫۰۳) عبارت است از محصولات پهن (‌غیر از محصولات خام شماره ۷۹٫۰۱) پیچیده شده یا نشده که بزرگترین بعدمقطع قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و ستبرای آن از یک‌دهم پهنا تجاوز نکند.

تخته - ورق و نوار به شکلی غیر از مربع یا مستطیل بریده شده باشد - سوراخ شده - موج‌دار - شیاردار - ترک ترک - صیقلی شده یا دارای پوشش‌باشد نیز مشمول شماره ۷۹٫۰۳ می‌شود مشروط بر این که عملیات مذکور به محصولات مزبور جنبه مصنوعات یا اشیایی را که در جای دیگر ذکر شده‌است ندهد.

۲ - لوله و میله‌های توخالی و لوازم لوله‌کشی - صیقلی شده یا دارای روپوش یا به اشکال مخصوص یا فاسونه ( هلالی - مارپیچی - حدید شده -‌قلاویز شده - سوراخ شده - دارای شکل خالص (Retreints) مخروطی - پره‌دار و غیره) به خصوص مشمول شماره 79.04 می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۵۸< فصل ۸۰ قلع یادداشت ۱ - برای اجرای این فصل در نظر گرفته می‌شود:

الف - مفتول (‌شماره ۸۰٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - مفتول - کشیده شده یا از مفتول کش رد شده که بزرگترین بعد مقطع قائم آن‌به هر شکلی که باشد از ۶ میلیمتر تجاوز نکند.

ب - میله‌ها و پروفیله‌ها (‌شماره ۸۰٫۰۲) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - کشیده شده یا چکش‌کاری شده که بزرگترین بعد مقطع‌قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبرای آن بیش از یک دهم پهنای بیشتر باشد و همچنین محصولات دارای همان شکل واندازه که با قالب‌ریزی یا ریخته‌گری یا با تفتیدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملی بیش از صافکاری عادی انجام شده باشد در ردیف‌محصولات مذکور محسوب می‌شود.

ج - صفحه (Tables) (ورقه Toles) تخته - ورق و نوار (‌شماره ۸۰٫۰۳) عبارت است از محصولات پهن (‌غیر از محصولات خام شماره ۸۰٫۰۱)‌پیچیده شده یا نشده که بزرگترین بعد مقطع قائم آن بیش از ۶ میلیمتر باشد و ستبرای آن از یک‌دهم پهنا تجاوز نکند.

به استثنای محصولاتی که وزن هر متر مربع آن یک کیلوگرم یا کمتر باشد.

صفحه (‌ورقه Toles) - تخته - ورق و نوار که وزن آن در هر متر مربع بیش از یک کیلوگرم باشد و به شکل دیگری غیر از مربع یا مستطیل بریده شده‌باشد - سوراخ شده - موج‌دار - شیاردار - ترک ترک - صیقلی شده یا دارای پوشش باشد نیز مشمول شماره ۸۰٫۰۳ می‌شود مشروط بر این که عملیات‌مذکور به محصولات مزبور جنبه مصنوعات یا اشیایی را که در جای دیگر ذکر شده‌است ندهد.

۲ - لوله و میله‌های توخالی و لوازم لوله‌کشی - صیقلی شده یا دارای روپوش یا به اشکال مخصوص یا فاسونه ( هلالی - مارپیچی - حدید شده -‌قلاویز شده - سوراخ شده - دارای شکل خالص (Retreints) مخروطی - پره‌دار و غیره) به خصوص مشمول شماره 80.05 می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۶۱< سایر فلزات معمولی فصل ۸۱ یادداشت شماره ۸۱٫۰۴ شامل نمی‌شود مگر فلزات معمولی را که در زیر نام برده شده‌است:

بیسموت - کادمیوم - کبالت - کروم - گالیوم - ژرمانیوم - هافنیوم - (‌سلتیوم) - اندیوم - منگنزنیوبیوم(‌کلومبیوم) - رنیوم - انتیمون - تیتان -‌توریوم - تالیوم - اورانیوم ضعیف شده از لحاظ 235 U و انادیوم وزیر کمونیوم.

این شماره شامل مات و اسپس و سایر محصولات رابطه برای فلزکاری کبالت و همچنین سرمه‌ها (Cermets) نیز می‌باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۶۲< فصل ۸۲ افزارها - مصنوعات کارد و چاقوسازی - اسباب سر میز Couverts de table) از فلزات معمولی یادداشت ۱ - علاوه بر چراغهای لحیم‌کاری و کوره آهنگری دستی و چرخ چاقوتیزکنی سوار شده و مجموعه افزار مانیکور و پدیکور و اشیاء مشمول شماره‌های۸۲٫۰۷ و ۸۲٫۱۵ این فصل فقط شامل اشیایی می‌گردد که دارای تیغه یا قسمت عامل باشد:

الف - از فلز معمولی.

ب - از کربورهای فلزی.

ج -) از سنگهای گرانبها یا از سنگهای ترکیبی یا دوباره ساخته روی پایه یا دسته از فلز معمولی.

د - از مواد ساینده روی پایه یا دسته از فلز معمولی به شرط این که در افزار مورد نظر دندانه یا تیغه یا سایر قسمتهای برنده یا تراشنده آن در اثر وجود گردساینده عمل خاص خود را از دست ندهد.

۲ - اجزاء و قطعات مجزای مصنوعات ساخته شده از فلز معمولی مندرج در این فصل تابع تعرفه‌بندی همان مصنوعات می‌باشد به استثنای اجزاء وقطعاتی که مخصوصاً اسم برده شده و افزارگیر برای افزارهای دستی شماره ۸۴٫۴۸ ولی در تمام موارد از این فصل اجزاء و لوازم مورد استعمال عمومی‌به مفهوم یادداشت ۲ این فصل مستثنی می‌باشد.

طبق مفاد مندرجات جمله بالا اشیاء نیمه‌تمام مصنوعات مذکور در این فصل و همچنین اجزاء و قطعات نیمه‌تمام این اشیاء تابع تعرفه‌بندی مصنوعات‌کامل مربوطه خواهد بود.

سر و شانه (Peignes et contre peignes) و تیغه برای تیغ و برای ماشین موزنی از هر نوع حتی برقی مشمول شماره ۸۲٫۱۱ یا ۸۲٫۱۳‌می‌شود.

۳ - اشیاء مذکور در شماره‌های مختلف این فصل اگر به طور مجموعه در جعبه یا در قوطی یا در جلد عرضه شود مجموع آن اشیاء تابع تعرفه‌بندی آن‌شیء خواهد بود که حقوق گمرکی آن بیش از اشیاء دیگر موجود در مجموعه باشد ولی مجموعه‌های مانیکور و پدیکور و همانند حتی آنهایی که دارای‌قیچی باشد تابع شماره ۸۲٫۱۳ خواهد بود.

۴ - قاب و قوطی و جعبه و ظرفهای همانند مربوط به اشیاء مذکور در این فصل که معمولاً با آن فروخته می‌شود اگر با هم عرضه شود تابع تعرفه‌بندی‌همان شیء می‌باشد ولی اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس خود طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۶۵ الی ۲۶۸< فصل ۸۳ مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی یادداشت اشیاء ساخته شده از چدن یا از آهن یا از فولاد مذکور در شماره‌های ۷۳٫۲۵ و ۷۳٫۲۹ و ۷۳٫۳۱ و ۷۳٫۳۲ و ۷۳٫۳۵ در هیچ مورد مانند قطعات اشیاءمندرج در این فصل تلقی نمی‌شود و همچنین است در مورد همین اشیاء که از سایر فلزات معمولی ساخته شده باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۶۸ الی ۲۷۲< قسمت شانزدهم ماشین آلات و دستگاهها و لوازم برق یادداشت ۱ - مشمول این قسمت نمی‌شود:

الف - تسمه‌های نقلیه یا نقاله از مواد پلاستیکی مصنوعی فصل ۳۹ و همچنین اشیاء فنی از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده از قبیل گرده (Rondelles)- بست - دریچه (Clapets) و همانند (‌شماره 40.14).

ب - اشیاء برای مصارف فنی از چرم طبیعی یا مصنوعی یا از چرم دوباره‌ساخته (‌شماره ۴۲٫۰۴) و یا از پوستهای نرم (‌شماره ۴۳٫۰۳) ج - ماسوره - دوک - لوله و سایر تکیه‌گاههای همانند از هر جنس (‌فصول ۳۹ و ۴۰ و ۴۴ و ۴۸ یا قسمت پانزدهم بر حسب مورد) د - کاغذ و مقواهای سوراخ شده برای دستگاههای مکانیکی ژاکار و همانند (‌شماره ۸۴٫۲۱) ه - تسمه‌های نقلیه یا نقاله از مواد نسجی (‌شماره ۵۹٫۱۶) و همچنین اشیاء برای مصارف فنی - از مواد نسجی (‌شماره ۵۹٫۱۷) و - اشیاء تماماً از سنگهای گرانبها یا از سنگهای ترکیبی یا از سنگهای دوباره‌ساخته (‌سنگهای سوارنشده) ( شماره ۷۱٫۰۲ یا ۷۱٫۰۳ یا ۷۱٫۱۵) ز - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت ۲ قسمت پانزدهم از فلزات معمولی (‌قسمت پانزدهم) و اشیاء همانند از مواد پلاستیک‌مصنوعی (‌که به طور کلی مشمول شماره ۳۹٫۰۷ می‌باشد.) ح - پارچه‌ها و تسمه‌های سر و ته متصل (Sans fin) از مفتول یا از نوارهای فلزی (قسمت پانزدهم) ط - اشیاء فصلهای ۸۲ و ۸۳.

ی - لوازم حمل و نقل موضوع قسمت هفدهم ک - اشیاء فصل ۹۰ (‌آلات و دستگاههای اندازه‌گیری و آلات و دستگاههای دقیق و غیره) ل - اشیاء ساعت‌سازی (‌فصل ۹۱) م - افزارهای قابل تعویض شماره ۸۲٫۰۵ و برسهایی که اجزاء ماشین آلات شماره ۹۶٫۰۲ را تشکیل می‌دهند همچنین افزارهای قابل تعویض با یکدیگرکه بر حسب نوع موادی که قسمت عامل آن افزار را تشکیل می‌دهد طبقه‌بندی می‌شود (‌فصلهای ۴۰ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۵ و ۵۹ و شماره‌های ۶۸٫۰۴ و۶۹٫۰۹ الخ).

ن - ماشینهایی که جنبه اسباب‌بازی یا بازیچه یا آلات ورزشی دارد (‌فصل ۹۷) ۲ - با حفظ مقررات یادداشتهای ۱ و ۳ این قسمت و یادداشت ۱ فصلهای ۸۴ و ۸۵ اجزاء و قطعات مجزای ماشین آلات (‌به استثنای اجزاء و قطعات‌مجزای اشیاء مشمول شماره‌های ۸۴٫۶۴ و ۸۵٫۲۳ و ۸۵٫۲۴ و ۸۵٫۲۵ و ۸۵٫۲۷) مطابق قواعد زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف - اجزاء و قطعات مجزای مشخص شده در یکی از شماره‌های دو فصل ۸۴ یا ۸۵ بدون توجه به این که مربوط به چه ماشینی است تابع تعرفه‌بندی‌همان شماره خواهد بود (‌به استثنای شماره‌های ۸۴٫۶۵ و ۸۵٫۲۸).

ب - هر گاه اجزاء و قطعات مجزا غیر از آن چه که در بند پیش گفته شده معلوم باشد که منحصراً یا مخصوصاً مربوط به یک یا چند ماشین مندرج دریک شماره باشد (‌حتی شماره ۸۴٫۵۹ یا ۸۵٫۲۲) تابع تعرفه‌بندی ماشین یا ماشینهای مذکور خواهد بود لیکن اجزاء و قطعات مجزایی که خواه مربوط‌به اشیاء مشمول شماره ۸۵٫۱۳ و یا شماره ۸۵٫۱۵ باشد در شماره ۸۵٫۱۳ طبقه‌بندی می‌گردد.

ج - سایر اجزاء و قطعات مجزا مشمول شماره‌های ۸۴٫۶۵ یا ۸۵٫۲۵ می‌باشد.

۳ - در این قسمت در مواردی که میان ماشینها و اجزاء آن وجه تمایزی برقرار شده باشد ماشینهای ناتمام که به همان حال دارای اساس ماشین کامل‌باشد مانند ماشین کامل تلقی می‌گردد نه مانند اجزاء ماشین.

۴ - ماشینهایی که به حال پیاده یا به هم چفت نشده عرضه شود و همچنین ماشینهای ناتمام به مفهوم یادداشت بالا مانند ماشینهای سوار شده طبقه‌بندی‌می‌شود.

۵ - جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد ماشینهای انواع مختلف که برای با هم کار کردن تلفیق شده و یک واحد تنها را تشکیل می‌دهد و همچنین‌ماشینهایی که برای انجام دو یا چند عمل مختلف متناوب یا تکمیلی تعبیه شده‌است تابع طبقه‌بندی ماشینی است که عمل مهمتر را انجام می‌دهد.

۶ - ماشینهای محرک از هر قبیل که به ماشینهای کار متصل باشد و یا توأماً با ماشینهای کار عرضه شده و به طور وضوح مربوط به آن دستگاه باشد(‌دارای پایه مشترک - دارای جای مخصوص نصب که در بدنه تعبیه شده باشد -( دارای لوح نصب مشترک یا جاسازی مشابه) تابع رژیم ماشینی‌می‌باشد که باید آن را به کار اندازد - در مورد تسمه‌های نقلیه یا نقاله که روی ماشینها سوار شده یا با ماشینهایی که باید برای به کار انداختن آن مصرف‌شود عرضه شده باشد نیز به همان نحو عمل خواهد شد.

۷ - برای اجرای یادداشتهای فوق کلمه ماشینها در آن واحد هم به ماشینها و هم به آلات و دستگاههای مختلف این قسمت اطلاق می‌گردد.

فصل ۸۴ دیگ بخار - ماشین آلات و ادوات مکانیکی یادداشت ۱ - از این فصل مستثنی می‌باشد:

الف - سنگ آسیا و اشیاء همانند برای آرد کردن و سایر اشیاء فصل ۶۸ ب - دستگاهها و ماشین آلات و ادوات (‌مثلاً تلمبه) و اجزاء آنها - از محصولات سرامیکی (-‌فصل ۶۹) ج - شیشه آلات آزمایشگاه (‌شماره ۷۰٫۱۷ و مصنوعات شیشه‌ای برای مصارف فنی (شماره‌های ۷۰٫۲۰ و ۷۰٫۲۱) د - اشیاء شماره‌های ۷۳٫۳۶ و ۷۳٫۳۷ و همچنین اشیاء همانند از سایر فلزات معمولی.

ه - افزارهای و ماشین‌افزارهای الکترومکانیک دستی (‌شماره ۸۵٫۰۵) و دستگاههای الکترومکانیکی برای مصارف خانگی (‌شماره ۸۵٫۰۶).

۲ - با حفظ مقررات یادداشتهای ۵ و ۶ قسمت شانزدهم ماشینها و دستگاههایی که بتواند در عین حال از یک طرف در شماره‌های ۸۴٫۰۱ تا ۸۴٫۲۱‌و از طرف دیگر در شماره‌های ۸۴٫۲۲ تا ۸۴٫۶۰ طبقه‌بندی شود در شماره‌های ۸۴٫۰۱ تا ۸۴٫۲۱ طبقه‌بندی می‌شوند.

معهذا:

اولاً - مشمول شماره ۸۴٫۱۷ نمی‌شود:

الف - ماشینهای جوجه‌کشی و جوجه‌پروری مصنوعی برای پرورش پرندگان یا اتووهای Etuves برای رویاندن ( شماره 84.28) ب - دستگاههای خیساندن دانه برای آسیاب (‌شماره ۸۴٫۲۹) ج - دستگاه شیره‌کشی از چغندر برای قندسازی (‌شماره ۸۴٫۳۰) د - ماشینها و دستگاههای حرارت‌دهنده برای عمل آوردن نخ و منسوجات و مصنوعات از مواد نسجی (‌شماره ۸۴٫۴۰) ه - دستگاهها و ادوات انجام‌دهنده یک عمل مکانیکی که تغییر میزان حرارت (‌گرمی یا سردی) در آنها ولو این که لازمه کار هم باشد جز یک نقش فرعی‌در مقابل عمل نهایی ایفاء نکند.

ثانیاً - مشمول شماره ۸۴٫۱۹ نمی‌شود:

الف - ماشینهای دوزندگی برای بستن لفافها (‌شماره ۸۴٫۴۱) ب - ماشینها و دستگاههای مخصوص دفتر کار (‌شماره ۸۴٫۵۴) 3 -) گلوله‌های (Billes) فولادی کالیبر شده (Calibrees) یعنی گلوله‌های صیقلی شده که قطر حداکثر یا حداقل آنها از قطر اسمی بیش از یک صدم‌تفاوت نداشته باشد به شرط این که در هر حال این تفاوت (‌اغماض) از ۰٫۰۵ میلیمتر تجاوز ننماید مشمول شماره ۸۴٫۶۲ می‌شود گلوله‌های فولادی که‌با تعریف فوق مطابقت نکند مشمول شماره ۷۳٫۴۰ می‌گردد.

۴ - جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد و با حفظ مقررات یادداشت ۲ بالا و همچنین یادداشت ۵ قسمت شانزدهم ماشینهایی که چندین مورداستعمال دارند تحت شماره مربوط به مهمترین مورد استعمال آن طبقه‌بندی می‌شوند و یا در صورتی که چنین شماره وجود نداشته باشد و یا این که‌مورد استعمال خاص آن میسر نباشد تحت شماره ۸۴٫۵۹ طبقه‌بندی می‌شود.

در هر حال ماشینهای ساختن طناب و کابل از هر ماده (‌ماشینهای تابیدن و غیره (Toronneuses, commetteuses, machines a cabler)نیز مشمول شماره ۸۴٫۵۹ می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۷۷ الی ۲۹۱< فصل ۸۵ ماشین آلات و دستگاههای برقی و اشیایی که برای مصارف الکتروتکنیک به کار می‌رود یادداشت ۱ - از این فصل مستثنی می‌شود:

الف - لحاف و بالش و پاگرم‌کن و اشیاء همانند که با برق گرم می‌شود - لباس و کفش و گوش‌گرم‌کن سایر اشیایی که با برق گرم می‌شود و اشخاص باخود دارند.

ب - مصنوعات شیشه‌ای شماره ۷۰٫۱۱ ج - مبلهایی که با برق گرم می‌شود (‌فصل ۹۴).

۲ - اشیایی که ممکن است در آن واحد مشمول شماره ۸۵٫۰۱ و شماره ۸۵٫۰۸ یا ۸۵٫۰۹ یا ۸۵٫۲۱ بشود و در سه شماره اخیرالذکر طبقه‌بندی می‌شودو لیکن موتاتورها Mutateursبا بخار جیوه در طشتک فلزی مشمول شماره ۸۵٫۰۱ خواهد ماند.

۳ - شماره ۸۵٫۰۶ با قید این که دستگاههای الکترومکانیکی از انواعی باشد که معمولاً برای مصارف خانگی به کار می‌رود شامل اشیاء زیر می‌گردد:

الف - جارو (Aspirateurs de poussieres) - دستگاه واکس زدن کف اتاق - خردکننده و مخلوط‌کننده مواد خوراکی - دستگاه آبمیوه‌گیری وبادبزنهای خانگی.

ب - سایر دستگاهها به وزن حداکثر ۲۰ کیلوگرم به استثنای ماشین ظرف‌شویی (‌شماره ۸۴٫۱۹) و ماشینهای شستن رخت و غیره (‌شماره ۸۴٫۱۸ یا۸۴٫۴۰) بر حسب این که ماشینهای فرار از مرکز باشد یا نباشد) - ماشین اتوکشی (‌شماره ۸۴٫۱۶ یا ۸۴٫۴۰ بر حسب این که دستگاه نورد باشد یا نباشد) - چرخ دوزندگی (‌شماره ۸۴٫۴۱) و دستگاههای الکتروترمیک شماره ۸۵٫۱۲) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۲۹۳ الی ۲۹۹< قسمت هفدهم وسایط نقلیه و لوازم آن یادداشت ۱ - این قسمت شامل اشیایی که در شماره‌های ۹۷٫۰۱ و ۹۷٫۰۳ و ۹۷٫۰۸ ذکر شده و همچنین لوژوسورتمه (Bobsleighs) و همانند (‌شماره۹۷٫۰۶) نمی‌باشد.

۲ - اشیاء ذیل ولو این که برای وسایط نقلیه بودن آنها قابل تشخیص باشد مشمول شماره‌های این قسمت که با اجزاء و قطعات مجزا و متفرعات وسایط‌نقلیه تخصیص یافته‌است نمی‌شود:

الف - بست - گرده (‌واشر) و همانند از هر جنس (‌در شماره ۸۴٫۶۴ و یا سایر حسب نوع مواد آن طبقه‌بندی می‌شود) ب - اجزاء و قطعات و لوازم مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت ۲ قسمت پانزدهم از فلزات معمولی ( قسمت پانزدهم) و اشیاء همانند از موادپلاستیکی مصنوعی (‌که به طور کلی مشمول شماره ۳۹٫۰۷ می‌باشد.

ج - اشیاء فصل ۸۲ (‌افزار).

د - اشیاء شماره ۸۳٫۱۱.

ه - ماشینها و دستگاههای مذکور در شماره‌های ۸۴٫۰۱ و ۸۴٫۵۹ و همچنین اجزاء و قطعات مجزای آنها - اشیاء مذکور در شماره‌های ۸۴٫۶۱ و۸۴٫۶۲ و عوامل انتقال شماره ۸۴٫۶۳ به شرط این که اجزاء اصلی موتورها باشد.

و - ماشینها و دستگاههای برقی و همچنین ادوات و متفرعات برقی (‌فصل ۸۵) ز - آلات و دستگاههای فصل ۹۰ ح - اشیاء صنعت ساعت‌سازی Horlogerie (فصل 91).

ط - اسلحه (‌فصل ۹۳).

ی - برسهای اجزاء وسایط نقلیه (‌شماره ۹۶٫۰۲).

۳ - عبارت اجزاء و قطعات مجزا و متفرعات به مفهوم مندرجات فصلهای ۸۶ تا ۸۸ شامل اجزاء و قطعات مجزا و متفرعاتی می‌شود که منحصراً یااکثراً برای وسایط نقلیه یا اشیاء این قسمت باشد - هر گاه یک جزء یا یک قطعه مجزا یا یک شیء فرعی بتواند در عین حال با خصوصیات دو یا چندعنوان این قسمت تطبیق نماید باید آن را تحت عنوانی که با مصرف عمده آن تطبیق می‌کند طبقه‌بندی نمود.

۴ - هواپیماهایی که مخصوصاً طوری ساخته شده‌اند که بتوانند در عین حال برای هواپیمایی و هم مانند وسیله نقلیه زمینی به کار برده شوند مانندهواپیما تلقی می‌گردند.

اتومبیلهایی که مخصوصاً به نحوی ساخته شده‌است که هم مانند وسیله نقلیه زمینی و هما مانند کشتی به کار برده شود (‌اتومبیلهای ذوحیاتینVoitures - amphibies) مانند اتومبیل تلقی می‌گردند.

۵ - وسایط نقلیه و سایر اشیاء این قسمت به حالت تکمیل‌نشده یا ناقص با وسایل نقلیه کامل یا تمام شده طبقه‌بندی می‌شود مشروط بر این که صفات‌اساسی آن را داشته باشد.

۶ - جز در صورت وجود مقررات خاص مخالف وسایط نقلیه و سایر اشیاء این قسمت که کامل بوده یا کامل تلقی می‌شود در صورتی که پیاده شده یا به‌حال سوارنشده عرضه گردد مانند وسایط نقلیه سوار شده طبقه‌بندی می‌شود.

فصل ۸۶ وسایط نقلیه و لوازم برای خطوط آهن - دستگاههای غیر برقی اشاره دادن برای راههای ارتباطی یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - تراورس‌های چوبی (‌شماره ۴۴٫۰۷) یا بتونی (‌شماره ۶۸٫۱۱) برای راه آهن.

ب - لوازم راه آهن مذکور در شماره ۷۳٫۱۶ ج - دستگاههای برقی اشاره دادن شماره ۸۵٫۱۶.

2 - محور Essieux چرخ - چرخهای سوار شده روی محور (Trains de roues) - طوق و زه دور چرخ (Bandages et frettes) توپی(Centres) - اجزاء رخ - شاسی - بوگی (Boggies - بی‌سل Bissels و سایر بارکشهای (Trucks) همانند - جعبه محور (‌جعبه گریس وروغن) - دستگاه ترمز از هر نوع - سپر ضد ضربه - چنگک و قلابهای اتصال - کروگهای ارتباط بین واگن‌های راه آهن (Souffletsdintercirculation) و قطعات بدنه (Articles de carrosserie) مشمول شماره ۸۶٫۰۹ می‌باشند.

۳ - با حفظ مقررات یادداشت ۱ بالا اشیاء ذیل به خصوص مشمول شماره ۸۶٫۱۰ (‌لوازم ثابت) می‌باشد: ریلهای به هم متصل شده (‌قابل حمل و نقل یاغیر قابل حمل و نقل) - صفحه‌های گردان و پلهای گردان - سپرسکو (Bitoirs) و طاق اندازه (Gabarits) همچنین شماره ۸۶٫۱۰ شامل دیسک وپلاکهای متحرک و راهنماها (Semaphores) و دستگاههای فرمان برای عبور و دستگاههای سوزنبانی زمینی و پستهای مانور از دور و سایردستگاههای غیر برقی اشاره و حراست و نظارت و فرمان برای کلیه خطوط ارتباطی حتی اگر دارای دستگاههای فرعی برای روشنایی برقی هم باشد نیزمی‌گردد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۰۳< فصل ۸۷ ارابه‌های خودرو (Voitures automobiles) - تراکتور - چرخهای‌پایی و سایر وسایط نقلیه زمینی یادداشت ۱ - منظور از تراکتورها به مفهوم این فصل ارابه‌های موتوری است که اساساً برای کشیدن یا به جلو راندن ادوات یا ارابه‌ها و یا محمولات دیگر تعبیه شده‌است حتی اگر دارای بعضی دستگاههای فرعی باشد که در عین انجام عمل عمده خود برای حمل و نقل افزار و بذر و کود و غیره به کار برده شود.

۲ - شاسی‌های ارابه‌ای خودرو دارای اتاق راننده مشمول شماره ۸۷٫۰۲ می‌شود نه شماره ۸۷٫۰۴ ۳ - شماره ۸۷٫۱۰ شامل چرخهای پایی کودکان که به طریق چرخهای پایی معمولی ساخته نشده نمی‌باشد و نیز آنهایی را که دارای چرخ ساچمه‌دارنیست شامل نمی‌گردد - این چرخها مشمول شماره ۹۷٫۰۱ می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۰۵ الی ۳۰۸< فصل ۸۹ وسایط ناوبری دریایی و رودخانه‌ای یادداشت کشتیهای غیر کامل یا ناتمام و بدنه کشتی پیاده شده یا پیاده‌نشده (Demontes ou non) و همچنین کشتیهای کامل پیاده شده بر حسب نوع کشتی‌طبقه‌بندی می‌شود و یا در صورت تردید در تشخیص این که مربوطه به چه نوع کشتی است در شماره ۸۹٫۰۱ طبقه‌بندی می‌گردد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۰۹< قسمت هیجدهم آلات و دستگاههای بصری (Optiques) و عکاسی و سینماتوگرافی و اندازه‌گیری و بازدید و رسیدگی (Verification) - آلات تدقیقdeprecision - آلات و دستگاههای طبی جراحی - اشیاء صنعت ساعت‌سازی - آلات موسیقی - دستگاههای ضبط و ادای صوت یا برای ضبط وانعکاس (Reproduction) تصاویر و صدا در تلویزیون با اصول مغناطیسی فصل ۹۰ آلات و دستگاههای بصری (Optiques) و عکاسی و سینماتوگرافی و اندازه‌گیری و بازدید و رسیدگی - آلات تدقیق - آلات و دستگاههای طبی‌جراحی یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - اشیایی که مصرف فنی دارد - ساخته شده از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده (‌شماره ۴۰٫۱۴) - از چرم طبیعی یا مصنوعی یا از چرم دوباره‌ساخته (‌شماره ۴۲٫۰۴) - از مواد نسجی (‌شماره ۵۹٫۱۷) ب - محصولات نسوز (Refractaries) شماره ۶۹٫۰۳ - اشیاء برای مصارف شیمیایی و سایر مصارف فنی شماره ۶۹٫۰۹.

ج - آینه‌های شیشه‌ای که از لحاظ اپتیک کار نشده باشد (‌شماره ۷۰٫۰۹) و آینه‌های ساخته شده از فلزات معمولی یا از فلزات گرانبها که جنبه عناصراپتیک نداشته باشد (شماره ۸۳٫۱۲ یا فصل ۷۱ بر حسب مورد).

د - اشیاء شیشه‌ای شماره‌های ۷۰٫۰۷ و ۷۰٫۱۴ و ۷۰٫۱۵ و ۷۰٫۱۷ و ۷۰٫۱۸.

ه - اجزاء و قطعات مجزا و لوازم مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت ۲ قسمت پانزدهم - از فلزات معمولی (‌قسمت پانزدهم) و اشیاء همانند ازمواد پلاستیک مصنوعی (‌که) به طور کلی مشمول شماره ۳۹٫۰۷ می‌باشد).

و - تلمبه‌های توزیع دارای دستگاه اندازه‌گیری شماره ۸۴٫۱۰ - باسکول و ترازو برای رسیدگی و شمارش قطعاتی از کارخانه بیرون داده می‌شود وهمچنین وزنه‌هایی که جداگانه عرضه شود (‌شماره ۸۴٫۲۰) - دستگاههای بلند کردن و جابجا کردن (‌شماره ۸۴٫۲۲) - ادوات مخصوص برای تنظیم‌قطعه‌ای که باید کار شود یا برای تنظیم افزار روی ماشین‌افزارها حتی دارای ادوات اپتیک برای خواندن (‌مثلاً دستگاههای موسوم به تقسیم‌کننده اپتیک) شماره ۸۴٫۴۸ (‌غیر از ادواتی که صرفاً اپتیک باشد: دوربین‌های تمرکز (Lunettes de centrage) - دوربین‌های همردیف کردن (Lunettesdalignement) و غیره) دستگاه فشارشکن (Detendeurs) - دریچه (Vannes) و سایر اشیاء صنعت شیر و فلکه‌سازی (Robinetterie)(شماره 84.61) ز - نورافکن برای اتومبیل (‌شماره ۸۵٫۰۹) و دستگاههای هدایت و اکتشاف و عمق‌یابی و تفحص و فرمان به وسیله رادیو (‌شماره ۸۵٫۱۵).

ح - دستگاههای سینماتوگرافی ضبط یا انعکاس صوت که فقط با اصول مغناطیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین دستگاههای برداشتن نسخ‌متعدد با اصول منحصراً مغناطیسی از نوار و صفحه و غیره (‌تکیه‌گاههای صدا) پر شده با همان اصول (‌شماره ۹۲٫۱۱) - دستگاههای مغناطیسی‌خواننده (‌شماره ۹۲٫۱۳) ط - اشیاء فصل ۹۷.

ی - کیله‌ها که طبقه‌بندی آن تابع نوع موادی است که از آن ساخته شده‌است.

۲ - ماشین و دستگاههای و آلات غیر کامل یا ناتمام مانند ماشین و دستگاهها و آلات کامل یا تمام طبقه‌بندی می‌شود به شرط این که صفت و خاصیت‌اساسی ماشین و دستگاهها و آلات مزبور را دارا باشند.

۳ - با حفظ مقررات یادداشتهای ۱ و ۲ بالا:

الف - اجزاء و قطعات مجزا و لوازم ماشین و دستگاهها و آلات یا اشیاء مذکور در این فصل عبارت از اشیایی باشد که با وضع و کیفیتی که دارد در یکی‌از شماره‌های همین فصل یا فصول ۸۴ و ۸۵ و ۹۱ (‌به جز شماره‌های ۸۴٫۶۵ و ۸۵٫۲۸) منظور شده باشد در همان شماره‌ها طبقه‌بندی می‌شود.

ب - سایر اجزاء و قطعات مجزا و لوازم که معلوم باشد منحصراً یا بیشتر برای ماشینها و دستگاهها و آلات این فصل تابع تعرفه‌بندی آن ماشینها ودستگاهها و آلات می‌شود یا لدی‌الاقتضاء تحت شماره ۹۰٫۲۹ طبقه‌بندی می‌شود.

۴ - شماره ۹۰٫۰۵ دوربینهای نجومی (‌شماره ۹۰٫۰۶) و دوربینهای نشانه‌گیری برای اسلحه و دوربینهای کشتی زیردریایی یا ارابه‌های جنگی و دوربین‌برای ماشینها و دستگاهها و آلات این فصل (‌شماره ۹۰٫۱۳) را شامل نمی‌باشد.

۵ - ماشین و دستگاهها یا آلات اپتیک اندازه‌گیری و بازدید و رسیدگی و نظارت که بتوان در عین حال آنها را مشمول شماره‌های ۹۰٫۱۳ و ۹۰٫۱۹‌دانست و در شماره ۹۰٫۱۶ طبقه‌بندی می‌شود.

۶ - شماره ۹۰٫۲۸ منحصراً شامل اشیاء زیر است:

الف - آلات و دستگاههای اندازه‌گیری نیروی برق.

ب - آلات و دستگاهها و ماشینها از نوعی که در شماره‌های ۹۰٫۱۴ و ۹۰٫۱۵ و ۹۰٫۲۲ و ۹۰٫۲۳ و ۹۰٫۲۴ و ۹۰٫۲۵ و ۹۰٫۲۷ توصیف شده (‌به‌استثنای استروبوسکوپ‌ها Stroboscopes) مشروط بر این که عمل آنها منوط به یک پدیده (Phenomenes) الکتریکی باشد که با تغییرات‌شیء مورد تحقیق قابل تغییر است.

ج - دستگاهها و آلات برای کشف یا اندازه‌گیری اشعه آلفا - بتا - گاما یا اشعه ایکس یا اشعه کیهانی (Cosmiques) و همانند.

د - تنظیم‌کننده‌های (Regulateurs) خودکار کمیته‌های (Grandeurs) برقی همچنین تنظیم‌کننده‌های خودکار سایر کمیته‌ها که عمل آنها منوط به‌یک پدیده برقی است که با عامل تنظیم تغییرپذیر است.

۷ - قاب و قوطی و جعبه و ظرفهای همانند مربوط به اشیاء مذکور در این فصل که معمولاً با آن فروخته می‌شود اگر با هم عرضه شود تابع تعرفه‌بندی‌همان شیء می‌باشد ولی اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس خود طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۱۴ الی ۳۲۰< فصل ۹۱ اشیاء صنعت ساعت‌سازی (Horlogerie) یادداشت 1 - برای اجرای شماره‌های ۹۱٫۰۲ و ۹۱٫۰۷ دستگاه محرک (Mouvements) ساعت عبارت از دستگاهی است که آلت تنظیم‌کننده آن یک لنگرمجهز به فنر فندول (Spiral) باشد و ستبرای آن با پلاتین و پل‌ها از ۱۲ میلیمتر تجاوز نکند.

2 - دستگاههای مکانیکی که بدون چرخ دنده (Echapement) کار می‌کند از شماره‌های ۹۱٫۰۷ و ۹۱٫۰۸ خارج و مشمول شماره ۸۴٫۰۸ می‌باشد.

۳ - این فصل شامل لوازم مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت ۲ قسمت پانزدهم از فلزات معمولی ( قسمت پانزدهم) و اشیاء همانند از موادپلاستیک مصنوعی (‌که به طور کلی مشمول شماره ۳۹٫۰۷) می‌باشد و وزنه ساعت و شیشه‌های ساعت و زنجیر و دستبند ساعت و قطعات تجهیزات‌برقی و گردونه‌های ساچمه‌ای و ساچمه‌های گردونه نمی‌شود - فنرهای ساعت و همچنین فنرهای مارپیچی ساعت) مشمول شماره ۹۱٫۱۱ می‌شود.

۴ - با حفظ مقررات یادداشتهای ۲ و ۳ دستگاه محرک ساعت و قطعاتی که هم برای ساعت و هم برای مصارف دیگر مخصوصاً در آلات اندازه‌گیری وآلات تدقیق قابل مصرف باشد در این فصل طبقه‌بندی می‌شوند.

۵ - قاب و قوطی و جعبه و ظرفهای همانند مربوط به اشیاء مذکور در این فصل که معمولاً با آن اشیاء فروخته می‌شوند اگر با هم عرضه شود تابع‌تعرفه‌بندی همان شیء می‌باشد ولی اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس خود طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۲۲ الی ۳۲۴< فصل ۹۲ آلات موسیقی و دستگاههای ضبط و ادای صوت یا برای ضبط و انعکاس صدا و تصاویر در تلویزیون با اصول مغناطیسی - اجزاء و لوازم آلات وادوات مزبور یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - فلیمهایی که تمام یا قسمتی از آن برای چاپ یا اصول عکاسی یا فتوالکتریکی حساس شده و یا در آن صدا ضبط شده باشد - ظاهر شده یاظاهرنشده (‌فصل ۳۷).

ب - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت ۲ قسمت پانزدهم از فلزات معمولی (‌قسمت پانزدهم) یا اشیاء همانند از مواد پلاستیکی‌مصنوعی (‌که به طور کلی مشمول شماره ۳۹٫۰۷ می‌باشد).

ج - میکروفن - آمپلفیکاتور - بلندگو - گوشی - قطع‌کننده - استروبوسکوپ - و سایر آلات و دستگاهها و تجهیزات فرعی با اشیاء مندرج در این‌فصل به کار برده می‌شود ولی با آن توأم نبوده و با هم در یک محفظه جا داده نشده باشد (‌فصل ۸۵ یا ۹۰) - دستگاههای ضبط یا اداری صوت توأم بادستگاههای بیسیم (‌شماره ۸۵٫۱۵) د - لوله‌پاک‌کن (Ecouvillons) و سایر انواع فرچه برای پاک کردن آلات موسیقی (شماره ۹۶٫۰۲).

ه - آلات و دستگاههای که جنبه بازیچه داشته باشد (‌شماره ۹۷٫۰۳).

و - آلات و دستگاههایی که جنبه اشیاء کلکسیون یا عتیقه داشته باشد (‌شماره ۹۹٫۰۵ یا ۹۹٫۰۶).

۲ - آلات و دستگاههای این فصل که ناقص یا ناتمام باشد در ردیف اشیاء کامل و تمام طبقه‌بندی می‌شود مشروط بر این که دارای مشخصات اساسی‌آنها باشد.

3 - آرشه و چوب (Baguettes) و اشیاء همانند برای آلات موسیقی شماره‌های ۹۲٫۰۲ و ۹۲٫۰۶ در صورتی که به تعداد آلات مربوطه عرضه شودتابع تعرفه‌بندی همان آلات خواهد بود.

مقواها و کاغذهای سوراخ شده شماره ۹۲٫۱۰ و همچنین تکیه‌گاه (Supports) صدا شماره ۹۲٫۱۲ بر حسب مورد تابع همین دو شماره می‌باشدحتی اگر با آلات و یا دستگاههای مربوطه هم عرضه شود.

۴ - قاب و قوطی و جعبه و ظرفهای همانند مربوط به اشیاء مذکور در این فصل که معمولاً با آن اشیاء فروخته می‌شود اگر با هم عرضه شود تابع‌تعرفه‌بندی همان شیء می‌باشد ولی اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۲۵ الی ۳۲۷< قسمت نوزدهم اسلحه و مهمات فصل ۹۳ اسلحه و مهمات یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - چاشنی‌ها و کپسولهای آتشزا - منفجرکننده‌ها (Detonateurs) - فشفشه‌های مهتاب یا ضد تگرک و سایر اشیاء فصل ۳۶ ب - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت ۲ قسمت پانزدهم از فلزات معمولی (‌قسمت پانزدهم) و اشیاء همانند از مواد پلاستیک‌مصنوعی (‌که به طور کلی مشمول شماره ۳۹٫۰۷ می‌باشد).

ج - ارابه‌های جنگی و اتومبیلهای زره‌پوش مسلح (‌شماره ۸۷٫۰۸) د - دوربینهای نشانه‌گیری و سایر دستگاههای اپتیک مگر در مواردی که روی اسلحه سوار شده یا به طور سوار نشده با اسلحه مربوطه عرضه شود(‌فصل ۹۰) ه - کشکنجیر (Atrbaletes) - کمان و تیر برای تیراندازی - اسلحه‌های دگمه‌دار برای سالن شمشیربازی و اسلحه‌هایی که جنبه بازیچه دارد (‌فصل۹۷).

و - اسلحه و مهماتی که جنبه اشیاء کلکسیون یا جنبه عتیقه دارد (‌شماره‌های ۹۹٫۰۵ یا ۹۹٫۰۶) ۲ - سلاحهای غیر کامل یا نیمه‌تمام در ردیف سلاحهای کامل یا تمام شده طبقه‌بندی می‌شود به شرط این که مشخصات اصلی آن را دارا باشد.

۳ - به مفهوم شماره ۹۳٫۰۷ عبارت "‌اجزاء و قطعات مجزا" شامل دستگاههای رادیو یا رادار شماره ۸۵٫۱۵ که در بعضی فشفشه‌های خمپاره‌ها استعمال‌می‌شود نمی‌باشد.

۴ - قاب و قوطی و جعبه و ظرفهای همانند مربوط به اشیاء مذکور در این فصل که معمولاً با آن اشیاء فروخته می‌شود تابع تعرفه‌بندی همان شیءمی‌باشد ولی اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۲۸ الی ۳۳۰< قسمت بیستم کالا و محصولات گوناگون که در جای دیگر گفته نشده و مشمول قسمتهای دیگر تعرفه نشود فصل ۹۴ مبل - مبلهای طبی جراحی - اسباب تختخواب و همانند یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - تشک و بالش و بالشتک بادی (Pneumatiques) یا آبی فصلهای ۳۹ و ۴۰ و 62 ب - انواع چراغ و دستگاههای روشنایی که تابع تعرفه‌بندی نوع موادی است که در ساخت آن به کار رفته‌است (‌شماره‌های ۴۴٫۲۷ و ۷۰٫۱۴ و ۸۳٫۰۷‌و غیره).

ج - مصنوعات سنگی یا مواد سرامیکی از نوعی که به جای نشیمن و میز و یا ستون در پارک و باغ و دهلیز و غیره به کار می‌رود (‌فصل ۶۸ یا ۶۹).

د - آینه‌های زمینی مانند آینه‌های قدی پایه‌دار و غیره (‌شماره ۷۰٫۰۹) ه - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت ۲ قسمت پانزدهم از فلزات معمولی (‌قسمت پانزدهم) و اشیاء همانند از مواد پلاستیک‌مصنوعی (‌که به طور کلی مشمول شماره ۳۹٫۰۷) می‌باشد و همچنین گاوصندوقهای شماره ۸۳٫۰۳) و - مبل حتی غیر مجهز که اجزاء مشخص دستگاههای مولد سرمای شماره ۸۴٫۱۵ را تشکیل دهد - مبلهایی که مخصوصاً برای چرخهای دوزندگی به‌مفهوم شماره ۸۴٫۴۱ تعبیه شده‌است.

ز - مبلهایی که اجزاء مشخص دستگاههای شماره ۸۵٫۱۵ را تشکیل دهد (‌دستگاههای گیرنده بیسیم و تلویزیون و غیره).

ح - تفدان برای مطب دندانسازی (‌شماره ۹۰٫۱۷) ط - اشیاء فصل ۹۱ مخصوصاً محفظه و اتاقک ساعتهای دیواری و دستگاههای همانند.

ی - مبلهایی که اجزاء مشخص فنوگراف و ماشینهای دیکته و سایر دستگاههای شماره ۹۲٫۱۱ را تشکیل دهد (‌شماره ۹۲٫۱۳) ک - مبلهایی که جنبه بازیچه دارد (‌شماره ۹۷٫۰۳) - بیلیارد از هر نوع و مبلهای بازی شماره ۹۷٫۰۴ و همچنین میزهای شعبده‌بازی شماره ۹۷٫۰۵.

۲ - جز در مورد مستثنیات ذیل مبل به مفهوم شماره‌های ۹۴٫۰۱ تا ۹۴٫۰۱ عبارت است از اشیایی که برای گذراندن روی زمین ساخته شده‌است:

الف - گنجه‌های دیواری مخصوص مطبخ (Blocs de cuisine) و گنجه‌های همانند.

ب - نشیمن‌ها و تختخوابهای معلق یا دیواری (Rabattables).

ج - کتابخانه‌ها و مبلهای همانند دارای قطعات تکمیلی برای آویزان کردن یا روی زمین قرار دادن.

۳ - مبل راحتی دارای صفحه و اجزاء یا متفرعات از شیشه یا از مرمر یا از مواد دیگر به صورت سوارنشده یا جفت‌نشده که به هم عرضه شود مانندمصنوعات سوار شده طبقه‌بندی می‌شود.

۴ - الف - صفحات شیشه (‌و همچنین آینه) یا مرمر یا سنگ حتی به شکل بریده معین در صورتی که جداگانه عرضه شود به شرط این که با سایر عناصرترکیب نشده باشد مانند اجزاء اشیاء این فصل تلقی نمی‌شود.

ب - اشیاء مذکور در شماره ۹۴٫۰۴ در صورتی که جداگانه عرضه شود تحت همان شماره طبقه‌بندی می‌شود ولو این که اجزاء مبلهای شماره ۹۴٫۰۱ تا۹۴٫۰۳ را تشکیل دهد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۳۲< فصل ۹۵ مواد تراش‌پذیر و قالب‌پذیر به حال کار شده (‌به انضمام مصنوعات) یادداشت مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - اشیاء فصل ۶۶ (‌چتر بارانی - چتر آفتابی - عصا - شلاق - تعلیمی و اجزاء آنها) ب - بادبزن و سپرک دستی (Ecrans a main) شماره (67.05) ج - اشیاء فصل ۷۱ به ویژه جواهرات فانتزی.

د - اشیاء فصل ۸۲ (‌افزار - مصنوعات کارد و چاقوسازی - اسباب سر میز (Couverts de table) سوار شده و دارای دسته یا اجزاء از موادتراش‌پذیر و قالب‌پذیر این دسته‌ها و اجزاء چنانچه جداگانه عرضه شود مشمول همین فصل می‌گردد.

ه - اشیاء فصل ۹۰ به ویژه دوره عینک.

و - اشیاء فصل ۹۱ (‌اشیاء صنعت ساعت‌سازی به ویژه قاب ساعت و محفظه و اتاقک ساعتهای پاندول و دستگاههای همانند.

ز - اشیاء فصل ۹۲ به ویژه آلات موسیقی.

ح - اشیاء فصل ۹۳ به ویژه اجزاء اسلحه.

ط - اشیاء فصل ۹۴ (‌مبل و اجزاء آن) ی - اشیاء فصل ۹۶ (‌مصنوعات برس‌سازی و غیره) ک - اشیاء فصل ۹۷ (‌بازیچه - اسباب‌بازی و غیره) ل - اشیاء فصل ۹۸ (‌مصنوعات گوناگون).

م - اشیاء فصل ۹۹ (‌میزهای زیبا - اشیاء کلکسیون و عتیقه) >‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۳۴< فصل ۹۶ مصنوعات برس‌سازی و قلم مو - جارو - گردگیر - پودرزن و اشیاء غربال و الک‌سازی یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - اشیاء فصل ۷۱ ب - اشیاء برس‌سازی از نوعی که به طور وضوح برای مصرف در طب و جراحی و دندانسازی و دامپزشکی باشد (‌شماره ۹۰٫۱۷) ج - اشیایی که جنبه بازیچه دارد (‌فصل ۹۷).

۲ - سرهای آماده برای مصنوعات برس‌سازی به مفهوم شماره ۹۶٫۰۳ عبارت است از دسته‌های مو یا الیاف نباتی یا سایر مواد - سوارنشده - آماده‌برای استعمال بدون این که از هم جدا بشود - برای ساختن قلم مو یا اشیاء همانند یا آنهایی که برای رسیدن به این منظور احتیاج به کار تکمیلی مختصراز قبیل چسبانیدن یا اندودن ته آن و هموار کردن یا سائیدن انتهای آن داشته باشد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۳۶< فصل ۹۷ بازیچه (Jouets) - اسباب‌بازی (Jeux) - اشیاء برای تفریح و برای ورزش یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - شمع برای درخت نوئل (‌شماره ۳۴٫۰۶) ب - آتشبازی برای تفریح (‌شماره ۳۶٫۰۵) ج - نخ - تک‌نخ - ریسمان - زه - و همانند برای ماهیگیری حتی بریده به طول معین ولی سوارنشده مربوط به فصل ۳۹ یا به شماره ۴۲٫۰۶ یا قسمت‌یازدهم.

د - کیف جای اسباب ورزش و ظرفهای دیگر شماره ۴۲٫۰۲ یا ۴۳٫۰۳ ه - لباس ورزش و همچنین لباسهای مبدل تفریحی (Travestis) از کشباف یا از سایر منسوجات فصلهای ۶۰ و ۶۱.

و - پرچم و بند پرچم از منسوجات و همچنین بادبان کشتی و روپوش وسایط نقلیه - فصل ۶۲.

ز - کفش (‌به استثنای آنهایی که روی اسباب سرسره (Patins) نصب شده) و کلاههای مخصوص ورزش و همچنین زنگال و حافظ استخوان پا(Protege - tibias) برای ورزش (فصلهای ۶۴ و ۶۵).

ح - عصای کوه‌نوردان - تعلیمی و شلاق (‌شماره ۶۶٫۰۲ و همچنین اجزاء آنها (‌شماره ۶۶٫۰۳).

ط - چشم شیشه‌ای سوارنشده برای عروسک و برای سایر بازیچه‌ها - شماره ۷۰٫۱۹.

ی - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت ۲ قسمت پانزدهم از فلزات معمولی (‌قسمت پانزدهم) و اشیاء همانند از مواد پلاستیکی‌مصنوعی (‌که به طور کلی مشمول شماره ۳۹٫۰۷ می‌باشد).

ک - اشیاء شماره ۸۳٫۱۱.

ل - وسایط نقلیه ورزشی قسمت هفدهم به استثنای لوژ و سورتمه ورزشی (Bobsleighs) و همانند.

م - چرخ پایی برای کودکان که طبق مدل چرخهای معمولی ساخته شده و دارای گردونه ساچمه‌ای باشد. ( شماره ۸۷٫۱۰) ن - قایقهای ورزشی از قبیل کانوئه Canoes و اسکیف (Skiffs) (فصل ۸۹) و وسایل راندن آنها (‌فصل ۴۴ اگر چوبی باشد).

س - عینکهای حافظ چشم برای تمرینات ورزشی و برای بازی در هوای آزاد (‌شماره ۹۰٫۰۴) ع - تیپچه و سوت‌سوتک (‌شماره ۹۲٫۰۸) ف - اسلحه و سایر اشیاء فصل ۹۳.

ص - زه برای راکت - چادر - اشیاء برای اردوگاه و دستکش از هر جنس (‌تابع نوع جنس می‌باشد).

۲ - اشیاء مربوط به این فصل ممکن است دارای تزیینات یا متفرعات ساده کم اهمیت از فلزات گرانبها و یا از فلزات دارای رویه یا روکش از فلزات‌گرانبها یا از مروارید اصل یا از سنگهای گرانبها یا از سنگهای مصنوعی یا از سنگهای دوباره‌ساخته باشد.

۳ -منظور از عروسک شماره ۹۷٫۰۲ منحصراً آنهایی است که به شکل انسان ساخته شده باشد.

۴ - اشیاء غیر کامل یا ناتمام در ردیف اشیاء کامل طبقه‌بندی می‌شود مشروط بر این که دارای مشخصات اساسی آن باشد.

۵ - با رعایت یادداشت ۱ بالا اجزاء و قطعات مجزا و متفرعاتی که قابل تشخیص باشد که منحصراً یا اکثراً مربوط به اشیاء مذکور در این فصل می‌باشدتابع تعرفه‌بندی همان شیء خواهد بود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۳۹ الی ۳۴۱< فصل ۹۸ مصنوعات گوناگون یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - مداد برای ابرو یا بزک (Maquillage) (شماره 33.06).

ب - دگمه و دگمه‌های نیمه‌تمام - شانه - گیره زلف (Barrettes) و اشیاء همانند که تمام یا قسمتی از آن از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یارویه از فلزات گرانبها باشد (‌با رعایت مقررات یادداشت ۲ - الف از فصل ۷۱) یا دارای مروارید اصل یا دارای سنگ‌های گرانبها یا سنگهای مصنوعی یادوباره‌ساخته (‌فصل ۷۱).

ج - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت ۲ قسمت پانزدهم از فلزات معمولی (‌قسمت پانزدهم) و اشیاء همانند از مواد پلاستیک‌مصنوعی (‌که به طور کلی مشمول شماره ۳۹٫۰۷ می‌باشد).

د - قلم پگار (Tire - lignes) (شماره 90.16).

ه - بازیچه‌های فصل ۹۷.

۲ - با رعایت مقررات یادداشت (۱) این فصل اشیایی که تمام یا قسمتی از آن از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا رویه از فلزات گرانبها یا ازسنگهای گرانبها و یا از سنگهای مصنوعی یا دوباره‌ساخته یا دارای مروارید اصل باشد مشمول همین فصل می‌شود.

۳ - قاب و قوطی و جعبه و ظرفهای همانند مربوط به اشیاء مذکور در این فصل که معمولاً به آن اشیاء فروخته می‌شود اگر با هم عرضه شود تابع‌تعرفه‌بندی همان شیء می‌باشد ولی اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۴۲ الی ۳۴۴< قسمت بیست و یکم هنرهای زیبا - اشیاء کلکسیون و عتیقه فصل۹۹ هنرها زیبا - اشیاء کلکسیون و عتیقه یادداشت ۱ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - تمبر پست و تمبرهای مالیاتی و همانند - باطل‌نشده - که در کشور مربوط رایج یا قرار است رایج شود ( شماره ۴۹٫۰۷) ب - پارچه‌های نقاشی شده برای دکور تماشاخانه (‌تئاتر) - پرده‌های زمینه کارگاه و مصارف همانند (‌شماره ۵۹٫۱۲) ج - مروارید اصل و جواهر حتی به حالت کار شده (‌شماره‌های ۷۱٫۰۱ و ۷۱٫۰۲) 2 - به مفهوم شماره ۹۹٫۰۲ گراور و نقشهای برجسته (Estampes) و لیتوگرافیهای اصلی عبارت است از نسخه‌هایی که به رنگ سیاه یا به رنگهای‌الوان مستقیماً از یک یا از چند صفحه که تماماً به دست صنعتگر انجام شده‌است چاپ شده باشد بدون توجه به تکنیک یا مواد مصرف شده به استثناءعملیات مکانیکی یا فتومکانیکی.

۳ - حجاریهایی که جنبه تجارتی داشته باشد (‌که به سری و تعداد زیاد تهیه می‌شود - قالب‌ریزیها و کارهای پیشه‌وران) مشمول شماره‌های ۹۹٫۰۳‌نمی‌شود و در فصل مربوط به جنسی که از آن ساخته شده طبقه‌بندی می‌گردد.

۴ - الف - با رعایت یادداشتهای ۱ و ۲ و ۳ اشیایی که ممکن است در عین حال مشمول این فصل و فصلهای دیگر تعرفه باشد باید در این فصل‌طبقه‌بندی شود.

ب - اشیایی که ممکن است در عین حال مشمول شماره ۹۹٫۰۶ و شماره‌های ۹۹٫۰۱ تا ۹۹٫۰۵ گردد باید در شماره‌های ۹۹٫۰۱ تا ۹۹٫۰۵ طبقه‌بندی‌شود.

5 - قابهای تابلوهای نقاشی و گراور و نقشهای برجسته (Estampes) و لیتوگرافی در صورتی که وضع ظاهری و ارزش آنها به این اشیاء متناسب‌باشد با همان اشیاء طبقه‌بندی می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۳ - صفحه ۳۴۵ الی ۳۴۷< جداول فوق منضم به قانون امور گمرکی می‌باشد.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید