قانون امور تشکیلاتی و استخدامی وزارت امور خارجه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون امور تشکیلاتی و استخدامی وزارت امور خارجه - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۱۲

‌ماده واحده - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود مقررات تشکیلاتی و استخدامی و انضباطی و مالی مخصوص به خود را تنظیم و پس از‌تصویب کمیسیونهای خارجه و دارایی و استخدام مجلسین سنا و شورای ملی به طور آزمایشی به موقع اجرا بگذارد.

‌دولت مکلف است حداکثر تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون اصلاحاتی را که ضمن اجرای مقررات مذکور لازم بداند تعیین و بر اساس آن‌اصلاحات لایحه قانونی نهایی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید و تا تصویب نهایی لایحه مذکور مقررات مصوبه کمیسیونهای دارایی و استخدام و‌خارجه مجلسین موضوع این ماده قوت قانونی خواهد داشت.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌بود در تاریخ روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی