قانون امتیاز انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز قشم لارک و هنگام

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون امتیاز انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام - مصوبه ۲۸ حوت ۱۳۰۱ شمسی

ماده اول - امتیاز انحصاری و استخراج و فروش خاک سرخ (‌اکسیدوفر) واقعه در جزایر هرمز، قشم، لارک، هنگام به آقای حاج معین‌التجار بوشهری‌از طرف دولت واگذار می‌شود و آقای حاج معین‌التجار از کلیه دعاوی سابقه خود نسبت به دولت راجع به خاک سرخ جزائر مزبوره و اثاثیه و غیره‌صرفنظر می‌نماید.

ماده دوم - مدت این امتیاز از اول حمل تنگوز ئیل ۱۳۰۲ الی مدت پانزده سال شمسی خواهد بود.

ماده سوم - صاحب امتیاز ملتزم است حقوق دولت را از قرار صدی پنجاه از عایدات خالص خاک سرخ جزائر مزبوره بعد از وضع مخارج در سه ماه‌اول هر سال از بابت سال قبل به خزانه دولت بپردازد.

تبصره - مخارج مزبوره در ماده سوم عبارت است از مخارج اداری و استخراج و حمل و نقل و فروش.

ماده چهارم - صاحب امتیاز قبول می‌کند که همه‌ساله مبلغ دو هزار تومان از سهم مختصی خود به وزارت معارف برای مدارس ابتدایی بنادر و جزایرجنوب بپردازد. ماده پنجم - این امتیاز به هیچ نحوی از انحاء ولو به عنوان رهن به اتباع خارجه واگذار و منتقل نمی‌شود.

ماده ششم - هر گاه عملیات معادن به واسطه وقوع حوادث فوق‌العاده عمومی یا محلی (‌فورس‌ماژور) تعطیل شود معادل مدتی که معادن به علل‌مذکوره معطل مانده و مورد استفاده واقع نشده‌است بر مدت این امتیاز افزوده خواهد شد و باید وجود حوادث فوق‌العاده (‌فورس‌ماژور) را به دولت‌اطلاع داده و دولت تصدیق کرده باشد. ماده هفتم - تهیه و خریداری کلیه وسائل استخراج و نقلیه و غیره در عهده صاحب امتیاز است و در انقضای مدت چنانچه دولت بخواهد باید به‌قیمت عادله به دولت بفروشد.

ماده هشتم - صاحب امتیاز باید دفاتر منظمی داشته باشد که هر وقت دولت بخواهد بتواند مراجعه نموده و از مقدار استخراج و حمل و فروش‌خاک سرخ اطلاعات حاصل کند. ماده نهم - کلیه آلات و ادواتی که صاحب امتیاز فقط برای استخراج و حمل مواد مستخرجه وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود و نیزحقوق گمرکی به مقدار خاکی که استخراج و حمل می‌شود تعلق نخواهد گرفت.

ماده دهم - تخلف از هر یک از مواد از طرف صاحب امتیاز موجب الغاء این امتیاز خواهد بود.

ماده یازدهم - در موقع اختلافات حاصله بین دولت و صاحب امتیاز به حکمیت قطع خواهد شد.

ماده دوازدهم - در صورتی که پس از تفتیش معلوم شود که دفاتر مرتبی ندارند مطابق تحقیقاتی که دولت نموده و حقوق دولت را تشخیص داده‌صاحب امتیاز مکلف است حقوق دولت را از آن قرار تأدیه نماید.

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ (‌اکسید دوفر) واقعه در جزایر هرمز، قشم، لارک. هنگام را وزارت فوائد عامه به آقای حاج معین‌التجار بوشهری بر طبق دوازده ماده و یک تبصره واگذار می‌نماید.