قانون الغای مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون الغاء مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی -‌ مصوب ۱۳۴۹٫۱۱٫۱۹

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در مورد فرزندان جدیدالولاده افسران و کارمندان نیروهای مسلح‌شاهنشاهی ملغی می‌گردد.

‌تبصره - وجوهی که در تاریخ تصویب این قانون شاغلین یا بازنشستگان از این بابت دریافت می‌دارند تا رسیدن اولاد آنان به سن ۱۸ سال تمام قابل‌پرداخت خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۶ در جلسه روز دوشنبه نوزدهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی