قانون الغای معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه‌عمومی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبان ماه ۱۳۴۳ و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه‌عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ و قانون‌تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ - مصوب ۱۳۴۷٫۲.۳۰

‌ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون "‌قانون معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبان ماه ۱۳۴۳" ملغی و مقررات زیر به قانون خدمت‌نظام وظیفه عمومی مصوب اسفند ماه ۱۳۲۱ الحاق می‌شود:

‌الف - در هر مرحله از تأمین احتیاجات کلیه مشمولان عادی بلامانع توسط اداره وظیفه عمومی به مراکز آموزشی ارتش شاهنشاهی تحویل‌خواهند شد.

ب - تعدادی که برای تأمین احتیاجات واحدهای ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور مورد نیاز هستند به وسیله هیأتهایی که ارتش‌شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور تعیین خواهند نمود انتخاب و بلافاصله به انجام خدمت زیر پرچم مشغول خواهند شد.

ج - پس از تأمین احتیاجات ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور به شرح مذکور در بند "ب" اگر مازادی وجود داشته باشد پس از طی‌دوره‌های آموزشی مقدماتی و تکمیلی انفرادی برای فرا گرفتن تعلیمات حرفه‌ای و کشاورزی و انجام خدمات عمران روستا و شهر برای بقیه مدت در‌اختیار دولت گذارده می‌شوند.

‌د - مادام که امکانات ارتش شاهنشاهی اجازه ندهد که برنامه آموزشهای مقدماتی و تکمیلی انفرادی را درباره مشمولان مازاد بر احتیاج به موقع‌اجرا بگذارد و این قبیل مشمولان برای فراگرفتن آموزشهای حرفه‌ای یا کشاورزی و انجام خدمات عمرانی مورد احتیاج دولت هم نباشند مرخص و از‌انجام خدمت زیر پرچم معاف خواهند شد. ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی مقررات این ماده به وسیله وزارتخانه‌های جنگ و کشور تدوین و تصویب و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده ۲ - مشمولان عادی و سربازان وظیفه متولد سالهای ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۲ که وضع آنها به شرح زیر است از احضار جهت انجام خدمت زیر‌پرچم معاف می‌شوند:

‌الف - مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون برابر مقررات قانونی معافیت از خدمت زیر پرچم تحصیل نکرده‌اند.

ب - سربازان وظیفه‌ای که به هر علتی تا کنون خدمت زیر پرچم را انجام نداده‌اند

ج - مشمولانی که به استناد مقررات ماده ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم شده و تا تاریخ تصویب این قانون به خدمت زیر پرچم اعزام‌نشده‌اند. ‌تبصره - مشمولانی که بعد از تصویب این قانون به موجب ماده ۳۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم شوند فقط مجازات حبس درباره آنان‌اعمال خواهد شد.

‌ماده ۳ - بند "‌الف" ماده یک قانون مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ درباره‌مشمولان دیپلمه و بالاتر که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به خدمت اعزام خواهند شد به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف - دوره زیر پرچم - دو سال. ‌قانون بالا مشتمل بر سه ماده و دو تبصره که در جلسه روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی