قانون الغای قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین مطبوعات و رسانه‌های گروهی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون الغای قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری - مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۲۹ مجلس سنا


ماده واحده - کلیه قوانین مربوط به مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری ملغی است چنانچه قانون جدیدی لازم باشد دولت مکلف‌است در ظرف یک ماه لایحه آن را تهیه و به مجلس تقدیم نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سه‌شنبه نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است