قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه - مصوب ۸ آبان ماه ۱۳۲۰

ماده واحده - قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۰ مشتمل بر ۹ ماده از تاریخ تصویب این قانون‌ملغی است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری