قانون الغای اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلیسپو رییس کل دارایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون الغای اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلیسپو رییس کل دارایی - مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ به استثناء ماده ۷ آن که شامل کلیه حقوق‌بگیران از صندوق دولت خواهدبود از تاریخ تصویب این قانون نسخ و هیأت دولت مکلف است ادارات و بنگاههایی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رییس کل‌دارایی درآمده‌است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یک ماه قسمتهایی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارایی آنها به‌وزارتخانه‌های دیگر منتقل و یا به صورت وزارت اقتصادی یا اداره مستقلی در آورد.

هیأت دولت مجاز است کلیه آیین‌نامه‌هایی که تاکنون از طرف دکترمیلیسپو صادر گردیده کلاً یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید.

تبصره ۱ - دولت مکلف است بلادرنگ وسایلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که به کلیه حسابهای دستگاههای اقتصادی کشور از سوم‌شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

تبصره ۲ - دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید به طور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری‌عمل نماید.

تبصره ۳ - دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و به‌خصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تشکیل صادرات و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اقدامات لازم به عمل آورد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی