قانون الغای اجازه تاسیس مدرسه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم


قانون الغاء اجازه تأسیس مدرسه مصوب ۱۳۴۳٫۳.۱۰

ماده واحده - شورای عالی فرهنگ می‌تواند اجازه تأسیس مدارسی را که بر خلاف مقررات فرهنگی و مصوبات شورای عالی فرهنگ رفتار نمایند برطبق آیین‌نامه خاصی که به تصویب کمیسیونهای فرهنگ مجلسین خواهد رسید لغو نماید.

تبصره - وزارت فرهنگ مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مذکور را به کمیسیونهای فرهنگ مجلسین تقدیم دارد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنادر تاریخ دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه یک هزار وسیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی