New Server

قانون الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی - ‌مصوب ۱۳۵۴٫۲.۱

‌ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده ۵۳ مکرر به قانون خدمت وظیفه عمومی اضافه می‌شود:

‌ماده ۵۳ مکرر - در صورتی که افسران سپاهی انقلاب در حین انجام خدمت زیر پرچم مرتکب عملی شوند که کمیسیون متشکل از:

‌الف - معاون فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی.

ب - مدیر کل سپاه مربوط.

ج - دادستان ارتش یا معاون قضایی او.

‌د - دادستان دادگاه اداری وزارتخانه مربوط.

ه - رییس اداره یا مسئول امور انضباطی سپاه مربوط.

‌آن را خلاف شئون و خصال افسری تشخیص دهد به پیشنهاد کمیسیون مزبور گزارشی به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران تقدیم و‌پس از تصویب در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی درج و تا درجه سربازی تنزیل درجه داده می‌شوند.

‌تخلفات درجه‌داران سپاهی انقلاب در مواردی که مستلزم تنزیل درجه می‌باشد در کمیسیونی با شرکت نمایندگان مقامات مذکور در ماده فوق مطرح و‌پیشنهادات کمیسیون با تصویب معاون فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی قابل اجراء خواهد بود.

‌افسران و درجه‌داران سپاهی انقلاب در صورت تنزیل درجه بقیه خدمت را با حقوق و مزایای درجه جدید انجام خواهند داد و هر گاه به پایین‌تر از‌گروهبان سومی تنزیل درجه یابند برای انجام بقیه خدمت به یکی از پادگانهای نظامی معرفی خواهند شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۳٫۱۲٫۴ در جلسه روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی