قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی -‌ مصوب ۱۳۴۹٫۳.۱۷

‌ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود:

‌تبصره - افسران و درجه‌داران بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی که به سمت شهردار انتخاب یا منصوب شوند و یا در شهرداریها خدمت نمایند نیز با‌رعایت سایر مقررات مربوط مشمول مقررات ماده فوق خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۹٫۲.۲۱ در جلسه روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و‌نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی