New Server

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۶۹ و اصلاح ماده ۷۰ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۶۹ و اصلاح ماده ۷۰ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۱۰٫۷

‌ماده واحده - یک تبصره به ماده ۶۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه و ماده ۷۰ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

‌تبصره - وزارت جنگ و ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی می‌توانند به منظور متعادل ساختن سازمانهای مربوط افسران و‌همردیفانی که به حد نصاب سوابق خدمت و یا سنین مندرج زیر می‌رسند بازنشسته نمایند.

‌ستوانها ۴۴ سال سن یا ۲۰ سال خدمت

‌سروان ۴۶ سال سن یا ۲۳ سال خدمت

‌سرگرد ۴۸ سال سن یا ۲۵ سال خدمت

‌سرهنگ دوم ۵۰ سال سن یا ۲۷ سال خدمت

‌سرهنگ ۵۲ سال سن یا ۳۰ سال خدمت

‌ماده ۷۰ - وزارت جنگ و ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی می‌توانند افسران، درجه‌داران و همردیفان آنان را در موارد زیر نیز‌بازنشسته نمایند.

‌الف - افسران و همردیفان آنان که از نظر ارزش کلی در طبقات مادون حائزین شرایط ترفیع قرار می‌گیرند و به همین جهت به کمیسیون سنجش ارزشها‌معرفی نمی‌گردند و همچنین افسران و همردیفان آنان که در کمیسیون‌های سنجش ارزشها شایسته ترفیع تشخیص داده نمی‌شوند.

ب - در سایر موارد افسران و همردیفان آنان که سه سال بیشتر از حداقل مدت توقف در درجه مربوط قدمت خدمت داشته و به ترفیع نائل نشوند.

ج - درجه‌داران و همردیفان آنان که سه دوره حداقل توقف در درجه مربوط به ترفیع نائل نشوند و مدت خدمت آنان سی سال تمام باشد.

‌تبصره - در صورتی که سوابق خدمت افسران و همردیفان مشمول این ماده از بیست سال کمتر باشد بدون رعایت تشریفات مندرج در مواد ۱ تا ۱۲"‌ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۵ (۲۵۲۵ شاهنشاهی) درباره افسرانی که‌فاقد استعداد و توانایی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و تخصص مربوط می‌باشند سوابق خدمتی آنان به موجب مقررات مربوط بازخرید‌خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک‌شنبه ۶ آذر ماه ۲۵۳۶. در جلسه روز چهارشنبه هفتم دی ماه دو‌هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی