قانون الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۱٫۷

‌ماده واحده - تبصره ذیل به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود:

‌تبصره - به درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور هر سال یک دست لباس زمستانی و یک دست لباس تابستانی و هر دو سال یک پالتو داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز سه شنبه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در‌جلسه روز دوشنبه هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رئیس مجلس سنا - عباس مسعودی