قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۱۱ بهمن ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱۹ بهمن ۲۵۳۵ مجلس شورای ملی

ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۲۶ نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷٫۹٫۷ (۲۵۳۷ شاهنشاهی) اضافه می‌شود.

تبصره ۵ - خانه‌ها و اماکنی که در تصرف و مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۵۹ شمسی(۲۴۸۹ شاهنشاهی) یا ماده واحده قانون مصوب آذر ماه ۱۳۵۲ شمسی (۲۵۳۲ شاهنشاهی) در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسند درصورتی که محل کسب و پیشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵٫۱۱٫۱۱، در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم بهمن ماه دوهزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی