New Server

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ و اصلاح مواد ۵۲ و ۵۳ قانون خدمت وظیفه عمومی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ و اصلاح مواد ۵۲ و ۵۳ قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب ۸ آبان ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۹ آذر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - تبصره‌ای به ماده ۲۲ الحاق و مواد ۵۲ و ۵۳ قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌تبصره - نمایندگان کنسولی دولت شاهنشاهی ایران در کشورهای خارج می‌توانند به مدت دو سال به وسیله هیأت‌های مذکور در ماده ۲۵ قانون خدمت‌وظیفه عمومی به وضع مشمولان این ماده که تا تاریخ تصویب این تبصره در کشورهای خارج بوده‌اند رسیدگی نمایند.

‌ماده ۵۲ - اعطای درجات درجه‌داری و افرادی به مشمولان خدمت وظیفه عمومی در هر یک از مراحل خدمت وظیفه همچنین تنزیل درجه آنان از‌اختیارات فرماندهان و رؤسای مربوط با رعایت مقررات ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران خواهد بود و در مورد تنزیل درجه‌موافقت کمیسیون مذکور در ماده ۵۳ این قانون ضروری می‌باشد.

‌ماده ۵۳ - به افسران وظیفه در صورتی که در هر یک از دوره‌های خدمتی شئون و خصائل درجه خود را به تشخیص کمیسیونی مرکب از پنج نفر از‌افسران قسمت مربوط و تأیید فرمانده یا رییس قسمت (‌از مقامات سرتیپی و بالاتر) از دست بدهند با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ‌ارتشتاران و درج در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی حسب مورد و اهمیت موضوع تا رتبه سربازی تنزیل درجه داده خواهد شد و بقیه خدمت وظیفه‌را در کلیه دوره‌ها با درجه و حقوق و مزایای رتبه تنزیل یافته انجام خواهند داد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه هشتم آبان ماه ۱۳۵۲ در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۳۶