New Server

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۷٫۳.۳۱

ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۲۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی افزوده می‌شود.

تبصره - دانشجویان رشته خلبانی دانشکده افسری نیروی هوایی شاهنشاهی پس از موفقیت و ابراز شایستگی لازم در آموزشهای مقدماتی و عمومی‌که مدت آن حداقل از یک سال کمتر نخواهد بود بدواً به درجه ستوان سومی نائل و بقیه دوره دانشکده را با درجه مذکور طی خواهند نمود و پس ازموفقیت در دوره خلبانی به درجه ستوان دومی مفتخر می‌گردند و هر گاه به علل مختلف و ضعف در پرواز قادر به ادامه تحصیل در این رشته نباشند جهت طی آموزش تخصصی به یکی از دوره‌های تخصصی همان نیرو معرفی و به تحصیل ادامه خواهند داد و در این صورت ترفیعات بعدی آنان تابع‌مقررات مربوط به افسران فارغ‌التحصیل آموزشگاههای افسری خواهد بود.

این تبصره از تاریخ ۲۵۳۵٫۷.۱۵ قابل اجرا می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم‌خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی