New Server

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۴۷٫۲.۱۵ ‌ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود:

‌تبصره ۴ - در غیاب هر یک از اعضای اصلی هیأت رسیدگی معاونان آنان شرکت خواهند نمود، مشروط بر اینکه اکثریت کمیسیون از اعضای اصلی‌مندرج در این ماده باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز چهارشنبه بیست و یکم فروردین ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه‌پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی