قانون الحاق یک تبصره به ماده اول قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون الحاق یک تبصره به ماده اول قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۱۱٫۴

ماده واحده - تبصره ذیل به عنوان تبصره ۸ به ماده اول قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی ماه ۱۳۴۴ اضافه می‌شود:

‌تبصره ۸ - هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور مجاز است در هر شهری که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مبادرت به تأسیس کتابخانه‌کودک نموده است سالانه تا میزان ۲۰% از درآمد حاصل از سهمیه ۱٫۵% درآمد شهرداری آن شهر را از تاریخ تصویب این قانون به عنوان کمک به‌کتابخانه کودک در همان محل اختصاص دهد. و در صورتی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بعداً اقدام به تأسیس کتابخانه کودک کند از تاریخ‌تأسیس کتابخانه کودک مقررات این تبصره درباره آن کتابخانه اجرا خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۸٫۱۰٫۸ در جلسه روز سه شنبه چهار دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی