قانون الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره ۱ به بند ب ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی افزوده می‌شود و تبصره فعلی به تبصره ۲‌تصحیح می‌گردد.

تبصره ۱ - مقررات اختصاصی استخدامی مربوط به کارمندان غیر نظامی ارتش شاهنشاهی از طرف وزارت جنگ تهیه و با تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۳۰ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم تیر ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی