New Server

قانون الحاق یک بند به ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون الحاق یک بند به ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۱۰٫۲۶

‌ماده واحده - بند ه به شرح زیر به ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی الحاق می‌گردد:

ه - معافیت از خدمت.

‌در صورتی که ادامه خدمت مشمولان این قانون به تشخیص هیأتها و کمیسیون مندرج در مواد ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون منطبق با مصالح نیروهای مسلح‌شاهنشاهی نبوده و مورد از مصادیق بند "‌د" این ماده نباشد از خدمت معاف گردیده و با آنان به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

۱ - در صورتی که ۲۰ سال خدمت یا بیشتر داشته باشند حقوقی معادل حقوق بازنشستگان از صندوق بازنشستگی مربوط به آنان پرداخت می‌گردد و از‌نظر امور رفاهی و درمانی همچنین مستمری وراث نیز مشمول مقررات مربوط به بازنشستگان خواهند بود.

۲ - در صورتی که کمتر از بیست سال خدمت داشته باشند حسب مورد از مبلغی معادل وجوهی که در باز خرید سوابق خدمتی به افسران و درجه‌داران‌پرداخت می‌شود به طور یکجا استفاده خواهند نمود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ششم آذر ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم‌دی ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی