قانون الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۱٫۳

‌ماده واحده - مواد زیر به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۶ اضافه می‌شود.

‌ماده ۱ - از تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۴۷ در نیروی هوایی شاهنشاهی طبقه نظامی جدیدی به نام "‌همافران" که جزو نیروهای مسلح شاهنشاهی محسوب‌ می‌شوند ایجاد می‌گردد که دارای شش درجه به شرح و ترتیب زیر می‌باشد:

 • الف - همافر ۳
 • ب - همافر ۲
 • ج - همافر ۱
 • د - سر همافر ۳
 • ه - سرهمافر ۲
 • و - سرهمافر ۱

‌ماده ۲ - نیل به درجه همافر سومی موکول به طی دوره آموزشگاه همافری است که شرط ورود به آن داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه در رشته‌ریاضی یا طبیعی می‌باشد

‌ماده ۳ - حداقل مدت توقف همافران در هر یک از درجات همافری برای نیل به درجه بالاتر به شرح زیر می‌باشد:

 • الف - از همافر سومی به همافر دومی ۳ سال.
 • ب - از همافر دومی به همافر یکمی ۳ سال.
 • ج - از همافر یکمی به سرهمافر سومی ۴ سال.
 • د - از سرهمافر سومی به سرهمافر دومی ۵ سال.
 • ه - از سرهمافر دومی به سرهمافر یکمی ۶ سال.

‌ماده ۴ - حقوق درجه همافر ۳ معادل سه برابر مبنای حقوق مندرج در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با تغییراتی که در آن به عمل‌آمده می‌باشد.

‌حقوق درجه هر یک از درجات بعدی همافران عبارت است از حقوق درجه قبل به علاوه بیست درصد مبنای حقوق ضربدر سنوات حداقل مدت توقف‌ در درجه قبل.

‌ماده ۵ - حقوق سنواتی همافران معادل (۱۰).(۱) مبنای حقوق می‌باشد.

‌ماده ۶ - حقوق ماهانه هنرجویان آموزشگاه همافری در مدت تحصیل معادل (۳).(۲) مبنای حقوق می‌باشد.

‌ماده ۷ - میزان فوق‌العاده سختی در خدمت همافران و هنرجویان آموزشگاه همافری در آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی‌شاهنشاهی تعیین می‌شود.

‌ماده ۸ - هزینه سفر، فوق‌العاده‌های انتقال و مأموریت و بدی آب و هوای همافران و سرهمافران به ترتیب به میزانی است که به ستوان دوم و ستوان‌یکم پرداخت می‌شود.

‌ماده ۹ - از لحاظ اجرای مقررات مواد ۶۳ - ۶۴ و ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با همافران مانند افسران رفتار می‌شود.

‌ماده ۱۰ - همافران از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول مقررات مربوط به افسران جزء می‌باشند.

‌ماده ۱۱ - از لحاظ اعطای درجات موقت همافران مشمول مقررات (‌قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوایی و دریایی ارتش)‌مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.

‌ماده ۱۲ - حد نصاب سن بازنشستگی اجباری همافران داشتن حداقل سی سال سابقه خدمت و ۵۶ سال (‌ تمام) سن می‌باشد.

‌ماده ۱۳ - اعطای درجه همافر سومی به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه همافری نیروی هوایی شاهنشاهی و هم چنین ترفیع درجات - اعمال تنبیهات‌انضباطی پیش‌بینی شده در قوانین استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی - بازخرید سوابق خدمتی و بازنشستگی همافران با رعایت مقررات این قانون‌و سایر قوانین استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی از اختیارات فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی می‌باشد.

ماده ۱۴ - فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کمک مهندسی نیروی هوایی شاهنشاهی در صورت تمایل به خدمت در طبقه همافری با احتساب مدت خدمت‌مربوط بر طبق مقررات این قانون و احراز سایر شرایط لازم تبدیل وضع خدمت می‌یابند و از درجه و حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد استفاده‌می‌نمایند.

‌ماده ۱۵ - علائم درجات - شکل لباس - شرایط ترفیع - مقررات مربوط به انتصابات و نقل و انتقالات و سایر امور استخدامی همافران و هم چنین‌نحوه اجرای مقررات مواد ۳ و ۱۴ این قانون در آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی که توسط نیروی هوایی شاهنشاهی تهیه و به تصویب وزارت جنگ می‌رسد‌تعیین می‌گردد.

‌ماده ۱۶ - وزارت جنگ می‌تواند سوابق خدمت همافران را پس از پایان یازده یا هفده سال خدمت بازخرید نماید. هرگاه در پایان ۱۷ سال خدمت سوابق‌خدمت آنان بازخرید نشود در خدمت ابقاء و طبق مقررات بازنشستگی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با آنان رفتار یا در حین بازنشسته‌شدن بر طبق تقاضای شخصی سوابق خدمت آنان بازخرید می‌شود.

‌ماده ۱۷ - به همافرانی که سوابق خدمت آنان بازخرید می‌شود وجوه زیر پرداخت می‌گردد:

 • الف - معادل یک برابر آخرین حقوق و مزایای نقدی ماهانه (‌بدون برداشت کسور مربوط) زمان اشتغال به خدمت ضرب در سنوات خدمت از اعتبار‌بودجه.
 • ب - حداکثر معادل چهار ماه آخرین حقوق و مزایای نقدی (‌بدون برداشت کسور مربوط) زمان اشتغال به خدمت بابت ایام مرخصی استفاده نشده در‌طول مدت خدمت از اعتبار بودجه.
 • ج - مبالغ جمع شده بابت هر یک از آنان از نظر اجرای بندهای "‌الف" و "ب" و "ج" ماده ۸۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از صندوق‌بازنشستگی.
 • د - معادل مبلغ مصرح در ماده ۱۷ آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور از صندوق بیمه مربوط.

‌ماده ۱۸ - آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی که با مقررات این قانون مغایرت ندارد و هم چنین مقررات قانون بیمه‌افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری مصوب آبان ماه ۱۳۳۵ و آیین‌نامه اجرایی آن درباره همافران نیز قابل اجراء می‌باشد.

‌ماده ۱۹ - در صورت ضرورت وزارت جنگ و وزارت کشور با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران می‌توانند مقررات این قانون را‌جز در مواردی که منحصراً مربوط به کادر نیروی هوایی شاهنشاهی می‌باشد در سایر سازمان‌های تابعه ارتش شاهنشاهی و هم چنین در ژاندارمری کل‌کشور اجراء نمایند و در این صورت اختیاراتی که طبق مقررات این قانون به فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی داده شده به موجب آیین‌نامه اجرایی‌مربوط به فرماندهان و رؤسای سازمان‌های مزبور داده می‌شود، و از تاریخ اجراء مقررات این قانون در سازمان‌های نامبرده قانون فارغ‌التحصیلان‌آموزشگاه‌های کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۴ در مورد آنها نیز موقوف‌الاجراء می‌گردد.

‌تبصره - تشخیص ضرورت اجراء مقررات این قانون درباره سایر سازمان‌های تابعه ارتش شاهنشاهی با کمیسیونی مرکب از رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران‌فرماندهان نیروهای سه گانه و معاون وزارت جنگ و در مورد ژاندارمری کل کشور با همان کمیسیون با شرکت فرمانده ژاندارمری خواهد بود.

‌ماده ۲۰ - این قانون که مشتمل بر بیست ماده و یک تبصره است از تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۴۷ قابل اجراء می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه نهم دی ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی