قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۵٫۴٫۲۸

‌ماده واحده - افسران و هم ردیف افسرانی که بر طبق تعرفه‌ها و سوابق خدمتی استعداد و توانایی لازم برای انجام وظائف متناسب با درجه یا رتبه و‌تخصص مربوط نداشته باشند به موجب مقررات و آیین‌نامه‌ای که در این مورد توسط وزارت جنگ تدوین و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین‌خواهد رسید در صورت داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت با همان مدت خدمتی که دارند بازنشسته می‌شوند و در غیر این صورت سوابق‌خدمتی آنان بازخرید خواهد شد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز دوشنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده بود در‌جلسه روز سه‌شنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی