قانون الحاق دو تبصره به ماده ۸۸ قانون نظام وظیفه عمومی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون الحاق دو تبصره به ماده ۸۸ قانون نظام وظیفه عمومی - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - تبصره‌های زیر به ماده ۸۸ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۷ اضافه می‌گردد:

تبصره ۱ - مقررات این ماده در مورد درجه‌داران - سرجوخه‌ها و سرباز یکم‌های وظیفه و احتیاط و ذخیره که شئون و خصائص خدمتی درجه مربوط رااز دست داده و فاقد صلاحیت گردند نیز قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۲ - منظور از افسران - درجه‌داران و سرجوخه‌ها و سرباز یکم‌های مذکور در این ماده اعم است از کسانی که خدمت نظام وظیفه خود را درنیروهای مسلح شاهنشاهی و یا بر طبق قوانین مخصوص در سایر سازمان‌های کشور انجام می‌دهند.

قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه روز پنجشنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۳٫۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است