قانون الحاق دو تبصره به ماده ۶ آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

الحاق دو تبصره به ماده ۶ آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون کشور و ۲۳ فروردین ۱۳۵۴ مجلس سنا کمیسیون کشور

ماده واحده - تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۶ آیین‌نامه حق مرغوبیت اضافه می‌شود و تبصره موجود به عنوان تبصره یک ماده ۶‌باقی خواهد ماند.

تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این اصلاحیه اراضی و املاکی که پس از ایجاد گذر احداثی و یا اصلاحی مستقیماً اجازه راه ورود به گذر فوق را نداشته‌باشند از پرداخت هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) از حق مرغوبیت مندرج در جدول ضرایب حق مرغوبیت این آیین‌نامه معاف می‌باشند.

تبصره ۳ - اراضی و املاک متعلق به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی در ایران به شرط عمل متقابل نسبت به اراضی و املاک متعلق به‌سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در ممالک مربوط از پرداخت حق مرغوبیت معاف می‌باشند.

الحاقیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد بند (ب) ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری پس از تصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی درجلسه روز شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیون‌کشور مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی