قانون الحاق دولت شاهنشاهی به اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های رسمی جهانگردی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون الحاق دولت شاهنشاهی به اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های رسمی جهانگردی - مصوب ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ الحاق دولت شاهنشاهی به اتحادیه بین‌المللی رسمی جهانگردی.

International - union - of official travel - organization. تصویب و اجازه داده می‌شود حق عضویت دولت در اتحادیه مزبور از تاریخ الحاق پرداخت گردد. دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه‌سیزدهم تیر ماه ۱۳۴۴ شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی