قانون الحاق دولت ایران به موسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون الحاق دولت ایران به موسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی - مصوب دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که به مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در رم ملحق شود و حق عضویت خود را به‌مؤسسه مذکور از سال ۱۳۴۳ به بعد از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه کل کشور بپردازد.

قانون بالا که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه روز سه‌شنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳٫۱۲٫۱۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.