قانون الحاق تبصره ۶ ماده ۳۱ قانون خدمت وظیفه عمومی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون الحاق تبصره ۶ ماده ۳۱ قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۱۴

‌ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره ۶ ماده ۳۱ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌شود:

‌تبصره ۶- ادامه تحصیل افراد مذکور در بندهای الف و ب مندرج در تبصره ۵ این ماده در داخل کشور نیز قبل از انجام خدمت زیر پرچم مجاز خواهد‌بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی